Bile bile k?resel aymazl?k

T?ketici Haklar? Derne?i (THD) taraf?ndan d?zenlenen ?Kapitalizm ve K?resel Is?nma? ba?l?kl? sempozyumda, iklim de?i?ikli?inin hen?z d?nya ?zerinde hissedilmedi?ine, ancak kapitalizmin kendini t?ketmeye ba?lad???na dikkat ?ekildi.


T?ketici Haklar? Derne?i (THD) taraf?ndan d?zenlenen ?Kapitalizm ve K?resel Is?nma? ba?l?kl? sempozyumda, iklim de?i?ikli?inin hen?z d?nya ?zerinde hissedilmedi?ine, ancak kapitalizmin kendini t?ketmeye ba?lad???na dikkat ?ekildi.
?ankaya Belediyesi?nin i?birli?iyle yap?lan sempozyum d?n ?a?da? Sanatlar Merkezi?nde ba?lad?.
A??l?? konu?mas?n? yapan THD Ba?kan? Turhan ?akar, bu sempozyumda susuzlu?un as?l nedenine dikkat ?ekeceklerini belirterek, uluslararas? s?zle?melerin ger?ekte ne kadar katk?s?n?n oldu?unu tart??acaklar?n? ifade etti.
Ankara ?niversitesi Fen Fak?ltesi ??retim ?yesi Dr. Ergin Duygu, k?resel iklim de?i?ikli?inin asl?nda k?resel aymazl?k oldu?unu, ??nk? bu de?i?imin bile bile geli?ti?ini s?yledi. Duygu, k?resel ?s?nman?n bir k?s?rd?ng? oldu?unu, bu olgu geli?tik?e di?er ?evre sorunlar?na da ??z?m bulunamad???na dikkat ?ekerek, ?Medeniyet doyuma ula?t? ve kendi kendini t?ketir hale geldi. ?ocuklar?m?z iyi okula gitsin diye u?ra??yoruz, ancak kurakl?kta hangi okula gidebilece?ini umursam?yoruz? diye konu?tu.
??l??m a??m?z yok?
Meteoroloji M?hendisleri Odas??ndan ?smail K???k, bug?n ya?anan su sorununun iklim de?i?ikli?ine ba?lanamayaca??n? dile getirerek, Kyoto Protokol??n?n imzalanarak uygulanmas?n?n b?y?k bir getirisi olmayaca??n? savundu. K???k, insanlar?n ?zerine bomba ya?d?ran ?lkelerin, bu protokol? imzalama ?a?r?s? yapmas?n?n sa?ma oldu?unu bildirdi.
Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Nesrin Algan da d?nyada kirlili?e yol a?an sera gazlar?n?n y?zde 45?inden fazlas?n? ABD?nin ?retti?ine de?inerek, ABD?nin taraf olmad??? bir protokol?n ka??t ?zerinde pek bir fark yaratmayaca??n? s?yledi. Algan, Anayasa?dan ??evre hakk?n?n? ??kart?lmas?n?, 2-B ile ilgili d?zenlemelerin getirilmesini ele?tirerek ?Att???m?z, ataca??m?z bu imzalar, bizim gelece?imizi, gelecek ku?aklar? etkileyecek? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net