Myanmar?dan haber
al?nam?yor

Cunta kar??t? g?sterilerle d?nyan?n g?ndemine oturan Myanmar?dan haber al?nam?yor. G?sterileri bast?rmak i?in ?iddet kullanan askeri y?netim, gazete ve internete yasak getirerek ?lkenin d?nyayla ba?lar?n? kesti.


Cunta kar??t? g?sterilerle d?nyan?n g?ndemine oturan Myanmar?dan haber al?nam?yor. G?sterileri bast?rmak i?in ?iddet kullanan askeri y?netim, gazete ve internete yasak getirerek ?lkenin d?nyayla ba?lar?n? kesti.
Askeri cuntan?n ald??? s?k? ?nlemler nedeniyle ba?kent Yangon?da g?sterilerin duruldu?u haberleri geliyor. ?syan? ba?latan Budist rahiplerin kald??? baz? manast?rlar? i?gal eden ordu, sivillerin derledi?i haberlerin yay?lmas?n? da engelliyor.
Protestolarda ?u ana kadar, aralar?nda gazeteci ve rahiplerin de bulundu?u 15?ten fazla ki?i hayat?n? kaybetti.
?ngiltere: ?l? say?s? fazla
Cunta y?netiminin uygulamalar? endi?eleri de beraberinde getirdi. ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown, Myanmar?da d?zenlenen h?k?met kar??t? g?sterilere askerlerin m?dahale etmesi sonucu ?lenlerin say?s?n?n bilinenin ?ok ?st?nde olabilece?ini s?yledi.
Gordon Brown, ABD Ba?kan? George W. Bush ve ?in Ba?bakan? Wen Jiabao ile yapt??? telefon g?r??melerinin ard?ndan gazetecilere a??klama yapt?. Brown, ?A??klanandan ?ok daha fazla ?l? oldu?una inan?yoruz? diye konu?tu. Myanmar?daki askeri y?netimi etkileyebilmek i?in uluslararas? bask? gerekti?ini kaydeden Brown, BM?nin ve AB?nin yapt?r?m uygulamas? gerekti?ini s?yledi.
?Yapt?r?m? ?nerisi
Bu arada Hollanda ve Fransa h?k?metlerinin Myanmar?daki askeri y?netime yapt?r?m uygulanmas? konusunda g?r?? birli?i i?inde olduklar? a??kland?.
Hollanda ve Fransa?n?n Avrupa Birli?i ile ili?kilerden sorumlu bakanlar? Frans Timmermans ve Jean-Pierre Jouyet, ?nceki ak?am Lahey?deki bulu?malar?n?n ard?ndan yapt?klar? ortak a??klamada, korumas?z insanlara ate? eden ve onlarca g?stericiyi ?ld?ren Myanmar?daki askeri y?netime kar??, Avrupa Birli?i d?zeyinde etkili ?nlemler al?nmas? ve yapt?r?m uygulanmas?n? istediklerini bildirdiler.
ABD ise Myanmar?dan 30?dan fazla askeri yetkilinin ABD?ye seyahat etmelerini yasaklad?. Japonya da g?steriler s?ras?nda bir Japon gazetecinin ?ld?r?lmesinin ard?ndan Myanmar?a yard?m program?n? g?zden ge?irece?ini duyurdu.
?te yandan Birle?mi? Milletler ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari d?n Myanmar?a gitti. (DI? HABERLER)
D??i?leri Bakanl???: Myanmar?a gitmeyin

D??i?leri Bakanl???, y?netim kar??t? protesto g?sterilerinin silahl? ?at??maya d?n??t??? Myanmar/Burma?ya gitmemeleri y?n?nde vatanda?lar? uyard?. D??i?leri Bakanl????ndan yap?lan a??klamada, Myanmar/Burma?da yakla??k bir ay ?nce ba?layan ve bu hafta ba??nda ?zellikle eski ba?kent Yangon?da on binlerce ki?inin kat?l?m?yla b?y?yen y?netim kar??t? protesto g?sterilerinin kar??l?kl? silahl? ?at??maya d?n??t??? hat?rlat?ld?. ??lkede ko?ullar?n normale d?nmesine kadar vatanda?lar?m?z?n bu ?lkeye seyahat etmemeleri ?nerilmektedir? denildi.
www.evrensel.net