ZEUS SUNA?I

 • Troyal? Ba?komutan Hektor, Yunanistanl? hasm? ?nl? Ahilleus?un yerine sava?a kat?lan Patroklos?u ?ld?rd?. Bu y?zden de y?llard?r sava?tan uzak duran Ahilleus, kudurmu??as?na sald?rmaya ba?lad? Troyal?lara?


  Troyal? Ba?komutan Hektor, Yunanistanl? hasm? ?nl? Ahilleus?un yerine sava?a kat?lan Patroklos?u ?ld?rd?. Bu y?zden de y?llard?r sava?tan uzak duran Ahilleus, kudurmu??as?na sald?rmaya ba?lad? Troyal?lara? Onu y?nlendiren tek ?ey vard? art?k beyninde: ?len can dostu Patroklos?un ?c?n? almak i?in Hektor?la teke tek vuru?mak... Ve ona ula??ncaya dek de ?n?ne ??kan Troyal?y? ?ld?rmek! Haliyle ?st?n g?c?ne ve topal tanr? demirci Hefaystos?un elinden ??kma silahlara g?veniyordu...
  Troyal? askerler, ?ok korktuklar? Ahilleus?un sava?a girdi?ini duyunca haliyle rasgele ka???maya ba?lad?lar... Ne var ki ka???an birlikler, ?nlerine Ksanthos Irma?? ??k?nca bir an duraksad?lar. Ahilleus da hemen aralar?na girip onlar? iki k?meye ay?rd?. Bu k?melerden biri, toz duman i?inde Troya sular?na do?ru canh?ra? ka?arken di?er k?medeki askerler de umars?zl?ktan, arabalar?yla birlikte pald?r k?ld?r ?rma?a atmaya ba?lad?lar kendilerini!.. Onlar kendilerini suya att?k?a, sular u?ulduyor; Troya Ovas??ndan Olimpos?a dek yank?lan?yordu ???l?klar?... Ahilleus?un karg?s?ndan k?l?c?ndan kurtulmak i?in ?rmakta bir kuytu, bir s???nak ar?yorlard? kendilerince. Askerlerin t?m? ?rma?a dolu?unca, Ahilleus da kalkan?n? karg?s?n? k?y?da b?rak?p elindeki k?l??la atlad? suya ve rasgele savurmaya ba?lad? k?l?c?n?! K?l?c?n bi?ti?i her bedenden dile gelmez ???l?klar p?sk?r?yordu... Bir s?re sonra kolu yorulan Ahilleus, on iki askeri diri diri sudan ??kar?p ellerini kollar?n? ba?lad?; askerler ?a?k?n ?a?k?n bak?yorlard? ona. Ahilleus, ?len dostu Patroklos i?in kurban edece?i bu askerleri gemilere g?t?rmesini s?yledi askerlerinden birine. Sonra yeniden dald? ?rma?a. Hep ?ld?rmek ama yaln?zca ?ld?rmek ate?iyle yan?yordu i?i d???!.. O s?rada Troya Kral? Priyamos?un o?ullar?ndan Likaon?u (Lykaon)fark etti suda debelenirken; ?ok ?a??rd?: ?Sen nereden ??kt?n b?yle kar??ma? diye g?rledi Ahilleus... ??nk? bir prens oldu?u i?in ?ok para edece?ini bildi?inden, bir s?re ?nce onun elini kolunu ba?lay?p ka??rm?? ve Lemnos Adas??nda k?le olarak y?z ?k?z kar??l???nda satm??t?! Sat?n alan adam da aile dostu oldu?undan onu k?lelikten azad etmi?ti!.. Likaon da haliyle Troya?ya geri d?nm??t?... ?imdi de yeniden Ahilleus?la kar??la?an silahs?z ve masum Likaon, bitkin bir halde onun yan?na yakla?t?. ?Ac? bana tanr?sal Ahilleus!? diye yalvarararaktan ba??na gelenleri anlatmaya ba?lad?. ?K?lelikten kurtulal? daha on iki g?n oldu. ?ektiklerimi bir ben bilirim... ?imdi gene tanr? beni senin eline d???rd?! Oysa seninle sava?maya gelmemi?tim ben! Dostlar?m? g?rmeye gelmi?tim buraya... Sonra senin dostun Patroklos?u ?ld?ren Hektor?la ayn? anadan do?mad?m ben...? Ahilleus bu s?zleri duyunca ?Kurtulmaktan s?z etme bana aptal!? diye ba??rd?. ??n?me ??kan Troyal?lardan hi?biri sa? kalmayacak! Hele Priyamos?un soyundansa!.. ?lmemek i?in s?zlanmana gerek yok. Senden ?ok g??l? dostum Patroklos ?ld?. Ben de soylu bir baban?n o?luyum; bir tanr??a do?urdu beni. Ama bana da ?l?m var... Bir ak?am ya da ??le vakti, benim de can?m? alacak Ares! Delecek etimi bir karg? ya da bir yaydan f?rlayan z?pk?n... Haydi dostum, uzatma; sen de ?l! ?Hemen sivri k?l?c?n? saplad? Lykaon?un bedenine; kara kara akmaya ba?lad? Likaon?un kan?, toprak ?sland?. Sonra da Ahilleus, aya??ndan tuttu?u gibi ?rma?a f?rlatt? onu!
  Ve b?yle b?yle, daha nice masumlar?n cesetleriyle doldurdu ?rma?? Ahilleus...
  Ne var ki bir tanr? olan Ksanthos Irma???n?n ?fkesi de kabard?k?a kabarmaya ba?lad? Ahilleus?a kar??... ??nk? kan ve cesetleri ta??yamaz oldu art?k... Nas?l son versindi bu adam?n ac?mas?z k?r?mlar?na? Ksanthos Irma??; ?Hey Ahilleus, biliyorum, tekmil insanlardan g??l?s?n sen!? s?zleriyle dile deldi. ?Ama k?t? i?lerde de hepsinden ?st?ns?n! Zeus b?t?n Troyal?lar? ?ld?rmen i?in izin vermi?se sana, git benden uzaklarda yap bu i?ren? i?leri. G?r?yorsun, engin denizlere ak?tam?yorum sular?m?. ?ld?rd???n nice masumlarla t?kad?n beni! Senin ac?mas?zl???ndan da b?kt?m, sana bu i?leri yapt?ran Ba?tanr? Zeus?tan da!? Bunun ?zerine Ahilleus; ?Pekala tanr? Ksantos, buyurdu?un gibi olsun ama Hektor?un can?n? almadan buralardan ?ekilmem!? diye yan?t verdi. Ksantos Irma?? da ?Vah Zeus?un o?lu ok?u Apollon, nerelerdesin? Niye yard?m etmiyorsun Troyal?lara? diye dalgalan?p hayk?rd?. Hemen Troyal?lar?n yard?m?na gelmesini istedi. Bu s?rada ?rma??n sular?nda b?z??m?? askerleri ?ld?rmek i?in ?rma?a yeniden atlad? Ahilleus. Ne var ki onun bu davran???na b?sb?t?n ?fkelenen ?rmak da ?ahlan?p ?ahlan?p kabarmaya ba?lad?. Yata??nda y???nla yatan ?l?leri k?y?lar?na savurdu. Sa? kalanlar? da derin yata??nda k??e bucak saklamaya ba?lad?... Sonra da Ahilleus?un d?rt yan?n? burga?lar?yla sar?p sarmalad?. Ak?nt?lar?yla ta ?telere itti onu. Ahilleus neye u?rad???n? anlayam?yordu. Ne dibe basabiliyor, ne de bir yerlere tutunabiliyordu! Sonunda bir ??nar?n dallar?na tutunup ??kabildi dalgalar?n i?inden ve son h?zla uzakla?maya ba?lad? ?rmaktan. Ne var ki ?fkeli tanr? Ksanthos Irma?? b?rakmad? yakas?n?... Akan kanlarla k?pk?z?l kesilmi? dalgalar?n? sald? arkas?na. Zaten Zeus?un o?lu olan ?rmak, Ahilleus?tan daha h?zl? ko?turuyordu dalgalar?n?... Onu yakalay?nca da omuzlar?ndan a?a??ya d?k?l?p aya??n?n alt?ndaki topra?? al?p al?p g?t?r?yordu... ?a?k?na d?nen Ahilleus, ellerini g??e kald?r?p ?Beni bu ?rma??n elinden kurtaracak bir tanr? yok mu? Bir ?rma??n elinden de?il, Hektor?un elinden ?lmek istiyorum ben!..? diye bas bas ba??rmaya ba?lad?. Bunlar? s?yler s?ylemez de denizler tanr?s? Poseydon?la tanr??a Atena geldi yan?na; ikisi de insan k?l???ndayd?lar.
  Ellerinden tutup Ahilleus?u yat??t?rmaya ?al??t?lar...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net