01 Ekim 2007 00:00

Ya?lanma geciktirilebilir

Ya?lanman?n geciktirilmesi i?in g?nl?k ya?am i?levlerinin art?r?lmas? ve hareketli olmak; sa?l?kl? ya?lanma i?in ise t?m besin gruplar?ndan yeterli miktarda alarak dengeli beslenmek, hareketsiz kalmamak, sigara i?memek ve alkol kullanmamak gerekti?i bildirildi.

Paylaş

Ya?lanman?n geciktirilmesi i?in g?nl?k ya?am i?levlerinin art?r?lmas? ve hareketli olmak; sa?l?kl? ya?lanma i?in ise t?m besin gruplar?ndan yeterli miktarda alarak dengeli beslenmek, hareketsiz kalmamak, sigara i?memek ve alkol kullanmamak gerekti?i bildirildi.
Hacettepe ?niversitesi Geriatrik Bilimler Ara?t?rma Merkezi (GEBAM) M?d?r? Prof. Dr. Ye?im G?k?e Kutsal, her bireyin di?er insanlardan veya yak?nlar?ndan farkl? ya?land???n? kaydetti.
Bir ki?ide sadece biyolojik ve psikolojik de?il, sosyal anlamdaki de?i?ikliklerin t?m?n?n ya?am s?resini belirledi?inin g?z ard? edilmemesi gerekti?ini ifade eden Kutsal, fizyolojik anlamdaki ya?lanman?n ki?inin alg?lama, ??renme, sorunlara ??z?m ?retme ve davran??lar?na yans?d???n?, bu s?re?teki psikolojik de?i?ikliklerin ise sosyal anlamdaki ve toplum i?indeki rol?ne de yans?yarak konunun sosyal boyutunu olu?turdu?unu kaydetti.
Ya?lanmayla birlikte v?cudun hastal?klarla sava?an silah? olan ba????kl?k sisteminin i?levlerinin de azald???n?, ba?ta bakteriler ve vir?sler olmak ?zere hastal?k yap?c? etkenlere direncin azald???n? anlatan Kutsal, ?Y?llar i?inde insan v?cudu kendi dokular?yla yabanc? maddeler aras?ndaki fark? tan?ma yetene?ini kaybetmeye ba?lar ve gen?, eri?kinlik d?neminde v?cudu etkileyen organizmayla sava??rken ya?lan?nca kendi v?cudunda hastal?k olu?turabilir. Ayr?ca endokrin bezlerinin hormon salg?lamalar?ndaki d?zensizlikler ve yetersizlikler ya?lanmay? ba?latabilir? dedi. (TOPLUM-YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

275 milyon ?ocuk ?iddetle i? i

SONRAKİ HABER

Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa