c?z?rt?

mahalle bask?s?nda son durum


?Mahalle bask?s?? diye bir kavram ??kar?p ?n?m?ze att?klar?ndan beri, ?ok ku?kuyla izliyorum televizyonu. ?Bakay?m bir mahalle bask?s? g?r?r m?y?m? diye, televizyon mahallesinde. Arka Sokaklar dizisinde rak? masas?n? bulan?kla?t?rd?klar?n? fark ettik mesela. Ama ?yle b?yle de?il, yaln?z bardaklar? de?il, koca masay?. Adamlar?n ne yapt???n? anlamak bile epey zaman ald? o y?zden. Bulan?k bir masan?n etraf?nda oturup ellerini kollar?n? sall?yorlard? ??nk?. Bir de ?slami komedi dizisi ba?lad? Kanal 7?de. Onun ayr?nt?s?na ba?ka zaman gireriz ama bu haftal?k ??slami sit-kom? s?z? bile yeterince ku?ku uyand?r?c?.
Star??n yeni yay?n d?nemi reklam?n? izleyince de yerimden z?plad?m. Kimse fark etmemi?ti ordaki mahalle bask?s?n?. Hani kanal?n yeni hedef kitlesinin kad?nlar oldu?unu ilan etti?i film. Zil ?ald???nda kap?y? a?mak gafletinde bulunan bir kad?nca??z? ite kaka yerle?iyor televizyoncular eve. Ba?l?yorlar etrafta dolanmaya, ev i?lerini yapar gibi g?r?nmeye. Evin sahibi ?durun, etmeyin? dedik?e ?Otur, star sensin? deyip a?z?n?n pay?n? veriyorlar. Kad?n?n ba??ndaki ?rt? de gidiyor bu arada, art?k siz ordan ne anl?yorsan?z kar??mam. Ama kocas? eve geldi?inde art?k prensesler gibi giyinmi?, sa?lar? yap?lm??, elinde sihirli de?nekle ?ok acayip bir kad?n buluyor.
Ben televizyon mahallesinin bask?s? olabilir diye ku?kulan?yorum.
...
televizyonlar? kim y?netiyor?

Bir kere RT?K var. Y?llard?r var. Hi?bir zaman kimseye ne deyip ne demeyece?ini a??k?a s?ylemiyor tabii. Onun i?in ?imdi hemen ?Yok can?m biz y?netmiyoruz? diyebilirler. Ama verdikleri a??r cezalarla kanallar? nas?l y?nlendirdiklerini herkes biliyor. En son Kanalt?rk??n haber b?ltenlerini g?nlerce engelleyip yerine belgesel yay?nlatmay? ba?ard?lar. Kanalt?rk??n nas?l bir yay?nc?l?k yapt??? herkesin malumu, haberlerinde pek elle tutulur bir ?ey olmayabilir. Ama y?llard?r uyduruktan magazin b?ltenleri yapan kanallara dokunmay?p h?k?mete muhalif kanala en a??r cezay? dayay?nca, ister istemez bir ?d?d??? ?alma? konumu oldu?unu anl?yoruz...
Patronlar var tabii. Say?lar? pek azald? ger?i. Ayd?n Do?an var, neredeyse b?t?n kanallar?n sahibi kendisi. Uyduyu da tekeline almaya ?al???yor. Onun en yak?n rakibini a??klayay?m da ?a??r?n: Ne Turgay Ciner, ne Karamehmet. Murdoch. Evet, d?nyada 180 tane kanal?n sahibi Bush?un kan karde?i Murdoch, bizim de televizyonlara s?zd?k?a s?z?yor. A??k kanallardan Fox var, Digiturk?te ise sporundan ya?am?na, ?ocu?una bir?ok kanal? var. Atv?ye de talip oldu?unu biliyoruz. Tayyip Erdo?an?a ?yak???kl?? bile dedi adam. Demek ki ger?ekten istiyor Atv?yi almay?.
Daha bitmedi. Bir de ?derin y?netim? var. Birtak?m adamlar bunlar. Onlar?n istemedi?i ?ey yay?nlanam?yor. Ne devlet, ne patron. Ama borular? ?t?yor. ?rnek mi? Erol K?se?nin G?l?en?e nas?l sans?r uygulatt???n? haftalard?r anlatmaya ?al???yorlar. S?ylendi?ine g?re, televizyon programlar?na ??kaca??n? duyunca Erol K?se aray?p engel oluyormu?.
?imdi de ?brahim Tatl?ses?ten ilgin? bir m?dahale geldi. Atv?de sabahlar? yay?nlanan S?per Star adl? programda ??ok ?ok ?ok? t?r?nden bir haberle ba?lad? her ?ey. ?brahim Tatl?ses?in eski orta?? Hasan Bora, az sonra ?ok ?nemli bir ger?e?i a??klayacak dediler. ??bo talimat verdi ben de onun a??k oldu?u Serpil Benay?? bitirdim? diyordu. Benay da canl? yay?nda ?Evet, ?brahim Tatl?ses benim ekme?imle oynad?? deyince, birden yay?n kesildi. Reklam girdi. Reklamdan sonra da konu kapanm??t? bile...
Tabii kanal, ?bo?nun kanal?. Hay?r, sahibi oldu?u kanal de?il, program?n?n yay?nland??? kanal. Ama arada o kadar b?y?k fark yok gibi g?r?n?yor, bu olaya bak?l?rsa. Daha ?nce de Tatl?ses Asena?dan ayr?ld?ktan sonra bir dans yar??mas?n?n j?risinde ismini g?r?nce kanal? bu i?i bitirmeye zorlam??t?. Onlar Asena?dan vazge?meyince ?bo da tas? tara?? toplay?p ba?ka kanala transfer olmu?tu. Gayet ciddi bir etkisi var demek kanallar ?zerinde.
Peki, madem b?t?n o magazin programlar? 24 saat ?Hii, o sana ne dedi? ?eklinde bir ?Kim kime k?fretti? m?cadelesiyle ge?iyor. Birinin di?eri hakk?nda yapt??? olumsuz bir ima bile ispiyon nedeni. Ama ?bo b?t?n program? boyunca kameran?n dibine kadar girip at?p tutuyor, Erol K?se U?an Ku??ta istedi?i ki?i hakk?nda istedi?ini s?yl?yor. Onlar 100 puntoyla yaz?l?p neden ekrana dayanm?yor?
Televizyonlar? kim y?netiyor demi?tik. RT?K bile seyircinin ?ikayetlerini biraz dinliyor. ?ktidar?n? payla??yor yani. Gerisini siz hesap edin.
...
dublaj k?t? bir ?ey de?il!

Filmleri, dizileri ger?ek sesiyle ?ekmek istemek gayet normal. ?yle oldu?unda oyunculu?un daha do?al, daha b?t?nl?kl? oldu?u bir ger?ek. Daha zor oldu?u da belli. Hele de kendilerini seslendirmeyen oyuncularda kimi seslerin i?reti durmas? yok mu...
Ama bu dublaj?n k?t? bir ?ey oldu?u anlam?na gelmiyor i?te. B??ak S?rt? ile ilgili sorunun ne oldu?unu haftalard?r ??renmeye ?al???yordum. Seslerin ne kadar zor anla??ld???n?, diziyi izleyenler fark etmi?tir. Nedeni, y?netmen Selim Demirdelen?in diziyi ger?ek sesiyle ?ekmekte ?srar etmesiymi?. ?zellikle Nejat ??ler?in, o ?so?uk? karakterinin a?z?n?n i?inde geveledi?i s?zler izleyiciyi ?ok zorluyor. Malum, bizde televizyon izlemek pek sab?r gerektiren bir i? olarak alg?lanmaz. Dublajdan ka??nmalar?, dizinin zarar?na olursa, kaliteli bir diziye yaz?k olur...
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net