Yarg?tay: Ba?lang?? b?l?m? etkisiz hale getirilemez.

Yarg?tay Ba?kanlar Kurulu, Anayasa?n?n ?z?n? ve laik cumhuriyetin dayana??n? olu?turan ba?lang?? b?l?m?n?n s?z?nde ve ?z?nde k?saltma yap?larak etkisiz hale getirilmesinin kabul edilemeyece?ini bildirdi.


Yarg?tay Ba?kanlar Kurulu, Anayasa?n?n ?z?n? ve laik cumhuriyetin dayana??n? olu?turan ba?lang?? b?l?m?n?n s?z?nde ve ?z?nde k?saltma yap?larak etkisiz hale getirilmesinin kabul edilemeyece?ini bildirdi.
Yarg?tay Ba?kanlar Kurulu, Anayasa Tasla???na ili?kin Yarg?tay??n g?r???n? olu?turmak ?zere topland?. ?? saat s?ren toplant?n?n ard?ndan iki sayfal?k yaz?l? bir a??klama yapan kurul, anayasalar?n uzla?ma ile de?i?tirilmesinin zorunlu oldu?u, ba?lang?? b?l?m?nde bulunan laik cumhuriyetin dayana??n? olu?turan s?zlerin de?i?tirilemeyece?i, cumhuriyetin vazge?ilmez dayana??n? olu?turan ve Y?ksek Mahkeme kararlar? ile ?er?evesi ?izilmi? olan laiklik ilkesinin do?rudan veya dolayl? yeni d?zenlemelerle zaafa u?rat?lmas?n?n kabul edilemeyece?ini vurgulad?.
Yarg?tay, anayasada bulunmas? gereken maddeleri 4 ba?l?k alt?nda toplad?. Yarg?tay??n a??klamas?nda anayasada yer almas? gereken ?k?rm?z? ?izgiler? ??yle:
l Y?r?rl?kteki Anayasa?n?n ?z?n?n ve laik cumhuriyetin dayana??n? olu?turan ve metne dahil oldu?u 176?nc? maddede ifade edilen ?ba?lang?? b?l?m?n?n? s?z?nde ve ?z?nde k?saltma yap?larak etkisiz hale getirilmesinin kabul edilemeyece?i,
  • Anayasa?n?n de?i?tirilemez ve de?i?tirilmesi teklif dahi edilemez h?k?mleri korunur gibi g?r?nse bile, ba?ka maddelerde yap?lacak de?i?ikliklerle cumhuriyetin temel ilkelerinin zaafa u?rat?lmas?n?n benimsenemeyece?i,
  • Cumhuriyetin vazge?ilmez temel dayana??n? olu?turan ve Y?ksek Mahkeme kararlar? ile ?er?evesi isabetle se?ilmi? olan laiklik ilkesinin do?rudan veya dolayl? yeni d?zenlemelerle zaafa u?rat?lmas?n?n kesinlikle kabul edilemez oldu?u,
  • Tarafs?zl??? tart??ma konusu olamayacak, ba??ms?zl??? ise bir t?rl? sa?lanmak istenmeyen yarg? erkini, yasama ve y?r?tmenin denetim ve hakimiyetine daha ziyade ?ekme niyetini a???a ??kartan ?nerilerin asla uygun bulunamayaca??, a??klanan vazge?ilmez ilkeler do?rultusunda ve bu sorumluluk duygusu ile geli?melerin takip?isi olunaca?? duyurulur. (HABER MERKEZ?)
    www.evrensel.net