Kalbinize iyi davran?n yoksa sizi b?rakabilir

Art?k kalbinizi koruman?n zaman? gelmedi mi? Stres, sigara, alkol, dengesiz beslenme ve daha bir?ok nedenle kalbinizi yoruyor olabilirsiniz.


Art?k kalbinizi koruman?n zaman? gelmedi mi? Stres, sigara, alkol, dengesiz beslenme ve daha bir?ok nedenle kalbinizi yoruyor olabilirsiniz. T?rkiye?de ?l?mlerin y?zde 55?inin kalp ve damar hastal?klar?ndan kaynakland??? a??klan?yor. ?yleyse siz de risk alt?nda olabilirsiniz.
Bug?n D?nya Kalp G?n? ve d?nyan?n y?zde 12?si ani kalp krizi ile birlikte ya?ama g?zlerini yumuyor. Tabii ki kalp krizleri kalbimize daha ?zenli davran?rsak ?nlenebilir.
Kalbinizi yormay?n
T?rk Kardiyoloji Derne?i Genel Sekreteri Prof. Dr. ?mer Kozan, kalp damar sa?l???n?n korunmas?n?n ya?amsal ?neme sahip oldu?unu vurgularken kalp hastal?klar?nda en ?nemli risk fakt?rlerinin ise hipertansiyon, y?ksek kolesterol, sigara, ?i?manl?k ve hareketsiz ya?am tarz? oldu?unu s?yledi.
Kalp hastal?klar?nda hipertansiyonun ba?ta gelen tetikleyicilerden oldu?unu dile getiren Kozan, ?T?rkiye?de 28 ya??n ?zerindeki eri?kin erkeklerin y?zde 49?unda, eri?kin kad?nlar?n y?zde 56?s?nda kan bas?nc? y?ksekli?i vard?r. Bir ba?ka deyi?le, ?lkemizde yakla??k 16.3 milyon insan?n hipertansiyonlu oldu?u s?ylenebilir. Bu nedenle toplumun her ya? grubundan bireyler, y?lda en az bir kez tansiyonlar?n? kontrol ettirmelidir? diye konu?tu.
Hipertansiyonun beyin kanamas? ve fel?, kalp yetersizli?i ve kalp krizi, b?brek yetersizli?i, g?rme kayb? gibi hastal?klara de neden olabilece?ine de?inen Kozan, t?m hastal?klar?n ?nlenebilece?ini vurgulad?.
Kolesterole dikkat
Kalp sa?l???n? tehlikeye sokan bir di?er hastal???n da kolesterol oldu?unu belirten Kozan, ?Ki?inin kolesterol d?zeyi ne kadar y?ksekse kalp hastas? olma ihtimali de o kadar y?ksektir. Kolesterol y?ksekli?inin yol a?t??? kalp krizi veya fel? gibi hastal?klar, kolesterol?n damar duvar?nda birikmesiyle y?llar sonra ortaya ??kar? dedi. Kolesterol y?ksekli?inin b?y?k ?l??de ?a??n ya?am tarz?na ve yanl?? beslenmeye ba?l? olarak ortaya ??kt???n? belirten Kozan, hastalara do?ru beslenmeleri ?nerisinde bulundu.
?i?manl???n ?nlenmesinde de ilk ad?m?n, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uyum sa?layarak yeme al??kanl?klar?n?n de?i?tirilmesi oldu?unu kaydeden Kozan, kilo vermeye karar verildi?i g?n, yeni ve sa?l?kl? bir ya?am i?in ilk ad?m?n at?lm?? olaca??n? ifade etti.
5 milyon ki?i t?t?nden ?l?yor
D?nya Sa?l?k ?rg?t? verilerine g?re 2002 y?l?nda yakla??k 5 milyon ki?inin t?t?ne ba?l? nedenlerden ?ld??? belirtiliyor. Sigaran?n tek ba??na kalp hastal???na neden oldu?unu s?yleyen Kozan, ?Kan bas?nc? art???na, hareketlerde zorlanmaya, akci?er hastal?klar?na, kanda p?ht?la?maya, iyi kolesterol seviyesinin d??mesine, damar sertli?ine yol a?ar? ?eklinde konu?tu. Kozan, kalp hastal??? riskini azaltmak i?in egzersiz yapmak gerekti?ini belirterek ?Egzersiz; kalbi, akci?erleri, kemikleri ve kaslar? g??lendirir, enerjinizi art?r?r ve din?le?tirir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net