M?hendislerin d?rtte biri i?siz

M?hendis ve mimarlar?n ?al??ma ya?am?ndaki sorunlar?n? tespit etmek, ?zl?k haklar?na y?nelik kay?plar? tart??mak ve ??z?m ?retmek amac?yla d?zenlenen ?TMMOB M?hendislik, ?stihdam ve ?cretlendirme Sempozyumu? sonu? bildirgesi yay?nland?.


M?hendis ve mimarlar?n ?al??ma ya?am?ndaki sorunlar?n? tespit etmek, ?zl?k haklar?na y?nelik kay?plar? tart??mak ve ??z?m ?retmek amac?yla d?zenlenen ?TMMOB M?hendislik, ?stihdam ve ?cretlendirme Sempozyumu? sonu? bildirgesi yay?nland?.
Makine M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi y?r?t?c?l???nde yap?lan sempozyuma 489 m?hendis, mimar ve ?ehir planc?s? kat?ld?. Sempozyum sonu? bildirgesinde, mimar, m?hendis ve ?ehir planc?lar?n?n ?al??ma ya?am?nda ?nemli sorunlar? bulundu?una dikkat ?ekilerek yetersiz ?cret, i?sizlik tehlikesi, sigortas?z ?al??t?r?lma, insan onuruna yara??r emeklilik s?recini ya?amama ve cinsiyet ayr?mc?l??? gibi sorunlar?n ba?ta geldi?i kaydedildi. Son a??klanan h?k?met program?nda, ekonomide ?b?y?me?den bahsedildi?i belirtilen bildirgede, ????inin, memurun, esnaf?n, ?e?itli meslek gruplar?n?n, ?ift?inin reel geliri ne ?l??de artm??t?r? diye soruldu. B?y?menin rant??, ithalat?? b?y?k sermayenin b?y?mesi oldu?u aktar?lan bildirgede, 15 milyon insan?n yoksulluk s?n?r?nda, 5.6 milyon insan?n ise i?siz oldu?unun alt? ?izildi.
Bildirgede, toplam i?siz m?hendis oran?n?n y?zde 20?yi buldu?u ve m?hendislerin d?rtte birinin mesle?i d???nda ?al??mak zorunda kald??? veya i?siz oldu?u belirtildi.
TMMOB ?yelerinin y?zde 75?inin yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ?cret ald???na dikkat ?ekilen bildirgede, K???k ve Orta B?y?kl?kte ??letmeler?de (KOB?) ?al??an m?hendis say?s?n?n olduk?a d???k oldu?u kaydedildi. Kad?n m?hendis ve mimarlar?n, meslek sorunlar?yla beraber cinsiyet ayr?mc?l???na da u?rad??? vurgulanan bildirgede, kad?n m?hendislerin istihdam edilmesinin engellendi?i dile getirildi.
?TMMOB emperyalizmin kar??s?ndad?r?
Bildirgede, TMMOB?un, ABD emperyalizminin t?m d?nyada y?r?tt??? i?gal ve s?m?r? politikalar?n?n kar??s?nda oldu?u ve di?er meslek ?rg?tleri ve sendikalarla birlikte emek?i halk?n yan?nda saf tuttu?u vurguland?. Toplumsal m?cadelenin ara?lar?ndan sendikan?n ?nemli oldu?u, ancak TMMOB?un ?i?yeri sendikac?l????, ?meslek sendikac?l???? gibi yakla??mlar? do?ru bulmad??? belirtilen bildirgede, TMMOB?un i?kolu sendikala?mas? ekseninde t?m ?al??anlar?n ortak ?rg?tl?l???n? savundu?u ifade edildi.
M?hendislerin sorunlar?n?n i?kolu ?rg?tlenmesi sayesinde ??z?lebilece?inin alt? ?izilen bildirgede, TMMOB?un, ?yelerini ilgili sendikalara ?ye olmaya ?a??rd??? aktar?ld?. Sosyal Sigortalar, Genel Sa?l?k Sigortas? gibi yasalarla t?m yurtta?lar?n sosyal haklar?n?n yok edilmesinin ama?land??? ifade edilen bildirgede, g?vencesiz ?al??an m?hendislerin gelece?e dair hi?bir umudu kalmad??? belirtildi.
Bildirgede, kamuda ve ?zel sekt?rde h?zla yayg?nla?an ?s?zle?meli? ?al??man?n son bulmas?, ?cret dengesizliklerinin de ortadan kald?r?lmas? istendi. Kamu yarar?na yat?r?m ve ?retim planlanarak, IMF ve D?nya Bankas? politikalar?na ba?l?l?ktan ivedilikle vazge?ilmesi gerekti?ine dikkat ?ekilen bildirgede, ?zelle?tirme uygulamalar?n?n durdurulmas? ve bilim ve teknoloji politikalar?na dayal? bir sanayile?me ve kalk?nma plan?n?n uygulanmas? istendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net