AIDS?li kana rekor tazminat

K?z?lay?dan sonra Sa?l?k Bakanl??? da, ?zmir K?z?lay B?lge M?d?rl??? taraf?ndan Y.O. isimli ?ocu?a verilen AIDS?li kan nedeni ile ?denetim g?revini yapmayarak hizmet kusuru i?ledi?i gerek?esiyle? tazminat ?demeye mahkum edildi


K?z?lay?dan sonra Sa?l?k Bakanl??? da, ?zmir K?z?lay B?lge M?d?rl??? taraf?ndan Y.O. isimli ?ocu?a verilen AIDS?li kan nedeni ile ?denetim g?revini yapmayarak hizmet kusuru i?ledi?i gerek?esiyle? tazminat ?demeye mahkum edildi.
1996?da do?du?u g?n K?z?lay taraf?ndan verilen HIV vir?sl? kanla AIDS hastal???na yakalanan ve bug?n ilkokul 3. s?n?f ??rencisi olan Y.O. ve ailesi, Sa?l?k Bakanl????na kar?? a?t?klar? manevi tazminat davas?n? kazand?lar. Bakanl?k, dava sonucunda 30 bin YTL, faiziyle birlikte 152 bin YTL tazminat ?demeye mahkum oldu. Yakla??k 10 y?l ?nce a??lan dava ancak ge?ti?imiz g?nlerde sonu?land?. ?zmir 4. ?dare Mahkemesi?nin karar?nda, Sa?l?k Bakanl????n?n ?Yeterli altyap? kurmay?p kan al?p vermede g?venli bir sistem olu?turmad??? ve gereken denetim g?revini yapmayarak hizmet kusuru olu?turdu?u? belirtilerek aileye manevi tazminat ?denmesine h?kmetti.
En y?ksek tazminat
Davan?n sonu?lanmas?n?n ard?ndan ?a??r ihmalle? A?DS hastal???na yakalanan Y.O. isimli ?ocu?un ailesi ile birlikte bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Avukat Mehmet Emin Kele?, s?z konusu rakam?n T?rkiye?de bir kamu kurumunun ?deyece?i en y?ksek manevi tazminat tutar? oldu?una dikkat ?ekti. K?z?lay aleyhine a?t?klar? davan?n 1997 y?l?nda 7 ay i?inde sonu?land???n? ve K?z?lay??n 1998 y?l?nda Y.O?ya 60 milyar 426 milyon lira tazminat ?dedi?ini, fakat bakanl?k aleyhine a?t?klar? davan?n sonu?lanmas?n?n 10 y?l gibi bir zamanda sonu?land???n? belirten ailenin avukat? Kele?, A?HM?e gideceklerini s?yledi. ?Davan?n uzamas? ve olayda kusurlar? bulunan d?nemin Sa?l?k Bakan? Y?ld?r?m Aktuna ile K?z?lay Genel M?d?r? Kemal Demir hakk?nda etkili ceza kovu?turmas? yap?lmamas? nedeniyle 4 milyon YTL (4 trilyon lira) tazminat talebi ile A?HM?e de ba?vurduk. Davan?n A?HM?de g?r???l?p g?r???lmeyece?i kas?m ay?nda belli olacak? diyen Kele?, Fransa?da benzer bir olay?n ya?anmas?n?n ard?ndan sa?l?k bakan?n?n istifa etti?ini belirterek, A?HM?in de a??r tazminat ?denmesine h?kmetti?ini ifade etti. Kele??in ard?ndan konu?an Y.O?nun annesi Ne?e O. ise ?ocuklar?na verilen kan?n hayatlar?n? ?ok olumsuz etkiledi?ini ifade ederek, ??ok zor bir durumla kar?? kar??ya kald?k. Ke?ke ?ocu?um hastal??a yakalanmasayd? da biz de bu tazminat? kazanmasayd?k. Ac?m?z parayla telafi edilemez? dedi. Baba Nazif O. da Y.O?nun tedavisinin Hacettepe ?niversitesi?nde devam etti?ini ve sa?l?k durumunun iyi oldu?unu dile getirdi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net