EMEK D?NYASI

 • Bush?un ak?ldanelerinden Hoolbrooke?un T?rkiye?yi Malezya?ya benzetmesi, arkas?ndan da yine ba?ka bir Amerikan ekol?nden ve Amerika?da ya?ayan bir zat olan Sosyolog ?erif Mardin?in provokatif bir tarzda ?mahalle bask?s??...


  Bush?un ak?ldanelerinden Hoolbrooke?un T?rkiye?yi Malezya?ya benzetmesi, arkas?ndan da yine ba?ka bir Amerikan ekol?nden ve Amerika?da ya?ayan bir zat olan Sosyolog ?erif Mardin?in provokatif bir tarzda ?mahalle bask?s?? tehdidinden s?z etmesi, zaten k?l?? s?rt?nda duran siyasi ortam? kar??t?rmaya yetti. H?k?metle ba?ka hesaplar? olan Do?an Grubu?nun gazeteleri ve TV kanallar? ba?ta olmak ?zere, sermaye medyas? ve 12 Eyl?l Anayasas??n?n k?l?na zarar gelmemesi i?in yollar arayan (CHP?den generallere, ?sol? k?z?lelmac?lara kadar) 12 Eyl?l savunucular?na sar?lacaklar? ip oldu. Ve o g?nden beri bir ?mahalle bask?s??yla ?alkalan?yor T?rkiye!
  ?Tehlikenin fark?nda m?s?n?z?dan ba?layarak ??eriat geliyor?, ?T?rkiye b?l?n?yor? gerilimi ?st?den halk? ?K?rk sat?r m? k?r kat?r m?? tercihine zorlayanlar; halk?n kendilerine inanmad???n? g?stermesiyle kendi yaratt?klar? depremin enkaz? alt?nda kalanlar, ?mahalle bask?s??n? kendileri i?in bir kurtulu?, yeniden ayaklar? ?st?ne kalkman?n f?rsat? olarak g?rd?ler. Madem ki ortada bir ?felaket senaryosu? ?st?nden politika yapmak vard?, bunu da en iyi kendileri yapard?!
  ??nk?, halk?n b?y?k ?o?unlu?unu ne yapaca??n? bilmez cahiller s?r?s? olarak g?r?p, cumhuriyeti ?T?rkiye?ye kom?nizm gelecekse onu da biz getiririz? konseptine oturtan bask?c? g?? odaklar? i?in ?mahalle bask?s?? ?bulunmaz bir nimet?ti. Bu arada ?mahalle bask?s?? diye halk?n b?y?k ?o?unlu?unu kar??lar?na al?rlarm??; ?stelik bunu, yay?lan bir e?ilim olarak g?r?yorlarm??, bunlar bu g?? odaklar? i?in sorun de?ildir. ??nk? biraz da bunlar, halk?n ne kadar b?y?k kesimlerini kar??lar?na al?rlarsa, o kadar cumhuriyet?i olduklar?na inand?rm??lard?r kendilerini. Bu ?hastal?kl?? bir durumdur ama olsun; vatan-millet i?in ?hasta? bile olunur!
  27 Eyl?l tarihinde, gazetemizdeki k??esinde A. Cihan Soylu, sorunun nas?l ele al?nmas? gerekti?ini ?ok a??k bir bi?imde ortaya koymu? bulunuyor. Ve T?rkiye?de ?mahalle bask?s?? tehdidi varsa bunu a?man?n yolunun zorbal?k, antidemokratik yasalar ve 12 Eyl?l Anayasas??na sar?lmaktan de?il, demokratikle?mekten ge?ti?ine dikkat ?ekiyor. Yani daha ?ok demokrasiyle ?mahalle bask?s??n?n olu?mas? a??labilir. ??nk? ?mahalle bask?s??; mahallede oturan halk?n ??karlar?yla da ?eli?en ve ona d??ar?dan ?mahalle bask?s?? yaratmay? empoze edenler, din ?st?nden politika yapanlar, radikal laik g?r?n?rken ger?ekte ?devlet dini? dayatmac?l??? yaparak dinin etkisini resmen yayg?nla?t?ranlar, ?mahallenin d???nda? s?r?a saraylar?nda oturan siyasi g?? odaklar?d?r. Onun i?indir ki ?mahalle bask?s??, mahalleyi ku?atarak, mahalleye ambargo uygulayarak (anayasa ve yasalarla tedbir al?p dinin bask?s?n? s?ralamaya giri?mek) a??lamaz. Tersine, bu t?r ?nlemler bug?ne kadar g?r?ld??? gibi ancak ?mahalle bask?s??n?n ?znesi olarak g?sterilen yoksul, e?itimsiz halk?, din ?st?nden politika yapan siyasi odaklar?n kuca??na iter.
  Burada biraz durmak gerekir. ??nk?, bug?n ?mahalle bask?s?? tart??mas?na yol a?an etken, son se?imde AKP?nin y?zde 47?lere varan oy almas?d?r ve ?Mahalle bask?s?? geliyor diyenlerin ?Aman de?i?tirilmesin?, ?Gev?etilirse mahalle bask?s? gelir? denilen anayasan?n himayesinde geli?mi?tir. Dolay?s?yla, bu 12 Eyl?l Anayasas? savunucular?nda biraz ak?l varsa, ?mahalle bask?s??n? ?nlemek i?in bile bu anayasan?n laiklik anlay???n? de?i?tirmek gerekti?ini anlamalar? gerekir. Ama onlar, her konuda oldu?u gibi ?stat?ko? diyor ba?ka bir ?ey demiyor. Ve bug?ne kadar bu tutum, sadece dinin etkisinin daha ?ok yay?lmas?n?n de?il AKP gibi partilerin iktidar olacak kadar g??lenmesinin de as?l nedenidir. Onun i?indir ki mevcut laiklik anlay???n?; dolay?s?yla devletin imam hatipler a?ma ve Diyanet?in y?z binlik imam kadrolar? beslemesini ve maa?l? bir din ordusu olu?turmas?n? ?nleyen; ?zg?rl?kleri destekleyen, dine inanma ?zg?rl??? ile inanmama ?zg?rl???n? dengeleyen bir laiklik anlay???na ge?ilmesi gerekir. 85 y?ld?r ya?ananlar, yasalar, yasaklamalar koyman?n dinci e?ilimleri k??k?rtmaktan ba?ka bir i?e yaramad???n? g?stermektedir.
  Sorunu tart??maya, pazartesi g?n? bu k??eden devam edece?iz.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net