K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Senin de bildi?in gibi ?Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir? d?sturundan yola ??kan necip milletimiz,


  Kirvem,
  Senin de bildi?in gibi ?Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir? d?sturundan yola ??kan necip milletimiz, ?ana?yasam?z?n sirkeden, nane ruhundan ?ok daha keskin olan bu en ?baba? felsefesinin g?lgesinde ye?erip ?demokrasi? kulvar?nda giderek ?k?k? sal?p muas?r medeniyeti yakalamaya ?al???rken, beri taraftan ne hikmetse arada bir ?g?r?len l?zum ?zre? de?i?tirilip budanan veya ?imdilerde oldu?u gibi y?zde on baraj?yla kimi ?vatanda??lar? ??teki?le?tirip nedense saf d??? b?rakma gayretiyle bir bak?ma ?hendek atlatmay?? hedefleyen ?arp?k se?im yasalar?na ra?men, yine de iyi-k?t? ?sand?k?lara yans?yan yar?m porsiyonluk ?irade?siyle deh ???, a??r aksak da olsa yol aloor nitekim!
  Milletin En B?y?k Meclisi?nin ?kutsal ?at??s? alt?nda filizlenip boy g?steren, ama zaman zaman ?biri?leri taraf?ndan netekim ?u, netekim bu gerek?elerle gari nerdeyse on y?lda bir ?durumdan vazife ??karma?ya y?nelik keyfi dayatmalar sonucunda rafa kald?r?lmas?yla ku?a ?evrilen bu ?millet iradesi?nin, daha ge?enlerde sil ba?tan, bu kez de ?a??n teknolojisine ayak uydurularak gecenin bir vaktinde elektronik posta arac?l???yla derdest edilmesinin ard?ndan ?nce sendeleyip sonra da toparlan?p do?ruca sand?k ba?lar?na y?neldik?
  Neden?
  ??nk?: Egemenlik, kay?ts?z ?arts?; falan filan fe?mek?n?
  Sonra?
  Sonra tabii ki ?ncelikle her zamanki gibi Allah??n inayetiyle, halk?m?z?n ferasetiyle sand?klara yans?yan kendi iradesi behemehal tecelli etti elhamd?lillah?
  Evet Kirvem! Necip milletimiz bu falan filan fe?mek?n fasl? gere?i sand?k ba?lar?nda, bundan ?nce de defalarca dillendirildi?i gibi bu kez de in?allah ?son defa? boyanan i?aret parmaklar?yla ?irade?sini ?i?aret? edip g?revini yerine getirmenin huzuruyla bir kenara ?ekilip gari y?llar y?l? ?zlemini duydu?u ?m?reffeh? bir ya?am?n hayaline yeni ba?tan dalarken, sen ?u i?e bak ki sand?klar?n tozu al?n?p se?im neticeleri daha a??klan?r a??klanmaz, memleket semalar?nda Bremen M?z?kac?lar? misali eline saz?n? al?p ?kakafoni? makam?nda ?tenlerin bini bir para ka yavrum!
  Akortsuz, daha da do?rusu notalar? ne ?sol?, ne ?fa?, ne de ?do? anahtarlar?na g?re de?il de, sadece ve sadece kendi ?tiz? seslerine g?re ayarl?, kerameti kendinden menkul bu zevat?n; y?ksek perdeden ya??p, g?rleyip ard?ndan da ?borazan? ?tt?rmelerinin yan? s?ra onlar?n ?h?nk? deyicileri de ellerine ge?irdikleri ?????rtma?lar?yla milletin iradesini k???mseyip, onu horlay?p b?ylece ?haz?ms?zl?k?lar?n? her defas?nda hizip?ilikle, m?z?k??l?kla, o da olmazsa g?ya aba alt?ndan sopa g?stererek onlar? ?yola getirmeyi? h?ner belleyip, nitekim memleketi illa da kendi bildikleri ?do?rultu?da, ayn? ?ok? istikametinde kendi pe?leri s?ra s?r?klemeyi ?vatan borcu?na tahvil edip ortalarda boy g?stermeleri ?demokrasi?miz ad?na ger?ekten gurur verici Kirvem!!!
  ??te! Daha d?n, milletin iradesiyle p?l?n? p?rt?n? toparlay?p Meclis?e ?milletin vekilleri? s?fat?yla gelenlerin, daha sonra anayasa gere?i se?tikleri cumhurumuzun ba??n?n hali, p?r melali ortada!
  Ayak direyip, bin bir dereden su ta??y?p ??stemez??k de istemez???k!? yaygaras?yla ter ter tepinip, milletin vaktini bozuk para misali bo?a harcayanlar, ?imdilerde de hesap?a ?Milletin Ba?komutan??na bir bak?ma s?zde g?zda?? verircesine protokol mrotokol iplemeyip s?rtlar?n? d?n?p gitmeyi, kendi ?nizam?lar?na, ?intizam?lar?na, ?disiplin?lerine nedense uygun bulurken, hani a?z?mdan yel als?n ama mavi camdan g?r?nen o ki, demokrasiyi i?lerine bir t?rl? sindirememi? olan bu ?taife?nin cemi c?mlesi, ilk f?rsatta bulan?k sularda bal?k avlaman?n hesaplar?yla s?tre arkas?nda tam siper bekloorlar?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net