Ma?dur ??retmenler i? g?vencesi istedi

??siz ??retmen adaylar? ve s?zle?meli ??retmenler Kad?k?y ?skele Meydan??nda yapt?klar? eylemde i? g?vencesi istediler.


??siz ??retmen adaylar? ve s?zle?meli ??retmenler Kad?k?y ?skele Meydan??nda yapt?klar? eylemde i? g?vencesi istediler. Bir dershane sahibinin, arabay? ?zerine s?rerek ?arpmas? nedeniyle baca?? kesilen ??retmen aday? Deniz Toprak da mesaj g?ndererek eyleme destek verdi. Toprak t?m i?siz ??retmenleri ve s?zle?meli ??retmenleri i? g?vencesi i?in m?cadele etmeye ?a??rd?.
?S?zle?meli de?il kadrolu eleman?, ??nsanca ya?amak istiyoruz? slogan?n?n at?ld??? eylemde a??klama yapan E?itim Sen ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak i?siz, s?zle?meli ??retmen say?s?n?n y?z binlere ula?t???n? belirtti. Son toplu g?r??melerde ?ne ??kar?lan personel reformu ile art?k kadrolu ?al??maya son verilmek istendi?ini dile getiren Toprak, ?Bu uygulamalar ??retmen adaylar?n?n sakat kalmas?na, ?lmesine de neden olmaktad?r? diye konu?tu. ?Atanmad??? i?in intihar eden 6 ??retmen aday?, k?r h?rs? y?z?nden sadece ekmek paras? kazanmaya ?al??an atanmayan ??retmen aday? Deniz Toprak??n baca??n? kaybetmesinin sorumlulu?u ve vebali bu h?k?mete aittir? diyen Toprak, herkese kadrolu i? g?venceli ?al??ma ortam?n? sa?lanmas?n? istediklerini ifade etti. Toprak, ma?dur ??retmenlerle birlikte 6 Ekim?de Milli E?itim Bakanl??? ?n?nde eylem yapacaklar?n? a??klad?.
Eylemde s?z alan ma?dur ??retmenler de tek isteklerinin insanca ya?amak oldu?unu dile getirdiler. Eyleme mesaj g?nderen Deniz Toprak, atamas? yap?lmad??? i?in ba?ka bir i?te ?al???rken baca??n? kaybetti?ini belirterek, t?m ma?dur ??retmenleri, 6 Ekim?de Ankara?da olmaya ve m?cadele etmeye ?a??rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net