Mimarlar, ?stanbul ve kentle?meyi tart??t?

Metropolle?me ve mimarl???n tart???ld??? ve daha ?nce bir?ok ilde yap?lan panellerin sonuncusu, ?nceki g?n ?stanbul?da ger?ekle?tirildi.


Metropolle?me ve mimarl???n tart???ld??? ve daha ?nce bir?ok ilde yap?lan panellerin sonuncusu, ?nceki g?n ?stanbul?da ger?ekle?tirildi. Panelde Kayseri, Samsun, Mersin, Gaziantep, Eski?ehir, Mu?la gibi kentlerde yap?lan panellerin ?zetlendi?i bir de forum ger?ekle?tirildi. Forumda, panel y?neticileri sonu? bildirgelerini okudular.
TMMOB Mimarlar Odas? taraf?ndan haz?rlanan Metropoller ve Mimarl?k ba?l?kl? panel, ?nceki g?n Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi Oditoryumu?nda yap?ld?. Mimarlar Odas? Genel Ba?kan? B?lend Tuna, Mimarlar Odas? ?stanbul ?ubesi Ba?kan? Ey?p Muhcu ve Mimar Sinan G?zel Sanatlar ?niversitesi G?zel Sanatlar Fak?ltesi Dekan? ?lgi Y?ce A?kun?un a??l?? konu?malar?n? yapt??? panelde ?stanbul, kentle?me, k?reselle?me ve ?stanbul?un ekonomik g?c? gibi konular tart???ld?.
?stanbul?un tarihi bir kent oldu?unu belirten Muhcu, ?stanbul?un tarihte bir?ok k?lt?re ev sahipli?i yapt???n? s?yledi. ?e?itli k?lt?rlerin ?stanbul?da bar?? i?inde ya?ad???na dikkat ?eken Muhcu, bu k?lt?rlerin tarih ve mimarl?k i?in g?n?m?ze kadar ula?abilen e?siz eserler b?rakt???n? vurgulad?. ?stanbul?un b?y?d?k?e de?erini kaybetti?ini belirten Muhcu, ancak kentin her ?eye ra?men esteti?ini ve g?zelli?ini korudu?unu dile getirdi. Kentle?me, rantla?ma ve AKP politikalar?n?n kentin kimli?ini kaybetmesine neden oldu?unu s?yleyen Muhcu, ?Tarihte ya?lanm?? bir krali?eye benzetilen ?ehir, bug?n megak?y ad?n? alm??t?r? dedi.
Oturum ba?kanl???n? Do?an Hasol?un yapt??? panele Mimar M?cella Yap?c?, Dr. Besime ?en, Do?. Dr. Asuman T?rk?n ve Prof. Dr. ?hsan Bilgin konu?mac? olarak kat?ld?. B?t?n metropollerde ?retimin durdu?una dikkat ?eken Yap?c?, kentlerin art?k birer servis arac?na d?n??t???n? vurgulad?. Panelden sonra daha ?nce Kayseri, Samsun, Mersin, Mu?la, Gaziantep ve Eski?ehir?de yap?lan panelleri y?netenlerin kat?ld??? bir forum d?zenlendi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net