?ZG?RL?K YOLU

 • ABD ba?kanl?k yar??? adaylar? aras?nda ge?en g?nlerde yap?lan tart??may? izlediniz mi? T?m s?ylenenlerden ve yap?lanlardan sonra sizi, umuda m? yoksa kedere mi s?r?klediler? Bu adaylara inanabiliyor musunuz?


  ABD ba?kanl?k yar??? adaylar? aras?nda ge?en g?nlerde yap?lan tart??may? izlediniz mi? T?m s?ylenenlerden ve yap?lanlardan sonra sizi, umuda m? yoksa kedere mi s?r?klediler? Bu adaylara inanabiliyor musunuz? Ya da adaylar, sizin duymak istediklerinizi mi s?yl?yorlar? Size yalan s?ylenmi? gibi mi hissediyorsunuz? Ya da itilip kalk?ld???n?z hissi mi var? Medyada yer alan haberler midenizi biraz buland?r?yor mu?
  Seneler ?nce zaman ay?r?p, Bush ile Kerry aras?ndaki tart??may? izlemi?tim. Geriye d?n?p bu tart??ma ile di?erlerine bakt???mda, eski vaatlerin ?irkin hayaletini g?r?yorum. T?pk? Bush?un 2003 se?imlerini ald??? zaman, ABD?nin d?nyada nas?l davranmas? gerekti?ini anlatt??? g?nler gibi. Bush, ?E?er kibirli bir ulus olursak bize i?erlerler. E?er al?akg?n?ll? bir ulus olursak, bizi ho? kar??larlar? diyordu.
  Bu y?netim bir?ok ?ey olabilir ama ?al?akg?n?ll?? olabilir mi? Hi? sanm?yorum. Bush, ancak bir Frans?z prensi kadar ?al?akg?n?ll?? olabilir. Ama bu, K?rm?z? ile Mavi ya da Cumhuriyet?i ile Demokrat olay? de?il. Bu, Siyah ile Beyaz olay? bile de?il. Bu, politik bir olay.
  Televizyondaki tart??mada, Kenyal? g??men bir ailenin o?lu olan Demokrat Parti?nin Illinois Senat?r? Barack Obama, Afrikal? k?lelerin soyundan gelen milyonlara sava? tazminat? ?denmesini desteklemedi?ini s?yledi. Daha fazla e?itim i?in yapt??? ?a?r?yla ucuz bir alk?? ald?. (Bu arada birisi ??k?p, ka? Kenyal?n?n ya da Kenya k?kenli Amerikal?n?n, ?ngiliz s?m?rgecili?inin harap y?llar? i?in sava? tazminat? verilmesini destekledi?ini merak edebilir.) S?z? ard?ndan Ohio Kongre ?yesi Dennis Kucinich?e b?rakt?. Kucinich de gururla bu fikre destek verdi. Bu arada Kucinich bir beyaz.
  Bir?ok ba?kan aday?, yolunu sert ve sava?sever bir ?ekilde ?iziyor. Bunu yaparken de s?vari k?l?c?n? ?o?u zaman ?ran?a sall?yor. ?ronik bir ?ekilde bir?ok politikac?y?, deli ba?kana bah?edilen sava? g??lerine ili?kin en iyi yarg?lar? ile i? hesapla?malara g?t?ren ayn? tutumla ?imdi, yollar?n? yeniden sava? i?in davullar ?alarak ?iziyorlar. Ve yine ayn? sebep i?in; ?yumu?ak? g?r?nmemek ad?na...
  Bush rejiminin bitmesine susam?? milyonlarca insan, onlar?n i? organlar?n? kemiriyor. Ama bu insanlar, Cumhuriyet?ilerin yerine Demokratik sava? ????rtkanl?klar?na m? susam??? Bu, bir ba?ka ambalaj i?inde ayn? eski delilik mi, yoksa de?i?im mi? Hangi sa?duyulu ki?i, daha fazla sava? i?in oy verir?
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net