?Hasankeyf?e yap?lacak olan do?a katliam?d?r?

KESK ?stanbul ?ubeler Platformu, Kad?k?y Meydan??nda Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak baraj?n yap?lmas?na y?nelik bas?n a??klamas? ger?ekle?tirdi.


KESK ?stanbul ?ubeler Platformu, Kad?k?y Meydan??nda Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak baraj?n yap?lmas?na y?nelik bas?n a??klamas? ger?ekle?tirdi.
EMEP, E?itim Sen ve bir?ok demokratik kitle ?rg?t?n?n kat?ld??? bas?n a??klamas?nda, kitle ad?na metni okuyan E?itim Sen 3 No?lu ?ube Ba?kan? Dursun Y?ld?z, ?Tarihi sular alt?nda b?rakacak olan ?lke, nas?l bir enerji ile karanl?k gelece?i ayd?nlatacak? dedi. Y?ld?z, Hasankeyf?in sular alt?nda kalmas?n?n, hayvanlar?n ve bitkilerin de etkilenece?i do?a katliam?na yol a?aca??n? s?yledi. Y?ld?z, projenin sonunda 52 k?y ve 15 kasaban?n yok olaca??n?, 30 bin insan?n da evsiz kalaca??n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net