??te b?lgeyi y?neten zihniyet

Tunceli?de son bir ay i?inde askerlerin ikinci defa sivil vatanda?lar?n ?zerine ate? a?mas? ve ?l?mlere neden olmas?, dikkatleri devletin b?lgeye y?nelik politikalar?na ?evirdi.


Tunceli?de son bir ay i?inde askerlerin ikinci defa sivil vatanda?lar?n ?zerine ate? a?mas? ve ?l?mlere neden olmas?, dikkatleri devletin b?lgeye y?nelik politikalar?na ?evirdi.
Mazgirt?te askerin a?t??? ate? sonucu H?d?r Tayda? adl? vatanda??n yaralanmas?n?n ard?ndan per?embe g?n? de Hozat?ta benzer bir olay ya?and?. B?lgede operasyon y?r?ten askerler, ?dur? ihtar?na uymad?klar? gerek?esiyle B?lent Karata? ve Ali R?za ?i?ek adl? vatanda?lar?n ?zerine ate? a?t?. Karata? olay s?ras?nda ya?am?n? yitirirken, ?i?ek a??r yaral? olarak hastaneye kald?r?ld?.
Hozat merkezde ya?ayan iki ?ocuk sahibi Karata? ile ?i?ek, odun toplamak i?in olay?n ger?ekle?ti?i Dere k?y?ne gitmi?lerdi.
Valilikten ilgin? a??klama
Tunceli Valili?i ve Genelkurmay ise olayda hayat?n? kaybeden Karata? ve ?i?ek i?in ?ter?rist? ifadesini kulland?. Tunceli Valili?i?nden yap?lan a??klama, ?27 Eyl?l?de Tunceli-Hozat k?rsal?nda yap?lan operasyonda, dur ihtar?na uymayarak ka?an ter?r ?rg?t? ?yesi B.K ve R.?, ate? edilerek etkisiz hale getirildi? ifadeleri kullan?ld?.
Valili?in a??klamas?nda, olayda hayat?n? kaybeden B?lent Karata? i?in ??rg?t ?yesi olmak su?undan 1999 y?l?nda cezaevinde kald? ve halen ter?r ama?l? yard?m ve yatakl?k su?undan hakk?nda devam eden bir dava bulunuyor? ?eklindeki ifadelerin kullan?lmas? dikkat ?ekti. A??klamada, yaral? Ali R?za ?i?ek i?in ise ?Ter?r ama?l? silah ve m?himmat bulundurmak su?undan daha ?nce cezaevinde yatt?? denildi.
Genelkurmay ne dedi?
Genelkurmay da resmi internet sitesinde yay?nlad??? haberde ?u ifadelere yer verdi: ?Tunceli ili Hozat il?esi da?l?k arazi kesiminde, g?venlik g??lerince yap?lan arama ve tarama faaliyeti esnas?nda iki ter?r ?rg?t? mensubu ile kar??la??lm??t?r. G?venlik g??lerinin ?Teslim ol? ?a?r?s? ?zerine ka?maya ?al??an ter?ristlere ?nce uyar? ate?i a??lm??, daha sonra ka?maya devam etmeleri ?zerine a??lan ate? sonucu biri sa? olmak ?zere iki ter?rist etkisiz hale getirilmi?tir.?
?Gizlilik? karar? al?nd?
?te yandan odun toplamak i?in giden B?lent Karata? ve Ali R?za ?i?ek isimli iki vatanda??n ?zerine ate? a?t?klar? iddia edilen askerlerin, ayn? zamanda olayla ilgili tutanak tuttu?u ileri s?r?ld?. Hozat Savc?l??? ise olayla ilgili ?gizlilik? karar? ald?.
DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, ?HD Tunceli Temsilcisi Bar?? Y?ld?r?m, Tunceli Barosu Ba?kan? ?zg?r Ula? Kaplan??n olu?turdu?u heyete, Hozat Savc?l??? ile yapt?klar? g?r??mede ?dosyada gizlilik karar? al?nd???? bilgisi verildi.
Savc?n?n ?gizlilik? karar? almas?, Genelkurmay Ba?kanl??? ile Tunceli Valili?i?nin sivil vatanda?lar? ?ter?rist? olarak a??klamas?, soru?turman?n seyrine ili?kin kayg?lar? art?r?yor. (Tunceli/EVRENSEL)
Karata? topra?a verildi

Askerlerin a?t??? ate? sonucu ya?am?n? yitiren B?lent Karata?, binlerce ki?inin kat?l?m?yla topra?a verildi.
Cenaze t?renine DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, Hozat Belediye Ba?kan? Cevdet Konak, DTP, EMEP, ESP, ?HD ?yeleri, Tunceli Barosu avukatlar?, Tunceli Belediye Meclis ?yeleri ve Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i ?yelerinin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da demokratik kitle ?rg?t? temsilcisi kat?ld?. Karata???n topra?a verilmesi esnas?nda annesi, e?i ve karde?leri sinir krizi ge?irdi.
?O?lum kendi halinde biriydi?

Karata???n babas? B?ra Karata? o?lunun ??rg?t ?yesi? olarak yans?t?lmas?na tepki g?stererek, ?32 ya??ndayd?, iki ?ocu?u vard?, ikisi de ufakt?. Benimle beraber yaylada idi. Arada ba?ka i? buldu mu ?al???yordu. Herhangi bir ?eyi yoktu. Biz avukatlar?m?zla askerler hakk?nda yasal i?lem ba?lataca??z? diye konu?tu. Cenazeyi Hozat?a getirdiklerinde de bir?ok engellemelerle kar??la?t???n? kaydeden Karata?, ?Tunceli?nin sahibi yok. Her ?ey olur. Kay??a geliyoruz kay?k kalkm?yor, yasakl?yorlar. Buraya geliyoruz bizi engelliyorlar. ?ki saatte yol geldik. Benim ?ocu?um kendi halinde biriydi, b?t?n olaylar burada m? oluyor? diyerek tepki g?sterdi.
Halk, kur?unu protesto etti

Tunceli?de Sanat Soka???nda bir araya gelen demokratik kitle ?rg?tleri ve siyasi partiler, Hozat?ta askerlerce a??lan ate? sonucu ya?am?n? yitiren B?lent Karata???n ?ld?r?lmesini protesto etti.
Eylemde ortak a??klamay? okuyan ?HD Tunceli Temsilcisi Avukat Bar?? Y?ld?r?m, ?ld?r?lme olay? ve resmi a??klamay? hat?rlatarak, ?Ki?ilerin herhangi bir su?tan h?k?m giymeleri ve yarg?lanmalar?n?n devam etmesi onlar?n ?ld?r?lmelerine gerek?e te?kil edebilecek bir durum de?ildir? dedi.
Y?ld?r?m, insan hak ve ?zg?rl?klerinin en ?nemlisinin ?ya?ama hakk?? oldu?unu ve bu hakk?n ?dokunulamaz?, ?devredilemez? ve ?vazge?ilemez? oldu?unu vurgulad?.
Ki?ilerin temek hak ve ?zg?rl?klerinin korunmas?nda hukuksal d?zenlemeler gere?ince asli olarak sorumlu bulunan kolluk g?revlilerinin, hak ihlallerine sebebiyet vermesinin insanlarda korku ve endi?eye yol a?t???n? ifade eden Y?ld?r?m, ?Demokratik bir hukuk devletinde kolluk g?revlileri dahil olmak ?zere hi? kimsenin ?su? i?leme ?zg?rl???? bulunmad??? gibi ?dokunulmazl???? da bulunmamaktad?r? diye konu?tu. ??limizde son d?nemlerde operasyonlar nedeniyle s?reklile?en orman yang?nlar?, sivillere y?nelik hak ihlalleri ve benzeri geli?meler halka y?nelik yeni bir konseptin y?r?rl??e konuldu?unu g?stermektedir. Bu konsept, 1990?l? y?llar?n yo?un hak ihlalleri s?recini an?msatmaktad?r? diyen Y?ld?r?m, geli?meler kar??s?nda sessiz kalmayacaklar?n? s?yledi. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net