EKONOM? ve POL?T?KA

 • Yeni anayasa haz?rlama projesi ile AKP ne yapmaya ?al??maktad?r, neye alet olmaktad?r?


  Yeni anayasa haz?rlama projesi ile AKP ne yapmaya ?al??maktad?r, neye alet olmaktad?r?
  Bu konunun arka plan?n?n ortaya ??kar?lmas?nda felsefe ve edebiyat alan?nda izledi?imiz yap?bozuculuk y?ntemini kullanman?n yararl? olaca??n? d???n?yorum. Bu yaz?da, s?z konusu kavram?n felsefik ve edebi boyutlar?n? ele almayaca??m, zira b?yle bir ?aba benim s?n?rlar?m? a?ar. Ben burada, yap?bozuculuk yakla??m?n?n, bilerek ya da bilmeyerek AKP taraf?ndan ni?in ve nas?l kullan?ld???n? sergileyerek, d?nya kapitalizminin (= s?m?r? d?zeninin) AKP ile i?birli?i i?inde ve onun marifetiyle ne yapmaya ?al??t???n? tart??mak istiyorum. Bu ba?lamda, ?nceki yaz?lar?n birinde tart??may? vaat etti?im ??l?ml? ?sl?m? ve ?liberal sosyalizm? ya da ?piyasac? sosyalizm? kavramlar?n? da tart??maya dahil edece?im.
  En son c?mlemi hemen ba?ta s?yleyeyim: AKP, k?reselle?mi? d?nya kapitalizminin (=s?m?rgecili?in) kendisine y?kledi?i misyonu, yukar?da da ifade etti?im gibi bilerek ya da bilmeyerek, ?ok yetenekli bir bi?imde ve b?y?k bir ?zenle yapm??t?r ve misyon hemen hemen tamamlanm??t?r! Bundan sonraki geli?meler g??lerin nispi durumlar?na g?re ?ekillendirilecektir. AKP?ye verilmi? olan misyon, yeni bir anayasa yapmaktan ?ok, ?yeni anayasa yap?l?yor? toz-duman? i?inde toplumsal g??lerin g?receli durumlar?n?n saptanmas? ve bunun ?zerinde oynanacak manip?lasyon alanlar?n?n geni?letilmesidir. Bu gidi?te, amaca y?nelik oldu?u kadar misyona demokratik g?r?nt? kazand?rmas? a??s?ndan da baz? tart??malar ya?anacak, ama sonucu g??l? belirleyecektir.
  AKP?nin y?klendi?i misyon ve davran???n? misyona uyarl? vitesleme niyeti, iktidara g??l? olarak gelece?i (ya da getirilece?i) ?ng?r?s? ile parti olarak bir anayasa haz?rl???n? bir gruba ihale etmesinden anla??lmaktad?r. Oysa, siyasi eti?e riayeti ?iar edinmi? bir partinin parlamentoya bu denli g??l? gelece?ini ?ng?rmesi durumunda yapmas? gereken, anayasa haz?rl???n? ihale etmek olmay?p, e?er ger?ekten b?yle bir gereksinme hissediliyorsa ve bunda samimi ise anayasa haz?rlayacak bir t?r kurucu meclis olu?umuna ?nayak olmakt?r. Zira, bir toplumun en temel kurallar manzumesinin, toplumun t?m kesimlerinin ?zel komisyonlarda uzun s?re ve ihtimamla ?al??mas? sonucunda ortaya ??kabilece?i a??kt?r. Bundan dolay? siyasi ahlak kural? gere?ince bir partinin, toplumun ve siyasetin en temel kurallar?n?, bunun da ?tesinde bizzat kendi eylemlerinin de s?n?r?n? ?izecek olan kurallar? koymaya kalkmas?, ulusal irade ile de?il de ancak siyasal ??karc?l?kla a??klan?r. Ama? ile arac?n siyasal ahlak a??s?ndan kesinlikle uyu?mad???, ama bi?ilen misyon a??s?ndan ise kesinlikle ?rt??t??? nokta i?te buras?d?r. Ama ne hazindir ki tasla?? haz?rlama komisyonu ba?kan? dahi, bir TV program?nda, herkesin anayasa tasla?? haz?rlayabilece?ini, sivil toplum ?rg?tlerinin de b?yle bir yetkisi oldu?unu, dolay?s?yla bir siyas? partinin de b?yle bir giri?imde bulunabilece?ini s?yleme gafletini g?sterebilmi?tir. Hocan?n, bir sivil toplum ?rg?t? ile parlamentoya hakim bir siyasi partinin yasama g?c? aras?nda bir fark g?rmemesi, do?rusu hayreti muciptir!
  Anadolu sermayesinin ideolojik taban?n? olu?turan, 1950?lerden itibaren b?y?k bir sab?rla beslenerek olgunla?an muhafazakar siyasal dincili?in y?kseli?ine kar??t olarak laikli?in y?kseli?i, i? hatalar yan?nda d?? ?evrelerin de ka??yarak y?kseltti?i etnisiteye kar??t olarak da milliyet?ili?in y?kseli?i, uluslararas? emperyalizmin T?rkiye ?zerinde uygulayaca?? sosyal m?hendislik i?in k?vam d?nem olarak g?r?ld?. ?ki hat ?zerinden beslenen sosyal ?at??ma alanlar?n?n kaderini, ekonominin ve yurt topraklar?n?n ?zelle?tirmeler ve sat?? yoluyla yabanc? uyruklu ki?i ve/veya kurumlar?n eline ge?iyor olmas? belirleme durumundad?r. Zira, dinsel veya etnisite alan?nda toplumun ?at??arak b?l?nmesi, k?reselle?en emperyalizmin i?ini kolayla?t?r?rken halk?m?z? yoksulla?t?r?p ??kertir. Buna kar??n, emperyalistler kar??s?nda kaynaklar?m?z ?zerinde s?z s?yleme hakk?na sahip olma g?c?n?n elde tutulmas? ise b?l?nmeyip birle?memizden ve aram?zda ger?ekle?tirece?imiz sosyal ittifaktan ge?er. ?u hale g?re, toplumsal evrilmenin d???m?n? sosyal nitelikli, k?lt?rel ya da dinsel a??l?mlar de?il ekonomik a??l?m ??zecektir. Di?er bir ifade ile toplumsal sorunlar?m?z? ??zebilmenin yan?nda bireysel ?zg?rl?klerin sa?lanmas?nda da ekonomik se?i?ler ve ?zg?rl?kler sosyal ve k?lt?rel se?i? ve ?zg?rl?klere ?nceliklidir.
  Taraflar?n bilin?lenip g??lenmesi demokrasi ad?na olumludur, ancak i?levsel de?ildir. AKP?nin toplumu getirdi?i nokta (ya da toplumun sosyolojik olarak geldi?i nokta) karars?z denge ko?uludur. Her iki tarafa da y?k?labilecek olan bu denge durumunda giri?ilen m?cadeleden toplumsal b?t?nsellik i?inde yarar elde edilebilmesi ve bireysel ?zg?rl?klerin sa?lanmas?, ancak toplumun y?k?laca?? alan?n sol olmas? ile olas?d?r. Ne var ki toplumun sol alana y?k?lmas?na, d?nya konjonkt?r? ve g??ler izin vermemektedir. ?? dengeler de hen?z b?ylesi bir mutlu sonu olu?turabilecek kadar olgunla?mam??t?r. Daha b?y?k bir olas?l?kla toplumun y?k?laca?? alan, zaten i?inde bulundu?u sa? olacakt?r. ??te, ?liberal sol? ya da ?piyasac? sol? yan?nda ??l?ml? ?sl?m? bu noktada, toplumumuza ihanet oldu?u kadar emperyalizmin yarar?nad?r. D?nya emperyalizmi, ?evresel uluslar? par?alama projesi yan?nda ?ekindi?i sosyal ya da potansiyel ekonomik dokusal olu?umlar? da suland?rarak i?ini bo?altmay? ama?lamaktad?r. D?nya emperyalizminin ?ekindi?i sosyal doku olu?umlar?n? dejenere ederek etkisizle?tirme projesinin, ?medeniyetler ?at??mas?? sav?n?n da (daha do?rusu projesinin) tamamlay?c?s? oldu?unu d???nmekteyim.
  ?zzettin ?nder
  www.evrensel.net