ABD?den Erdo?an?a d?zeltme geldi

ABD D??i?leri Bakanl???, a??r silahlar?n PKK?nin eline ge?mesini Amerikan devleti ve ordusunun kesinlikle desteklemeyece?ini belirtti.


ABD D??i?leri Bakanl???, a??r silahlar?n PKK?nin eline ge?mesini Amerikan devleti ve ordusunun kesinlikle desteklemeyece?ini belirtti. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, New York?ta yapt??? bir konu?mada, ?PKK kamplar?nda top, tank ve buna benzer Amerika?ya ait maalesef a??r silahlar ??kt?? demi?ti.
ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey, bu s?zlerin hat?rlat?lmas? ?zerine, bu bilginin neye dayand???n? bilmedi?ini s?yledi. Casey, ?San?r?m, a??r askeri te?hizat?n PKK?n?n nas?l eline ge?ti?ini g?rmek olduk?a zor. Kesinlikle b?yle bir durum, bu devlet veya Amerikan ordusunun benim bildi?im hi?bir mensubunca desteklenmez. Elimde bunu do?rulayacak herhangi bir bilgi yok? dedi.
?te yandan, ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?l????nden yap?lan yaz?l? a??klamada, T?rkiye ile Irak aras?nda ter?rle m?cadele i?birli?i anla?mas? imzalanmas?n?n memnuniyetle kar??land??? belirtildi.
A??klamada, ?Bu anla?man?n imzalanmas?ndan cesaretlendik. Daha ?nce de belirtti?imiz gibi, PKK ve di?er ter?rist ?rg?tlerin tasfiyesinde en iyi yakla??m, i?birli?i? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net