Grevci ??retmenler h?k?meti istifaya ?a??rd?

Bulgaristan?da maa?lar?n?n art?r?lmas? talebiyle son 3 g?nd?r ?lke ?ap?nda grev yapan anaokulu, ilk??retim ve lise ??retmenleri, ba?kent Sofya?da d?n protesto g?sterisi d?zenledi.


Bulgaristan?da maa?lar?n?n art?r?lmas? talebiyle son 3 g?nd?r ?lke ?ap?nda grev yapan anaokulu, ilk??retim ve lise ??retmenleri, ba?kent Sofya?da d?n protesto g?sterisi d?zenledi. Cumhurba?kanl??? ile Ba?bakanl?k binalar?n?n ?n?ndeki meydanda d?zenlenen ve yakla??k 2 bin ??retmenin kat?ld??? protesto g?sterisi renkli g?r?nt?lere sahne oldu. ??inde bulunduklar? ekonomik durumu karikat?rize ederek pankartlara ta??yan ??retmenler, h?k?meti istifaya ?a??rd?.
Kat?l?m art?yor
??retmenler Sendikas? Ba?kan? Yanka Takeva eylemde, ?h?k?metin, ?ocuklar?n gelece?ine y?n veren ??retmenleri a?l?k s?n?r?n?n alt?nda ya?amaya mahkum etti?ini? s?yledi. Greve kat?l?m?n her ge?en g?n artt???n? ve d?n itibariyle ?lke genelinde okullar?n y?zde 80?inde e?itim ve ??retimin durdu?unu ifade eden Takeva, istekleri yerine getirilinceye kadar grev ve protestolara devam edeceklerini a??klad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net