Ukrayna?da ???nc? perde!

Ukrayna?da halk, bug?n yeni meclisi belirlemek ?zere sand?k ba??na gidecek.


Ukrayna?da halk, bug?n yeni meclisi belirlemek ?zere sand?k ba??na gidecek. Erken se?imlere, ABD destekli Devlet Ba?kan? Viktor Yu??enko ile Ba?bakan Viktor Yanukovi? aras?ndaki iktidar m?cadelesinin ????nc? perdesi? g?z?yle bak?l?yor.
Se?im ?ncesi anketleri, Ukrayna Ba?bakan? Yanukovi??in partisi ?B?lgeler Partisi?nin, Devlet Ba?kan? Yu??enko?nun partisi ?Bizim Ukrayna?n?n ?n?nde oldu?unu g?steriyor. Anketlere g?re se?imlerde, B?lgeler Partisi?nin y?zde 32.9, Bizim Ukrayna Partisi?nin ise y?zde 16.4 oran?nda oy alaca?? tahmin ediliyor. Bat? yanl?s? Yu??enko?nun partisine deste?in azald???n? ortaya koyan anketlerde, Devlet Ba?kan??n?n m?ttefiki eski Ba?bakan Yuila Time?enko?nun ise y?zde 15.4 oran?nda oy alaca?? ?ng?r?l?yor.
2004 y?l?nda ABD destekli ?turuncu darbe?ye sahne olan Ukrayna?da o g?nden bu yana siyasi kriz bir t?rl? son bulmad?. Yanukovi? ile Yu??enko, cumhurba?kanl??? se?imlerine rakip olarak girmi?ti. Se?imlerin galibinin Yanukovi? oldu?unun a??klanmas? ?zerine Bat? destekli Bizim Ukrayna ?yeleri sokaklara ??km?? ve ?kadife darbe? olarak da adland?r?lan olay?n ard?ndan Yu??enko, devlet ba?kanl??? koltu?una oturmu?tu. Ancak bunu takip eden aylarda darbeci koalisyon h?k?meti yolsuzluk tart??malar?n?n ard?ndan da??lm??t?. 2006 Mart ay?nda d?zenlenen son genel se?imin galibi ise Yanukovi? olmu?tu. Devlet Ba?kan??n?n m?ttefikleri, birlik sa?lamay? ba?aramay?nca da a?ustosta yeniden ba?bakan koltu?una oturmu?tu. Fakat ikili aras?ndaki iktidar m?cadelesi, son se?imin ard?ndan da devam etmi? ve ge?en nisan ay?ndaki kriz ?lkeyi fel? etmi?ti. Bunun ?zerine ikili erken se?im karar? alm??t?.
Kriz s?recek mi?
?te yandan uzmanlar, erken se?imlerin de Ukrayna?daki siyasi krizi ??zemeyece?i uyar?s?nda bulundu. ?zellikle sonu?lar?n yine birbirine yak?n ??kmas?n?n 2004?ten beri s?ren krizi daha da derinle?tirebilece?ini ifade eden kimi uzmanlar, ?zellikle anayasa konusundaki krizin se?imden sonra da devam edece?ini savundu.
Ancak baz? uzmanlar ise Ukrayna?n?n krizi a?mak konusundaki kilit isminin Ba?bakan Yanukovi? oldu?unu ifade etti. Yanukovi??in ?B?lgeler Partisi?nin se?imlerden galip ??kaca??n? ?ng?ren uzmanlara g?re Rusya yanl?s? olmakla itham edilen lider, Ukrayna Meclisi?nde (Rada) Devlet Ba?kan? Yu??enko ile ?yeni bir ittifak? kurman?n yollar?n? arayacak.
Yanukovi?, ?lkenin Rus?a konu?ulan sanayi b?lgelerinin bulundu?u, Ortodoks do?u kesiminde desteklenirken Yu??enko?ya ise ?lkenin bat?s?ndaki Katolik, Leh?e konu?an se?menler aras?nda destek b?y?k. Yanukovi??in, Yu??enko?nun etkin oldu?u b?lgelerde oy toplad??? da ifade ediliyor. Yu??enko, AB ve NATO gibi kurulu?larla entegrasyondan yana bir ?izgi izlerken Yanukovi?, Rusya yanl?s? olmakla su?lan?yor.
?G?venilir k?pr??
Ge?en g?nlerde turuncu darbecilerin kalbi olan Ostroh?ta bir miting d?zenleyen Ba?bakan Yanukovi?, Rusya yanl?s? oldu?u iddialar?n? kesin bir dille yalanlayarak ?Amac?m?z, Avrupa ile Rusya aras?nda g?venilir bir k?pr? kurmak? dedi.
13 ayl?k iktidar? s?ras?nda ?lkeye istikrar getirdi?ini ve ekonomik b?y?meyi yeniden canland?rd???n? ifade eden Yanukovi?, mitingin ard?ndan ?ngiliz ?The Guardian? gazetesine yapt??? a??klamada, ?Pazar g?n? (bug?n) yap?lacak se?imlerin ?lkeyi fel? eden politik ihtilaf? ??zece?ini umuyorum? ?eklinde konu?tu. Se?imlerin ard?ndan bir sonraki ad?m?n ise anayasal reform oldu?unu ifade eden Yanukovi?, ?Rusya ile ili?kilerimiz a??k, istikrarl? ve tahmin edilebilir. Ama ayn? zamanda AB ile de iyi stratejik ili?kiler kurmak istiyoruz? ?eklinde konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net