Evka-2 halk? baz istasyonuna kar?? platform kurdu

?i?li?nin Evka-2 semtinde halk, gece gizlice yerle?tirilen baz istasyonuna kar?? platform olu?turdu.


?i?li?nin Evka-2 semtinde halk, gece gizlice yerle?tirilen baz istasyonuna kar?? platform olu?turdu. GSM ?irketleri daha ?nce mahalleye ?? kez baz istasyonu kurmak i?in gelmi?, ancak halk?n tepkisi nedeniyle kuramadan geri d?nm??t?.
Kad?n dayan??ma evi ?EKEV?de yap?lan toplant?ya ?ok say?da semt sakininin yan? s?ra Evka 2, Evka 6 ve Ahmet Taner K??lal? mahallelerinin muhtarlar? da kat?ld?.
?EKEV Ba?kan? K?zbes Ayd?n, g?n?n 24 saatini evde ve semtte ge?iren kad?nlar?n, baz?n yayd??? elektromanyetik dalgalara daha ?ok maruz kald???n? belirtti. Ayd?n, baz istasyonu s?k?l?nceye kadar m?cadeleyi hep birlikte s?rd?rme ?a?r?s? yapt?.
Semt sakini H?d?r Canpolat??n baz istasyonlar?n?n insan sa?l???na olan zararlar? ?zerine ?rnekler verdi?i toplant?da s?z alan Hasan Ya?kaya, ?Baz istasyonu herkesin sa?l???n? etkiliyor. Onun i?in semtte oturan herkesi kucaklamal?, bu i?e katmal?y?z? dedi. Avukat Z?hre Dalk?ran, mahalle halk?n?n m?cadelesine gereken t?m hukuksal deste?i sa?layacaklar?n? dile getirirken, emekli sa?l?k?? Abdi ?en de konu ile ilgili ayd?nlatma ?al??mas? yap?lmas?n? ?nerdi.
Ahmet Taner K??lal? Mahallesi Muhtar? Hamza Bulut, valilik, kaymakaml?k izinlerine ra?men halk?n daha ?nce istasyonun kurulmas?n? ?nledi?ini hat?rlatt?. Emekli ??retmen Cemil Ak?ay, ?zellikle cami cemaati ve Cami Ya?atma Derne?i y?neticilerinin de platformda yer almas? gerekti?ini belirtti.
Semt sakini emekli ??retmen Belgin Aksoy, konu ile ilgili olarak cami ?n?nde bildiri da??tt?klar?n? belirterek, cami cemaatinin de baz istasyonuna tepkili oldu?unu belirtti. Aksoy, semt pazar?nda imza kampanyas? d?zenlemeyi ?nerdi.
Toplant? sonras?nda Baz ?stasyonuna Hay?r Platformu?nun olu?turulmas?na, Evka-2 Merkez Camisi ?n?nde bas?n a??klamas? yap?lmas?na, imza kampanyas? ba?lat?lmas?na, baz istasyonlar?n?n insan sa?l??? ?zerindeki etkilerinin halka anlat?lmas? amac?yla ayd?nlatma faaliyetleri yap?lmas?na karar verildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net