?S?n?f?n?n bilincinde olmayan hizmet?i olur?

T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n 13??nc? Ola?an Genel Kurulu Ankara?da topland?.


T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n 13??nc? Ola?an Genel Kurulu Ankara?da topland?. Harb-???in eski genel ba?kanlar? ile y?neticilerinin ilgisinin yo?un oldu?u genel kurulda konu?an eski Genel Ba?kan Kenan Durukan, i??ileri s?n?flar?n?n bilincinde olmaya ve geleceklerine sahip ??kmaya ?a??rd?. Genel kurul, bug?n iki listenin yar??aca?? se?imlerle sona erecek.
Genel kurul, Ba?kent ??retmenevi?nin, delegelerin t?m?n?n oturmas?na yetmeyen k???k bir salonunda d?n ba?lad?. Genel Ba?kan Osman ?imen, ?s?m?r? d?zeni? olarak nitelendirdi?i k?reselle?meden, emperyalistlerin d?nyay? s?m?r? alan? haline getirme planlar?ndan, bu s?n?rs?z s?m?r? sald?r?lar?na kar?? emek?ilerin kar?? koyacak birle?ik g?c?n?n olmad???ndan s?z etti. Ba?ta ?zelle?tirme olmak ?zere sald?r?lara kar?? g?n? kurtarma ad?na yap?lan eylemlerin sonu? vermedi?ini belirten ?imen, ??zelle?tirmelerin en yo?un yap?ld??? Kocaeli b?lgesinde e?er emek?iler ?zelle?tirme yanl?s? partilere oy veriyorsa, bunun oturulup de?erlendirilmesi gerekiyor? dedi. Bunda taban?n sendikac?lar? samimi bulmamas?n?n, g?venmemesinin pay? oldu?una dikkat ?eken ?imen, k?dem tazminat?, b?lgesel asgari ?cret dayatmalar?na da vurgu yaparak, ?Biz yine kar?? ??k?yormu? gibi g?r?nece?iz, beylik laflarla ge?it vermeyece?imizi ilan edece?iz ama bir bakm???z ki her ?ey oluvermi?? dedi. Giderek ?ye say?lar?n?n azald???ndan, gelirleri azal?rken giderlerinin artt???ndan yak?nan ?imen, kavgan?n de?il plan ve projenin geli?tirildi?i, payla??ld??? bir genel kurul diledi.
K?l?? farkl? konu?tu
Divan ba?kanl???na getirilen T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? da T?SK toplant?lar?ndakinden farkl? konu?arak, uluslararas? boyuttaki k?reselle?meye kar?? sendikalar?n da bir dalga hareketi yaratmalar?n?, hem i??i hem memur sendikalar?n?n birle?me zeminini geli?tirmelerini istedi. K?l??, h?k?metin haz?rl???n? s?rd?rd??? istihdam paketinde, k?dem tazminat?, ??sizlik Fonu ve b?lgesel asgari ?cretin de yer ald???n?, T?rk-???in k?dem tazminat? konusunda genel kurulda ald???, Ba?kanlar Kurulu?nun da y?netime tam yetki verdi?i genel grev karar?n? hat?rlatt?. T?rk-???in bu konuda genel grev karar? verece?ini belirten K?l??, salona ?Siz de genel greve haz?r m?s?n?z? diye sordu. Salondan alk??larla ?Evet? yan?t? gelirken, bir delegeden ?Siz haz?r olun, biz haz?r?z ba?kan? tepkisi geldi. K?l?? da ?Siz haz?r olun karde?im, biz haz?r?z? dedi.
????iyi e?itmek i?verenin g?revi?
??sizlik Fonu?nun i?g?c?n?n e?itim d???nda hi?bir ?ekilde kullan?lmas?na ?evet? demeyeceklerini belirten K?l??, Anayasa?n?n kendilerinin talepleri de dikkate al?narak de?i?tirilmesini istedi ve mevcut tasla?a destek vermeyeceklerini ifade etti.
Harb-???in eski Genel Ba?kan? Kenan Durukan ise K?l????n ??sizlik Fonu?nun i??ilerin e?itiminde kullan?lmas? ?nerisine kar?? ??kt?. ???iyi geli?tirmenin i?verenin g?revi oldu?unu hat?rlatan Durukan, ?Fon, i??iler i?verenin hizmetini daha iyi g?rs?nler diye kullan?lamaz? dedi. Durukan, ?Siz emek?isiniz. Eme?inin getirisi ile ya?am?n? s?rd?ren s?n?f emek?i s?n?f?d?r. Bu bilince eri?meyenler ne emek?i ne i??i, hizmet?i olurlar. S?n?f?n?z? bilin, gelece?inize sahip ??k?n? ?a?r?s? yapt?. Harb-???in eski Genel Ba?kan? ?zzet ?etin de sendikalar?n birle?mesine ihtiya? oldu?unu s?yledi.
Sendikac?lara ele?tiri
?stanbul delegesi G?rsel Karama?a, sendikac?lar?n ya h?k?metle ortak ?al??t?klar?n? ya da c?l?z, yasak savmac? birka? uyar? eylemi ile ge?i?tirerek teslimiyet?i bir politika izlediklerini s?yledi. Harb-???te sendikal demokrasinin kesintiye u?rad???n?, birlikte gelen y?netimin de ikiye b?l?nd???n?, delege se?imlerine antidemokratik m?dahaleler yap?ld???n?; G?lc?k, Sakarya, Erzurum, Adana ?rnekleriyle anlatan Karama?a, Harb-?? ?yelerinin demokrasiyi mahkemelerde arar duruma geldiklerini ifade etti.
Ankara delegesi Hakk? ?ankaya da mevcut y?netimi ele?tirerek, bu y?netimin genel merkez binas?n? bile satmaya kalkt???n? s?yledi. ?stanbul Tersanesi?nden Erol Arslan da ele?tirilerini Genel Ba?kan ?imen ve T?rk-???e y?nelterek, ba?kanlar?n sanki yap?lanlarda sorumlulu?u yokmu? gibi konu?tuklar?n? belirterek, ?Sizler nerede idiniz? Bir ?eyler yapmad?n?z, teslimiyeti ?ne koydunuz? dedi. Arslan, ?S?n?f d??man?, i??isini pazarlayan, T?S?i imzalamadan b?rakan, i??isini i?verene ?ikayet ederek i?ten att?ran? anlay???n?n, yalan? bile paketleyip pazarlad???n? s?yledi.
Genel kurulda T?z?k Tadilat Komisyonu i?in verilen iki ayr? ?nerge tart??malara yol a?t?. Delegelerin salona s??mad??? genel kurulda, K?l?? iki ayr? ?nergeyi oylatmak yerine ikisini birle?tirmeyi oylatt?. Bu oylama da k?sa s?reli tart??malara yol a?t?.
Genel kurulda mevcut y?netimde genel ba?kan yard?mc?s? olan Abdullah Erol ile ?zmir ?ube Ba?kan? Ahmet Kalfa ba?kanl???nda iki liste yar??acak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net