Emniyette foto?raf davas? ba?lad?

Gazeteci Hrant Dink?i ?ld?rd??? gerek?esiyle tutuklanan O.S?nin Samsun Emniyet M?d?rl????nde ?ekilen g?r?nt?leriyle ilgili a??lan dava g?r?lmeye ba?lad?


Gazeteci Hrant Dink?i ?ld?rd??? gerek?esiyle tutuklanan O.S?nin Samsun Emniyet M?d?rl????nde ?ekilen g?r?nt?leriyle ilgili a??lan dava g?r?lmeye ba?lad?.
Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi?ndeki duru?maya, daval? Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in e?i Rakel, k?z? Sera, o?lu Arat ve karde?i Hasrof ile san?klar Samsun Ter?rle M?cadele ?ube M?d?r Vekili Metin Balta ve Komiser ?brahim F?rat kat?lmad?. Taraflar?n avukatlar? duru?mada haz?r bulundu.
Davac? taraf?n avukat? Bahri Belen, san?klar?n dinlenmesini, davan?n ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ana davayla birle?tirilmesini ve Hrant Dink?in e?i, k?z?, o?lu ve karde?inin duru?maya m?dahil olarak kat?lmalar?n? talep etti.
San?klar?n avukat? Ahmet ?avu? ise, davac? avukat? Belen?in m?vekkillerinin m?dahil olma taleplerine itirazda bulundu.
Mahkeme, san?klar?n ifadelerinin al?nmas?, taleplerin de?erlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi i?in duru?may? erteledi.
?Zanl? de?il kahraman gibi?
Duru?man?n ard?ndan adliye ?n?nde a??klama yapan Dink ailesinin avukatlar?ndan Bahri Belen, Hrant Dink?in ?ld?r?lmesi olay?nda san???n ilk yakaland???nda emniyetteki sorgulanmas? s?ras?nda zanl? gibi de?il ?kahraman? gibi kar??lanmas? ve kamuoyuna ?kahraman? gibi g?sterilmesi nedeniyle soru?turma ba?lat?ld???n? dile getirdi. Belen, soru?turma kapsam?nda bir k?s?m san?klarla ilgili dava a??ld???n? da ifade etti. Haklar?nda dava a??lanlar?n bir k?sm? hakk?nda takipsizlik karar? verildi?ini belerterek, ?Takipsizlik karar?na itiraz ettik. Buna ili?kin dosya, ?ar?amba A??r Ceza Mahkemesi?ne g?nderildi? dedi.
?Ana davayla birle?meli?
Duru?maya, haklar?nda dava a??lan san?klar Metin Balta ve ?brahim F?rat??n kat?lmad???n? kaydeden Belen, ?Biz bu davan?n asl?nda ana dava olan yani Hrant Dink?in ?ld?r?lmesi eylemi, bu eylemi i?leyen ki?ilerin olu?turdu?u ?rg?t?n yarg?land??? ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki ana davada g?r?lmesi gerekti?ini s?yledik. ??nk?, CMK 8/2?ye g?re ba?lant?l? bir dava? dedi. Talepleri ile ilgili karar? ?stanbul Mahkemesi?nin verece?ini vurgulayan Belen, ?Ancak buradaki mahkemeden de iddianameyi g?ndermesini, buradaki dosya ile ?stanbul?daki ana dosyan?n birle?tirilmesi konusunda g?r???n?n al?nmas?n? talep ettik. Mahkeme bu konuda bizim talebimizi inceleyecek ve karar verecek? dedi.
Belen, s?z konusu dosyan?n ?stanbul?da birle?tirilmesi konusunda ?stanbul?da da talepte bulunacaklar?n? ifade etti. Dink ailesinin b?t?n ?ikayet?ilerinin, ?stanbul?da Beyo?lu 9. Asliye Ceza Mahkemesi?ne bildirdiklerini de dile getiren Belen, ?Dink ailesi, buradaki davaya kat?lmak istediler. Ancak ?stanbul?da ifadelerine ba?vuruldu?u i?in gelmeye gerek kalmad?? dedi.
San?klar?n avukat? Ahmet ?avu? ise m?vekkillerinin davada Hrant Dink ailesine y?nelik bir eylemlerinin bulunmamas? nedeniyle davac? avukat?n?n Dink ailesinin m?dahil olma taleplerinin reddedilmesini talep ettiklerini belirtti. (Samsun/EVRENSEL)
www.evrensel.net