?spanya, Bask b?lgesinden gelen ?neriyi tart???yor

?spanya?n?n kuzeydo?usundaki Bask b?lgesinin ?zerk Y?netim Ba?kan? Juan Jose ?barretxe?nin ortaya att??? ?spanya devletiyle yeni anla?ma yap?l?p 25 Ekim 2008 tarihinde bunun halkoylamas?na g?t?r?lmesi ?nerisine ?spanyol h?k?meti, ?Her ?ey anayasada bitiyor? ?eklinde yan?t verdi.


?spanya?n?n kuzeydo?usundaki Bask b?lgesinin ?zerk Y?netim Ba?kan? Juan Jose ?barretxe?nin ortaya att??? ?spanya devletiyle yeni anla?ma yap?l?p 25 Ekim 2008 tarihinde bunun halkoylamas?na g?t?r?lmesi ?nerisine ?spanyol h?k?meti, ?Her ?ey anayasada bitiyor? ?eklinde yan?t verdi.
Ba?bakan Yard?mc?s? Maria Teresa Fernandez De La Vega, her bakanlar kurulu toplant?s? sonras?nda d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?barretxe?nin ?nerisiyle ilgili y?neltilen soru ?zerine ??barretxe?ye 3 s?z?m var: Anayasa, anayasa, anayasa...? dedi.
Bask b?lgesinde ?diyalog, anlay?? ve sosyal birli?e evet? diyen De la Vega, ??barretxe, siyasi bir sorumlulu?u oldu?unu biliyor. Oyunun kurallar?na sayg? g?stermeli. Her ?ey anayasan?n i?inde bitiyor. Anayasan?n d???nda sadece ba?ar?s?zl?k var? de?erlendirmesinde bulundu.
Ba?bakan Yard?mc?s?, ?barretxe?nin ortaya att??? ?neriyle ilgili olarak ?Ba?bakan Zapatero, Bask ba?kan?n? kabul eder mi? sorusunuysa ?Ba?bakanl?k t?m ?zerk y?netim ba?kanlar?na a??k? ?eklinde yan?tlad?.
?te yandan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) Genel Ba?kan? Mariano Rajoy ise Bask b?lgesinin gelece?iyle ilgili ?barretxe?nin halkoylamas?na gidilece?ini a??klamas?n?, ?yasad???, anayasaya kar?? bir ?antaj? olarak yorumlad?.
?barretxe?nin teklifine alternatif getiremedi?i i?in ?bir ?antaj? yapt???n? savunan Rajoy, ?spanya ile ilgili her konunun sadece ?spanyollara sorulmas? gerekti?ini ileri s?rd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net