Felluce?den de Blackwater ??kt?!

Irak?taki paral? asker ?irketlerinden Blackwater??n, 11 Irakl? sivilin katledilmesi olay?nda ad?n?n ge?mesinden sonra ?imdi de 2004?teki kanl? Felluce operasyonunun ba? akt?rlerinden biri oldu?u ortaya ??kt?.


Irak?taki paral? asker ?irketlerinden Blackwater??n, 11 Irakl? sivilin katledilmesi olay?nda ad?n?n ge?mesinden sonra ?imdi de 2004?teki kanl? Felluce operasyonunun ba? akt?rlerinden biri oldu?u ortaya ??kt?.
Amerikan Temsilciler Meclisi?nin bir komisyonu taraf?ndan haz?rlanan raporda, 31 Mart 2004?te 4 Blackwater ?al??an?n?n, Felluce?de koruduklar? bir Amerikan arac?na d?zenlenen sald?r?dan sonra kalabal?k taraf?ndan lin? edilmelerini takiben Amerikan ordusunun Felluce?ye operasyon d?zenledi?i belirtildi. Raporda, 1 ay s?ren operasyonda 36 Amerikan askerinin yan? s?ra 200 kadar direni??iyle 600 kadar Irakl? sivilin ?ld??? hat?rlat?ld?.
Blackwater sorumsuz davrand?
G?r?nt?leri b?t?n d?nyada g?sterilen bu olayda, Blackwater??n direni??ilerin faaliyetlerinin yo?un ve etkili oldu?u bu b?lgeye ekip g?ndermeden ?nce yeterince haz?rlanmad???, yeterli kayna?a sahip olmad??? ve personeli i?in yeterli deste?i sa?lamad??? belirtilen raporda, ?Blackwater bu g?revi riskleri dikkate almadan, ekibini malzeme, tavsiyeler ve istihbarat bak?m?ndan yeterince donatmadan kabul etmi?tir. ?fadelere g?re bu olay ya?anmayabilirdi ya da en az?ndan riskler azalt?labilirdi? denildi.
Temsilciler Meclisi?nin raporunda ayr?ca, ?bu davran???n, ?at??ma b?lgelerinde g?rev yapmak i?in ?zel ?irketlere ba?vurulmas?n?n sonu?lar? bak?m?ndan ciddi sorunlar? da beraberinde getirdi?i? vurguland?.
Raporun, Ba?dat?ta 11 sivilin ?l?m?yle sonu?lanan olaydan birka? g?n sonra yay?mland??? belirtiliyor. Bug?ne de?in kamuoyundan saklanmas? ise dikkat ?ekti.
??gal g??lerinin en fazla zorland??? kentlerden biri olan Felluce?ye ?? sene ?nce, 10 bin ABD askeriyle a??r bir operasyon ba?lat?lm??t?. Ba?dat??n yakla??k 50 kilometre bat?s?nda yer alan S?nni yo?unluklu kente y?nelik sald?r?larda yasakl? fosfor, napalm bombalar? da kullan?lm??, y?zlerce masum sivil katledilmi?ti.
Yeni bir katliam
Bu arada Ba?dat?ta d?n bir ba?ka katliama daha imza at?ld?. Kentin g?neybat?s?ndaki bir mahalleye Amerikan helikopterlerinden a??lan ate?te, aralar?nda kad?n ve ?ocuklar?n bulundu?u en az 10 ki?inin ?ld??? bildirildi.
Irak ??i?leri Bakanl????ndan ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen bir yetkili, El Saha Mahallesi?ndeki bir eve d?zenlenen bask?nda 11 ki?inin ?ld???n? 7 ki?inin de yaraland???n? s?yledi. Yarmuk Hastanesi?nden bir kaynak da bask?n?n ard?ndan hastaneye 13 ceset getirildi?ini, bunlardan 2?sinin kad?n, 4??n?n ?ocuk, 7?sinin de erkek oldu?unu belirtti. Amerikan ordusuysa olayla ilgili a??klamada bulunmad?. (DI? HABERLER)

?Irak?? b?lme?tasar?s?na tepki

ABD Senatosu?nun, Irak??n ?gev?ek bir federasyon i?inde 3 b?lgeye ayr?lmas?n?? ?ng?ren bir tasar?y? kabul etmesi tepki ?ekti. Irak Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Adil Abd?lmehdi, ?Bu, Irak??n i? meselesidir? derken Arap Birli?i de plan? ?y?k?c?? olarak nitelendirdi. Bir s?re sessizli?ini koruyan Maliki ise plan? ?felaket? olarak niteleyerek reddetti.
Senato?da 23?e kar?? 75 oyla kabul edilen tasar?, Irak??n ?ii, S?nni ve K?rt b?lgelerine ayr?lmas?n? ?ng?r?yor. Tasar?, ?Irak??n ?? ayr? ?lkeye b?l?nmesine ye?il ???k? diye yorumlanm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net