30 Eylül 2007 00:00

tys: ?olmak ya da olmamak?

Bug?n pazar. ?stanbul?daki T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ikinci g?n?. Ben bu yaz?y? bir iki g?n ?nceden yazd???m i?in Ola?an?st? Genel Kurul?un ilk g?n?ndeki kat?l?mc? say?s?n? bilmiyorum.

Paylaş

Bug?n pazar. ?stanbul?daki T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ikinci g?n?. Ben bu yaz?y? bir iki g?n ?nceden yazd???m i?in Ola?an?st? Genel Kurul?un ilk g?n?ndeki kat?l?mc? say?s?n? bilmiyorum. Ama eminim, yazar ve ?air dostlar?m 228 say?s?n? fersah fersah a?m??lard?r.
Bug?n ?Se?im G?n??. T?rkiye Yazarlar Sendikas??n? ?n?m?zdeki iki y?l y?netecek olan Y?netim Kurulu se?ilecek. T?m i?tenli?imle s?yleyeyim; kimlerin, hangi gruplar?n se?ime kat?laca??n? bilmiyorum.
Sadece elime ?Dayan??ma Giri?imi?nin Eyl?l 2007?yle Eyl?l 2009 aras?n? kapsayan ?al??ma Program? ge?ti. Ba?ka adaylardan ya da ba?ka gruplardan herhangi bir program ya da proje ge?medi elime. Belki ?nemsememi?lerdir ?Nas?l olsa se?imi biz kazan?r?z? diye; belki de g?nahlar?n? almamak i?in s?yl?yorum, bana g?ndermi?lerdir de benim elime ge?memi?tir. Hakl? da olabilirler. ??nk? ben bizim PTT?yi T?rkiye?ye benzetiyorum: ?Kaplumba?alar?n ?ekti?i bir ka?n? arabas??? Sevgili Cem?id Bender a?abeyimin evi, bizim evden g?r?n?yor. O Mavi?ehir?de, ben Evka-2?de oturuyorum. Ve bana bir g?n ?a?r? dergisini g?nderiyor. Tam 24 g?n sonra elime ge?iyor. Hani s?k?y?netim falan olsa ?Asker ve polis denetiminden ge?ti, ondan gecikti? derdim. Ama darbe marbe de olmad?yd?, yine de gecikti? Neyse?
Bir tek ?Dayan??ma Giri?imi?nin ?al??ma Program? elime ge?ti.
?Giri?imimizin Ama?lar?? b?l?m?n? aynen yaz?yorum. Okuyun ve siz karar verin?
?1- G?revlerimiz genel kurulla ba?lamaktad?r. ?lk g?rev, genel kurulundur. T?z???n ?ng?rd??? ?ekle uygun ?ubelerin kurulmas? derhal karar alt?na al?nmal?d?r. Bir sonraki genel kurul, delegelerin kat?l?m? ile ger?ekle?tirilmelidir.
2- B?t?n ?al??malar?n ger?ekle?tirilebilmesi, mali sorunlar?n ??z?m?nde d???mlenmektedir. Bu nedenle, sendikam?z?n ama?lar?yla ba?da??r nitelikte bir iktisadi i?letme kurulacakt?r.
3- Sendikam?z ?yeleri aras?nda, internet ortam?nda her t?rl? ileti?imi sa?layan, ?yelerimizin haber ve yaz?lar?yla beslenen bir b?lten/gazete ??kar?lacakt?r.
4- ?ye ve ?r?n Bilgi Bankas? olu?turulacakt?r. ?ye Bilgi Bankas?; ?yelerin adres, telefon, elektronik posta adreslerinin g?ncelle?tirilmesini ve gelecekte olabilecek de?i?ikliklerin bilgisayar ortam?nda izlenmesini ama?lamaktad?r. G?ncellenen bilgilerin, program?m?zda yer alan fihrist, antoloji ve di?er ?al??malar i?in kaynak olu?turmas? yan? s?ra seri ileti?im olanaklar? da sa?layaca??na inan?yoruz. ?r?n Bilgi Bankas?, ?yelerimizin yaln?zca yay?mlanm?? eserlerini de?il, ayn? zamanda yay?ma haz?r ?r?nlerini de kay?t alt?na alacakt?r. Yay?mlanan her ?r?n, yazar?n?n eserleri b?l?m?ne eklenerek yazar? hakk?nda bilgileri g?ncelleyecektir. Yay?ma haz?r ?r?nler ise ya iktisadi i?letmemizce ya da di?er yay?nevlerince yay?mlanabilmesi bak?m?ndan bilgi bankam?zda stoklanacakt?r. ?ktisadi i?letmemizin t?m ?r?nleri yay?mlamas? olanaks?z olaca??ndan, di?er yay?nevleri sendikam?za ba?vurarak yay?n politikalar?na g?re se?tikleri ?r?nleri yay?mlama isteminde bulunabilecektir. Bilgisayar ortam?nda haz?rlayaca??m?z siteden, ?r?nler hakk?ndaki tan?t?c? bilgiler ?cretsiz, eserin i?eri?inin okunmas? ?cret kar??l??? sa?lanacakt?r. Bu ?ekilde elde edilecek gelirden sembolik tutarda TYS pay? d???ld?kten sonra, getirisi yazar?na ?denecektir.
5- ?zg?rl???n ve bar???n savunucusu olmak. Bu ama?la yerel ve evrensel d?zeyde ama? birli?i ta??yan demokratik kurum ve kurulu?larla i?birli?i yap?lacakt?r.
6- Fikir ?zg?rl???n? k?s?tlayan antidemokratik engellemelere kar?? ?al??malar y?r?t?lecektir. ?yelerimize y?nelen bask? ve hukuksuzluklara kar?? ?yelerimizin, sendikam?z avukatl?k hizmetlerinden yararlanmas? sa?lanacakt?r.
7- G?n?m?zde k?lt?r yozla?mas?n?n arac? olan medyan?n, ilerici anlay??la ger?ekle?tirilen sanat ve k?lt?r etkinliklerine kar?? duyars?zl??? nedeniyle toplumla do?rudan ileti?im olanaklar? aranacakt?r. Etkinliklerimizin, ?ncelikle ?ubelerimiz i?levli k?l?narak Anadolu?ya yay?lmas? sa?lanacakt?r.
8- Sosyal g?venceden yoksun ?yelerimizin sa?l?k sorunlar?n?n giderilmesi ve sosyal g?venceden yararlanmalar?n?n sa?lanmas? i?in ara?t?rma, inceleme ve kampanyalar ?rg?tlenecektir.
9- Edebiyat dergisinin iktisadi i?letme taraf?ndan yay?na haz?rlanmas?, b?ylelikle genel da??t?m ve aktif abone yoluyla sat???n?n y?kseltilmesi ve gelir getirmesi sa?lanacakt?r.
10- ?ncelikle, TYS ?yelerinin kar??l?kl? ileti?imine yard?mc? olmak amac?yla bir cep fihristi, ard?ndan ?yelerin tan?t?m?n? i?eren antoloji niteli?inde bir kitap ve ayr?ca ilk otuz y?l i?in CD e?li?inde bir belgesel kitap haz?rlan?p yay?nlanacakt?r.
11- Sendikam?z?n kendi yeri olmas? i?in ?al???lacakt?r. Hazine, vak?flar, belediyeler ve di?er yerlerden m?lk edinilmesine ?ncelik verilecektir.
Sonu?:
Tasar?mlar?m?z?n ger?ekle?mesi, de?erli ?yelerimizin g?n?ll? kat?l?m ve katk?lar? ile yeni y?netimin uyumlu ?al??ma g?sterebilir bir bile?enden olu?mas?na ba?l?d?r. Buna kar??n, ?ng?r?len i?levli bir dizi g?rev, yaln?zca Y?netim Kurulu ?yelerini de?il b?t?n ?yelerimizi beklemektedir. Amac?m?z, demokratik birlik ve dayan??ma i?inde, TYS?nin ayaklar? ?st?ne durmas?n? ve yeni hedeflere do?ru ilerlemesini sa?lamaktad?r.
Dayan??ma Giri?imi?
Bug?n TYS?de se?im var. Art?k s?z TYS?nin onurlu ?yelerinde?
B?lent Habora
ÖNCEKİ HABER

yok olan bir dilin pe?ine d??mek istedim

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa