k??? rahat ge?irebilmek i?in

Yaz tatili sona erdi. B?y?k ?ehirlerden insanlar? memleketlerine ta??yan otob?sler, ?ehir sakinlerini evlerine geri getirmeye ba?lad?.


Yaz tatili sona erdi. B?y?k ?ehirlerden insanlar? memleketlerine ta??yan otob?sler, ?ehir sakinlerini evlerine geri getirmeye ba?lad?. Eve d?nenlerin otob?s terminallerinde yaratt??? g?r?nt? Ramazan ?ad?rlar? ?n?nde saatler ?ncesinden olu?an yoksulluk kuyru?unun foto?raf?n?n bir par?as? gibi. Okullar?n kapanmas? ve tatilin ba?lamas?yla kimi memleketine ?al??maya, kimi dinlenmeye giden ?stanbullular?n geri d?n??? ?u g?nlerde sona eriyor.
?nsanlar? memleketlerinden getiren otob?sler b?y?k ?uvallar ve koliler dolusu yiyecek ta??yor. Terminallerde olu?an bu g?r?nt? ?asgari ?cretle ge?inebilme mucizesini? yaratan halk?n ya?am?na dair ipu?lar?n? veriyor.
Memlekette ne varsa getiriyorlar
Tatile olsun, ?al??maya olsun gidilen memlekette, asgari ?cretle al?namayan, sal?as?ndan tur?usuna, kuru bakliyat?ndan f?nd???na, cevizine kadar onlarca ?e?it k??l?k yiyecek ta??n?yor ?stanbul?a.
Memleketi Ordu?dan tatilden d?nen Zuhal Y?ld?z da eli bo? d?nmeyenlerden. Bah?elerinde yeti?tirdikleri a?a?tan toplad?klar? incirleri doldurdu?u ?uval?n yan?nda f?nd?k, sal?a, incir ve bal?k da getirmi? k?? i?in ?stanbul?a. Ta Ordu?dan ?stanbul?a y?k ta??mak onun i?in ne kadar s?k?c? ve zor olsa da k??? rahat ge?irebilmek i?in mecbur oldu?unu s?yl?yor Y?ld?z. Getirdi?i yiyeceklerin bir b?l?m?n? re?el yapaca??n?, kalanlar? ise dolapta saklayaca??n? dile getiren Y?ld?z, ?K??? rahat ge?irebilmek i?in memleketimizde ne varsa, buralara ta??mak zorunda kal?yoruz? diyor.
B?t?eyi rahatlat?yor
Akrabalar?n? g?rmek i?in gitti?i memleketi Tunceli?den d?nen H?seyin Kandemir, hayat pahal?l???na kar?? elleri bo? d?nmemek zorunda olduklar?n? s?yl?yor. Memleketinde ge?irdi?i zaman? de?erlendiren Kandemir, akrabalar?n?n bah?esinden ve tarlalar?ndan toplad??? meyve ve kuru bakliyat? getirmi? yan?nda. Kandemir, kilometrelerce uzaktan getirdi?i yiyeceklerin, k???n aile b?t?elerini rahatlatt???n? s?yl?yor.
Sinop?ta ?niversite ??rencisi olan o?luna Ramazan i?in erzak yollamak i?in gelmi? Sevim ?ener otob?s terminaline. ?Uzakta ?ocuk okutmak zor? diyen ?ener, ?O?lum lokantalarda para harcayaca??na yollad?klar?mla beslensin? s?zleriyle ifade ediyor durumu.
??in ilgin? yan? ise, ?ehirleraras? otob?slerde g?da ta??mak asl?nda yasak. Buna kar??n yo?un talep ve ?srar y?z?nden g?dalar? ta??mak zorunda kald?klar?n? s?yl?yor otob?s firmas? yetkilisi G?khan ?en. En fazla yiyece?in Karadeniz, ?? Anadolu ve Do?u?dan geldi?ini dile getiren ?en, ?Ramazan paketi ve k??l?k yiyecek g?nderenler ?ok oldu?u i?in bug?nlerde daha da yo?unuz? diyor.
Nihal Topal
www.evrensel.net