ARA SIRA

 • AKP iktidara geldi?i 2002?den bu yana sistematik olarak uluslararas? sermayenin ve ?lkedeki i?birlik?isi ?evrelerin iste?i olan yasalar? ??kar?yor. Bunlar? yapabilmek i?in devlet kurumlar? ?ncelikli olmak ?zere ama ayn? zamanda ...


  AKP iktidara geldi?i 2002?den bu yana sistematik olarak uluslararas? sermayenin ve ?lkedeki i?birlik?isi ?evrelerin iste?i olan yasalar? ??kar?yor. Bunlar? yapabilmek i?in devlet kurumlar? ?ncelikli olmak ?zere ama ayn? zamanda sosyal zemini de g??lendirmek bak?m?ndan kitle ?rg?tleri ve sendikalarda da ciddi bir kadrola?ma ve yap?lanmaya gidiyorlar. Bunun en belirgin hali TMMOB ve TTB se?imlerine m?dahale ve belediyelerde D?SK ve T?rk-???e ba?l? sendikalar?n yerine Hak-???in ge?irilme ?abalar? oldu.
  Di?er ?rnekler bir yana ama sendikal hareket ?zerinde Hak-???e oynat?lmaya ?al???lan rol, tespitlerimizin hakl?l???n? g?steriyor. Son olarak ya?anan kongre s?re?lerinden bahsetmek bu hakl?l??? ispatlar nitelikte.
  Hak-???e ba?l? ?z G?da-?? ve ard?ndan ?z ?plik-?? kongrelerinde; sermaye temsilcilerinin (T?SK, T?S?AD, M?S?AD vb.) istedi?i ve y?llard?r yay?nlar?nda vurgulad?klar? kavgac?/m?cadeleci de?il sosyal diyalogcu/uzla?mac? olup, i??ilerin en b?y?k silah? olan ?retimden gelen g?c? kullanmas? yerine masa ba??nda i?i bitirme ?ne ??kar?ld?.
  Elbette diyalog sendikalar?n m?cadelesinin bir par?as? olabilir. Ama bu diyalog i??i s?n?f?n?n ??kar?na de?il de senaryosunu sermayenin yazd??? bir monologa d?n??t?r?ld??? i?in i??i s?n?f? s?rekli kan kaybetmekte ve haklar? yok olmaktad?r.
  ?z ?plik-???in 22-23 Eyl?l?deki 10. Kongresi?nde de ?Sermayeyi ?ok zorlamamak laz?m, ??nk? tekstil sekt?r?n? bekleyen felaketler var, krizler var? diyerek i??ilere ?Sak?n ha m?cadeleyi d???nmeyin? t?r?nden ?eyler s?ylenmesi bu monologcular?n her defas?nda ba?vurduklar? taktikleri. ?yle bir kriz ki bu, patronlar hep k?rlar?n? katlad?lar. ?rne?in Kayseri?de kriz olmas? ihtimal dahilinde olan fabrikalarda k?rlar h?zla art?yor. T?rkiye?nin en k?rl? ilk 500 firmas? aras?na giriyorlar. Yo?unluklu olarak tekstil ve mobilya sekt?r?nde olan bu 15-20 i?letmede ?o?unlukla ne tesad?ft?r ki on binin ?zerinde ?yeyle Hak-???e ba?l? ?z ?plik-?? ve ?z A?a?-?? ?rg?tl?. Ama ne hikmetse i??inin s?k?nt?lar? art?yor, hatta ilk kez olan ?eyler oluyor; i??iler (?stikbal-Bellona i??ileri) bu s?k?nt?lara kar?? sendikalar?n? bas?p haklar? i?in bu monologcu sendikac?lar? s?k??t?r?yorlar. Onlarsa, ?Aman patronlara yaz?k? diyorlar! Bu davran??lar? da AKP?nin d?menine su ta??yan bir sendikac?l?k oluyor ki patronlar taraf?ndan ?zel olarak el ?st?nde tutuluyor.
  Nas?l m?? Yine di?er iller bir yana ama Mara? ve Kayseri?de son olarak ?z ?plik-?? ve ?z A?a?-???te ya?anan kongrelere patronlar?n eliyle m?dahale edilmeye ?al???lmas?, i??inin iradesine ipotek koyacak se?imler yapt?r?lmas?, kendi delegelerine oy verdirilmesi, i??inin derinden gelen tepkisini yumu?atmak i?in i??i i?inden ??kan adaylar?n sat?n al?nmaya ?al???lmas? s?ylentileri, MHP?nin iktidar oldu?u d?nemde ?lk? ocaklar?n?n i?in i?ine girmesi gibi bu d?nem de tarikatlar?n kullan?larak i??ilere korku sal?nmas??
  Evet i??inin m?cadele e?ilimine kar?? aslan kesilen sendikal b?rokrasi, maalesef kongrelerinde iktidar?n megafonuyla sermaye i?in uzla?may?, boyun e?meyi telkin ediyorlar.
  Son d?nem Hak-???e ba?l? sendikalar?n kongrelerinden yans?yan baz? ?rnekler bunlar. Ancak Kayseri?de, Mara??ta, Ni?de?de, Adana?da, Bursa?da ve bir?ok ilde i??iler kendi sezileriyle haklar?na sahip ??kmaya y?neldik?e bu monologcu sendikac?lar?n, b?rokratlar?n ipli?ini pazara ??karacak bir birikim yarat?yorlar. Mesele bu birikimleri s?n?f?n birli?ine hizmet edecek, senaryoyu i??ilerin yazd??? bir duruma getirecek ?ekilde birle?tirmek.
  Yakup Aslando?an
  www.evrensel.net