Myanmar halk? de?i?imde ?srar ediyor

Cunta rejimi kar??t? g?sterilerin iki g?nd?r kana buland??? Myanmar?da sular durulmak bilmiyor. Cunta kar??t? protestolar? son ?? g?nd?r zor yoluyla bast?rmaya ?al??an askeri y?netim, eylemlerde iki g?nde en az 15 ki?iyi ...


Cunta rejimi kar??t? g?sterilerin iki g?nd?r kana buland??? Myanmar?da sular durulmak bilmiyor. Cunta kar??t? protestolar? son ?? g?nd?r zor yoluyla bast?rmaya ?al??an askeri y?netim, eylemlerde iki g?nde en az 15 ki?iyi can?ndan ederken, cunta kar??tlar? direni?i d?n de s?rd?rd?.
Yasa?a ra?men yine Yangon?da sokaklara akan cunta kar??tlar? polisin sert m?dahalesi ile kar??la?t?. ?nceki g?nk? eylemlere otomatik silahlarla ate? a?an polis, d?nk? g?sterileri da??tmak i?in de havaya ate? a?t?.
Bu arada ?lkenin d?nya ile ba?lar? da kopar?ld?. Gazetelerin yay?nlar? durdu, internet eri?imi engellendi ve esnaf da kepenk kapatmak zorunda kald?.
G?rg? tan?klar?, otob?slerin al???lm?? g?zergahlar?ndan gitmedi?ini, sokaklarda askeri kamyonlar?n bulundu?unu, ?lkede ekonomik faaliyetlerin de durma noktas?na geldi?ini aktard?.
Manast?rlar ku?atma alt?nda
?te yandan protestolar?n omurgas?n? olu?turan rahipleri engellemek i?in de cunta, belli ba?l? manast?rlar? ku?att?.
Yangon ve Mandalay?da manast?rlar yak?nlar?ndaki kav?aklar ve ana giri? kap?lar? kapat?ld?. 5 ana manast?r?n ?evresi ise ?girilmez b?lge? ilan edildi.
Yangon?un d?? kesimlerindeki manast?rlara dalan kamyonlar dolusu asker, onlarca rahibi de d?verek g?zalt?na ald?. Diplomatik kaynaklar, rahipleri g?z ?n?nden uzakla?t?rmaya ?al??an h?k?metin di?er protestoculara kar?? daha sert tedbir alabilece?i uyar?s?nda bulundu. Ayn? kaynaklara g?re askeri rejim, halk aras?nda ?ok sayg? duyulan rahipleri ?ld?rmenin b?y?k bir isyana yol a?aca??n? biliyor.
Myanmar halk?na destek
Bu arada Avustralya, Malezya, Tayland, Tayvan, Endonezya ve Filipinler?de ise Myanmar?da d?k?len kan? temsil eden k?rm?z?lar i?indeki y?zlerce ki?i demokrasi yanl?lar?na destek g?sterisi yapt?.
G?neydo?u Asya ?lkeleri Birli?i (ASEAN) ise, ABD bask?s?yla Myanmar?da g?stericilere y?nelik ?iddetin durmas?n? isterken, Myanmar h?k?metinin ?st d?zey yetkililerine ekonomik yapt?r?m karar? ald?.
Japonya D??i?leri Bakan? Masahiko Komura ise ?nceki g?nk? eylemlerde ?ld?r?len Japon foto?raf??n?n durumundan Myanmar h?k?metini sorumlu tuttu?unu s?yledi.
Avustralya?n?n Myanmar?daki B?y?kel?isi Bob Davis de olaylarda ?ld?r?lenlerin say?s?n?n resmi olarak a??klanandan ?ok daha fazla oldu?unu belirtti.
Di?er taraftan Myanmar y?netimi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon?un, Myanmar ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari?ye vize verilmesi karar? ald?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net