Antalya?ya yolculuk

Onlar 81 kad?n i??iydi. Antalya Serbest B?lge?de kan seti ?reten NOVAMED?de ?al???yorlard?


Onlar 81 kad?n i??iydi. Antalya Serbest B?lge?de kan seti ?reten NOVAMED?de ?al???yorlard?.
Ge?en y?l?n 26 Eyl?l??nden beri grevdeydiler. ??verenden talepleri insanca ya?amakt?.
Emeklerinin kar??l???n? almak, i? g?vencesi, sendikal hak, ?al???rken al?nmas? gereken sa?l?k ?nlemleri, tuvalet ihtiya?lar?n?n dakikayla say?lmamas?, ne zaman do?uracaklar?na kendilerinin karar verebilmesi, kad?n olmalar? nedeniyle y?neticiler taraf?ndan a?a??lanmamak i?in grevdeydiler.
Grevdeki i??ilere destek amac?yla kurulan Novamedli Kad?n ???ilerle Dayan??ma Platformu?nun bile?enlerinden Emek Partisi ad?na ??kt?m ben de Antalya yolculu?una.
Otob?s?m?z gece saat 22.00?de ?i?li?den hareket etti. ??inde 3 kad?n arkada??m?z vard? ?EKEV ad?na gidiyorlard?. Birinin 4 ya?lar?nda tahmin etti?im ?ocu?u vard?. Konak Belediyesi ?n?ne geldi?imizde ?e?itli kad?n ?rg?tlerinden 24 bayan?n bizi bekledi?ini g?rd?k. Arkada?lar?m?z b?y?k bir heyecanla yerlerine ge?tiler. Bu arada bir kar???kl?k oldu. Ne oluyor diye sordu?umda araban?n sahibinin arkam?zdan geldi?ini ve tuttu?umuz araban?n t?m paras?n? birden istedi?ini s?ylediler. Bizler kar?? ??kt?k. B?yle bir ?ey olamayaca??n? giderken yar?s?n? gelirken de paran?n di?er yar?s?n? verebilece?imizi anlatt?k. Otob?s firmas?n?n sahibi oldu?unu s?yleyen adam? yapt???m?z t?m giri?imlere kar??n bir t?rl? ikna edemedik. Bizler de o otob?sle gitmeyi reddettik. Gecenin bir yar?s? Konak Meydan??nda 27 kad?n arkada? otob?sten indik ve Antalya?ya nas?l gidebilece?imizin yollar?n? aramaya ba?lad?k. Otogardan bir otob?s firmas? ile g?r???ld?. Bizlere servis g?nderildi ve nihayet bekledi?imiz yolculuk gece 01?de ba?lad?. Ama gitti?imiz hi?bir eyleme benzemiyordu yolculu?umuz. ??nk? t?rk?lerimiz bizlere e?lik edemiyordu.
Sabah 8.30 gibi Antalya Elektrik M?hendisleri Odas??n?n bizler i?in haz?rlad??? kahvalt?yla g?ne ba?lad?k. ?stanbul?dan kad?n platformundan gelen arkada?lar da bizlere kat?ld?lar. Tutulan bir otob?s, bir minib?s ve ?zel arabalarla Antalya Serbest B?lge?den biraz uzak bir mesafede arabalardan indik. Orada Ankara, Adana, Eski?ehir ve di?er illerden gelen kad?n arkada?lar?m?zla bulu?tuk. Sloganlar?m?zla Antalya Serbest B?lge kap?s?na kadar geldik. Orada i?eri girmek i?in k?sa bir tart??ma ya?and?. Daha sonra yan tarafta bir alanda topland?k. Yurtd??? sendikalar?n ve kad?n hareketlerin temsilcileri birer konu?mayla grevi selamlad?lar. Ankara?dan Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu?ndan ?lkay Kara, ?stanbul?u temsilen Lale Belk?zer, ?zmir?i temsilen ?EKEV Ba?kan? K?zbes Ayd?n, Adana?dan, Fato? Helvac?o?lu birer konu?ma yapt?lar. Ve sloganlar?m?zla konu?malar?m?zla yurtd???ndan gelen kad?n ?rg?tleri temsilcileriyle Novamedli kad?n i??ilere destek y?r?y???m?z? bitirmi? olduk.
Novamedli kad?n i??ilere olan deste?imiz kad?n dayan??mas? a??s?ndan bizim i?in de onlar i?in de olduk?a ??retici oldu. Kad?nlar?n ?rg?tlenmeleri ile neleri yapabilece?ini g?sterdik.
Sultan Kaya (?ZM?R)
www.evrensel.net