Ta?eron i??inin haklar? budan?yor

Malatya Turgut ?zal T?p Merkezi?nde faaliyet y?r?ten ta?eron Zalo?lu ?irketi?ne ba?l? olarak ?al??an temizlik ve hasta bak?c? personeline zorla bo? senet ve tarihi k?sm? bo? b?rak?lan istifa dilek?esi imzalat?lmak isteniyor.


Malatya Turgut ?zal T?p Merkezi?nde faaliyet y?r?ten ta?eron Zalo?lu ?irketi?ne ba?l? olarak ?al??an temizlik ve hasta bak?c? personeline zorla bo? senet ve tarihi k?sm? bo? b?rak?lan istifa dilek?esi imzalat?lmak isteniyor.
5 y?ld?r Turgut ?zal T?p Merkezi?nde ta?eron firma olarak ?al??an Zalo?lu ?irketi?nin, bo? senetleri imzalamayan i??ileri i?ten atmayla tehdit etti?i iddia ediliyor.
Bo? senet ve istifa dilek?esinden ayr? olarak i??ilerin evlerine g?nderilen ka?eli di?er bir evrakta ise hastaneyle olan i? s?zle?mesinin 16 Eyl?l 2007 tarihinde sona erdi?i ve i??ilerin 17 Eyl?l 2007 tarihinde Ankara?da bulunan ba?ka bir hastanede i? ba?? yapmas?, aksi takdirde i?lerine son verilece?i ifade ediliyor.
Y?netim sahip ??km?yor
?irketin kendilerine dayatt??? evraklar? kesinlikle imzalamayacaklar?n? belirten i??iler, ??n?m?zdeki y?l a??lacak olan 4-B kadrosundan yararlanmam?z? engellemek ve bug?ne kadar olan tazminatlar?m?z? ?dememek i?in bunlar bize dayat?l?yor? dediler. 5 y?ld?r Zalo?lu firmas?n?n y?r?tt??? i?i ge?en hafta yap?lan ihaleyle Demir Temizlik ?irketi?nin ald???n? belirten i??iler, bu iki ?irketin de ayn? ki?iye ait oldu?unu s?ylediler.
Birinci dereceden muhataplar?n?n hastane idaresi oldu?unu s?yleyen i??iler, ??? ba?vurumuzu idareye yapt?k. ?zinlerimizi, i?e giri? ??k?? saatimizi idare d?zenliyor. Ama bu durum kar??s?nda yeterli deste?i bize vermiyor. Gidin mahkemeye verin ?irketi, haklar?n?z? al?n diyorlar. Bizim as?l muhatab?m?z hastane y?netimi. Hem ?irketi hem de ?niversite y?netimini mahkemeye verece?iz? dediler. Asgari ?cretle ?al??an i??iler, ?unlar? anlatt?lar: ?Hepimizin ?olu?u ?ocu?u var. Ramazan ay?nda ne tad?m?z ne tuzumuz kald?. Bu m?barek ayda yapt?klar?na bak?n. Oru? falan kalmad? kimsede, sinirden sigara i?iyoruz? diye konu?tular.
AKP?ye tepki
Se?imlerde AKP?ye oy verdiklerini, 6 tane milletvekili ??kard?klar?n? belirten i??iler, ????i arkada?lar?m?z milletvekilleri ?znur ?al?k ve ?hsan Koca ile g?r??t?ler. Yeterli deste?i g?remedik. ?al??ma Bakanl????na y?nlendirdiler bizi. Bizim sorunlar?m?zla bire bir ilgilenmeyeceklerse ne diye se?tik onlar?? Se?im d?neminde tek tek gelip elimizi s?kt?lar, oy istediler, ?imdi ise yan?m?za bile u?ram?yorlar, derdimizi dinlemiyorlar. ?ftardan sonra saat 19.30?da milletvekilleriyle tekrar g?r??mek i?in AKP?ye gittik. Bina kapal?yd?. Milletvekilleri Alt?n Kay?s? Oteli?nde iftar yeme?indeymi?ler. Biz iftar?m?z? bug?n neyle a?t?k soran yok. Biz bu saatte sokaktay?z, vekiller otelde yemekteler. B?yle yapacaklarsa verdi?imiz oylar haram olsun? dediler. (Malatya/EVRENSEL)
Cumhur Da?
www.evrensel.net