??yi Madridli? olman?n yollar?

?spanya?n?n Real Madrid Kul?b?, futbolcular?na nas?l ?rnek futbolcu olunaca??na ili?kin kitap??k da??tt?.


?spanya?n?n Real Madrid Kul?b?, futbolcular?na nas?l ?rnek futbolcu olunaca??na ili?kin kitap??k da??tt?.
??yi Madridli? adl? kitapta, Real Madrid Kul?b? Ba?kan? Ramon Calderon taraf?ndan, kul?b?n tarih?esi, ?yeleri, ba?ar?lar?, ?nemli ki?ileri anlat?l?rken, futbolculara da 10 maddelik ?rnek futbolcu olma yollar? belirtildi.
Kitap???a g?re Real Madridli futbolculara ?rnek futbolcu olmalar? i?in tak?m arkada?lar? ile ili?kilerde saha i?inde ve d???nda dayan??ma ve yard?mla?ma i?inde olmalar?, y?neticilerle ili?kilerde de sayg?l? ve y?netim kurulunun ald??? kararlara anlay??l? olmalar? tavsiye edildi. Real Madrid kul?b? futbolcular?ndan ayr?ca topluma iyi bir imaj vermelerini, kul?p ?yelerine ve taraftarlara sayg?l? olmalar?n?, tak?m?n ortam?n? ve huzurunu bozacak a??klamalardan ka??nmalar?n?, t?m sahalarda rakip tak?mlara ?rnek bir profesyonellik g?stermelerini, saha i?inde sakatl??a yol a?acak hareketlerden ka??nmalar?n?, antremanlara ve tak?m?n ?a??r?ld??? randevulara zaman?nda gelmelerini, yiyeceklerine dikkat edip, dinlenmelerini ve sa?l?klar?n? riske atmamalar?n?, kul?b?n ticari promosyon faaliyetlerine kat?l?p i?birli?i g?stermelerini, ma? ve antreman sonralar?nda bas?na deme? vermeleri gereken yerlerde haz?r bulunmalar?n? istedi.
Bu arada Real Madrid?in Hollandal? y?ld?z oyuncusu Ruud Van Nistelrooy, kul?b?n verdi?i kitap???? ve ?rnek futbolcu maddelerini ??ok iyi? olarak yorumlay?p, ?B?y?k kul?pler i?in de?erler ?nemlidir? a??klamas?nda bulundu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net