Tar?m i??ileri valiyle g?r??emedi

Devlet Su ??leri taraf?ndan 10 y?ld?r Tuzla beldesinde kald?klar? ?ad?rlar?ndan ??kar?lmak istenen tar?m i??ileri, sorunlar?n?n ??z?m? i?in muhatap bulamad?lar


Devlet Su ??leri taraf?ndan 10 y?ld?r Tuzla beldesinde kald?klar? ?ad?rlar?ndan ??kar?lmak istenen tar?m i??ileri, sorunlar?n?n ??z?m? i?in muhatap bulamad?lar. E?itim Sen Adana ?ube binas?nda bas?n a??klamas? yapan i??iler, yetkililerle yapt?klar? g?r??menin sonu?lar?n? aktard?lar.
Tar?m i??ileri ad?na a??klama yapan Musa Erin, ?ad?rlar?n?n bo?altmas? y?n?ndeki karar?n geri al?nmas?n? talep ederken, en az?ndan ?ocuklar?n?n e?itimlerini aksatmayacak bir yerle?im alan? g?sterilmesini istedi.
Son derece sa?l?ks?z ko?ullarda ?ad?rlarda ya?ad?klar?n? aktaran Erin, ?Bu b?lgede ?u an bizle birlikte toplam 29 ?ad?r i?erisinde aileler bar?nmaktad?r. Bu ?ad?r b?lgesinde 59 ilk??retim ??rencisi ta??mal? bir ?ekilde Tuzla ?lk??retim Okulu?nda e?itim g?rmektedir. En temel insani gereksinimlerini dahi kar??layamadan, yaz k?? bu ?ad?rlarda ya?ayan bizlere b?lgeyi terk etmememiz gerekti?i, aksi takdirde zorla ??kart?larak ?ad?rlar?m?z?n y?k?laca?? tebli? edilmi?tir? ?eklinde konu?tu.
Gidecek yerleri yok
Gidecek ba?ka bir yerleri olmad??? i?in ?ad?rda ya?amak durumunda olduklar?n? dile getiren Erin, sorunlar?n?n ??z?m? i?in gittikleri Karata? kaymakam?n?n kendilerini dinlemek istemedi?ini s?yleyerek, ?Karata? Kaymakam? Mahmut Halal bize yaz?l? olarak ba?vurmam?z? s?yledi. Biz de bu konuda bir dilek?e sunduk. Kaymakam, dilek?emize ?ocuklar?m?z?n yat?l? b?lge okullar?na yerle?tirilmesi notunu d??mekle yetindi. Oysa biz, ?ocuklar?m?z?n yan?m?zda kalarak e?itimini s?rd?rmesini istiyoruz? dedi. Adana Vali Yard?mc?s? Fikret Deniz?le yapt?klar? g?r??me sonucunda da kendilerine, sorunlar?n ?e?itli olmas? dolay?s?yla valiye iletilmesinin s?ylendi?ini aktaran Erin, bu konuda valilikten de randevu talebinde bulunduklar?n?, ancak hen?z bir yan?t alamad?klar?n? ifade etti.
EMEP ?l Ba?kan? Sevil Arac? ve E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, sorunun takip?isi olacaklar?n? belirterek sorunu Adana milletvekillerine ileteceklerini dile getirdiler. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net