Arsas?n? otogar i?in vermeyince belediye evini m?h?rledi

Bolu Belediyesi, otogar projesi i?in arsas?n? vermeyen ?mer Y?ld?r?m??n evini m?h?rledi. AKP?li Bolu Belediye Ba?kan? Alaaddin Y?lmaz ise, evi y?kacaklar?n? s?yledi


Bolu Belediyesi, otogar projesi i?in arsas?n? vermeyen ?mer Y?ld?r?m??n evini m?h?rledi. AKP?li Bolu Belediye Ba?kan? Alaaddin Y?lmaz ise, evi y?kacaklar?n? s?yledi.
Bolu Belediyesi, A?a??soku Mahallesi?nde bulunan otob?s terminalinin ihtiyac? kar??lamamas? ?zerine, D-100 Karayolu Pa?ak?y mevkiinde yeni bir otogar yap?m?na karar verdi.
?mar Kanunu?nun 18?inci maddesini uygulayan belediye, b?lgede bulunan arazilerin sahiplerine ba?ka yerlerden araziler vererek otogar i?in yer olu?turdu. Ancak 4 bin 320 metrekarelik arsas?n? belediyeye vermek istemeyen ?mer Y?ld?r?m, Sakarya 2?nci ?dare Mahkemesi?ne dava a?t?. Mahkeme, belediyenin uygulamas?n? hukuka ayk?r? bularak y?r?tmeyi durdurma karar? verdi.
Ruhsats?z diye evini m?h?rlediler
Mahkemenin, Y?ld?r?m??n lehine sonu?lanmas?ndan bir s?re sonra, Pa?ak?y? Kanal Sokak ?zerinde bulunan 2 katl? evi, ?ruhsats?z oldu?u? gerek?esiyle belediye taraf?ndan m?h?rlendi. Belediyenin uygulamas?na tepki g?steren ve m?hre ra?men evinde ya?amaya devam eden Y?ld?r?m, ?G?revi k?t?ye kullanmak ve g?revi ihmal? su?lamas?yla Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vurarak Bolu Belediye Ba?kan? Alaaddin Y?lmaz?dan ?ikayet?i oldu.
Savc?l?k konuyla ilgili soru?turma ba?lat?rken, bu sefer de Y?ld?r?m??n evinin ruhsat?n?n olmamas? gerek?e g?sterilerek, elektri?i ve suyu kesildi.
Belediye arsam i?in bana bask? yap?yor
Belediyenin tutumuna isyan eden Y?ld?r?m ise, yasal yollardan hakk?n? aramas? kar??s?nda cezaland?r?ld???n? belirterek ?Belediye yapaca?? otogar i?in, arsam? kanuna ayk?r? ?ekilde almaya ?al??t??? i?in kar?? ??kt?m. Arsam? vermek istemedim ve dava a?t?m. Mahkeme beni hakl? buldu. Bundan sonra ba??ma gelmeyen kalmad?. Arsam? vermem i?in her t?rl? bask?y? yap?yorlar? diye konu?tu.Bolu Belediye Ba?kan? Alaaddin Y?lmaz ise, kanunlar? uygulad?klar?n? iddia ederek yetkililerin binan?n y?k?m i?lemleri ile ilgili ?al??ma y?r?tt?klerini belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net