Haklar?n? alamay?nca yaz?lama yapt?lar

Tokat Belediyesi temizlik i?leri ihalesini alan ta?eron firma ?evre Temizlik?te ?al??an ve 2 ayd?r maa?lar?n? alamayan i??iler yaz?lama yaparak haklar?n? ald?lar.


Tokat Belediyesi temizlik i?leri ihalesini alan ta?eron firma ?evre Temizlik?te ?al??an ve 2 ayd?r maa?lar?n? alamayan i??iler yaz?lama yaparak haklar?n? ald?lar.
Tokat Belediyesi?nde ?al??an ta?eron i??iler, haklar? verilmeyince elektrik panolar?na ???p??ler a?? ?eklinde yaz?lama yapt?lar. Bu eylem ?zerine i??ilerin birikmi? paralar? ?dendi.
Tokat Belediyesi?nin altyap? ve temizlik kollar?ndaki hizmetlerinin ?zelle?tirmesinin ard?ndan ta?eron ?irketlerde ?al??an i??iler pek ?ok sorun ya??yor. ?cretleri d?zensiz ?denen i??ilerin i? g?vencesi de yok. Belediyenin temizlik hizmetini alan Teknik Kat? At?klar ?irketinde 124 i??i ?al???yor. ???iler ge?ti?imiz may?s ay?nda ka??t ?zerinde ad? ?evre Temizlik olarak de?i?tirilen yeni ?irkete ge?irildiler. De?i?iklik nedeniyle i??ilere tazminat ?deme s?z? verilirken, hen?z bu s?z tutulmad?. ???iler ?Her ay?n 18?inde ?cret almam?z gerekiyor ama bunun bir t?rl? zaman?nda ?dendi?ini g?rmedik. ?irketin ismi de?i?ti bize vaat edilen tazminatlar ortada yok. Patronumuzu bile tan?m?yoruz. Tek bildi?imiz ?stanbul?da oldu?u? diye konu?tular.
Bunun ?zerine kentin muhtelif yerlerindeki elektrik panolar?na asetatl? kalemle ???p??ler a??, ?AKP neredesin, ?i?ek istifa? yazan i??iler Belediye Ba?kan? Adnan ?i?ek ve ta?eron firma yetkililerinin kamuoyu bask?s?na maruz kalmamak i?in bug?n i??ilerin biriken ?cretlerini ?dedi.
Konuyla ilgili g?r?? belirten i??iler ?Bir?ok yerel yay?n yapan kurulu?a sesimizi duyurmak i?in ?a?r?da bulunduk ama hepsi kulak t?kad?. Biz biliyoruz ki birka? ilan paras? i?in yerel y?netime muhalif olmak istemiyorlar. ?imdi emek ve hak m?cadelesinde kimin yan?m?zda oldu?unu anl?yoruz? diyerek gazetemize te?ekk?r ettiler. (Tokat/EVRENSEL)
Murat G?ne?
www.evrensel.net