YA?AMA K?LT?R

 • 26-27 Eyl?l g?nlerinde Ankara?da Dil Derne?i?nin d?zenledi?i 75. Dil Bayram??n?n g?nencini bug?n de duyuyorum i?imde?


  26-27 Eyl?l g?nlerinde Ankara?da Dil Derne?i?nin d?zenledi?i 75. Dil Bayram??n?n g?nencini bug?n de duyuyorum i?imde?
  Neden mi?
  Gen?lerle birlikteydik ??nk??
  Onlar?n sesi toplant? yerinin her yerinden geliyor, ??nan?n bize? diyordu c?v?l c?v?l?
  K?rk y?ldan bu yana T?rk Dil Kurumu ?yesiyim. Kurumun Deneme- ?nceleme ?d?l??n?n bana verildi?i 1968 y?l?nda ge?erli kurala g?re ?yeli?e ?a?r?lm??t?m. Ya?am?m?n en onurlu olaylar?ndan biriydi. Anadilini ba?kalar?na ?rnek olacak denli iyi, yal?n, nitelikli kulland???n?n saptanmas? mutlu etmez mi ki?iyi?
  O ki?i herkesin anadilini b?yle kullanabilmesini istemez mi?
  Dil ya?am?m?zd?r.
  Ya?am?n kendisidir?
  (Dil kurumunun, ?lkemizin y?netimini zorla ele ge?irenlerce ?yelerin elinden al?nmas?ndan sonra da hemen Dil Derne?i?ne ?ye oldum.)
  ?nan?yorum i?tenlikle: Dil ya?am?n kendisidir.
  Bug?n kimilerinin kulland??? Amerikanca s?zc?kleri an?msarsan?z, ne demek istedi?im kolay anla??l?r? ?rne?in ayr?l?rlarken ?Bay bay? diyenlerin Amerikan mandac?lar?ndan ayr?mlar? var m?? Ya da ?Hay?rlara vesile? diyen bir y?netici, yurdumuzda yap?lmak istenenin kan?t? de?il midir?
  Dilimizdeki bilin?sizlik, elbette ya?am?m?zdaki bilin?sizlikten geliyor.
  Bunun b?yle oldu?u hepimizce bilinmelidir.
  75. Dil Bayram??nda bunu iyice duyumsad?m.
  ?zellikle b?t?n ?niversitelerimizin, gen?lerin bu bayrama kat?l?mlar? beni ger?ekten etkiledi. Gen?ler, ?internet? de?il ?bilgi sunar? diyorlard? benim gibi ?rne?in? Hep birlikte bir halk t?rk?s? s?yler gibiydiler umutlu, inan?l??
  Bunu ba?aran Dil Derne?i y?netimini, onun ba?kan? Sevgili Sevgi ?zel?i ne denli kutlasam az.
  Bug?nlerde kimi toplant?lara kat?lanlar?n neredeyse yaln?zca ak sa?l?lar olduklar?na bak?p ?z?len benim gibi biri i?in gen?lerle bir yolda birlikte y?r?yor olmak az mutluluk de?il?
  Kendi diline b?yle sayg?l?, sevgili davranan ki?i i?in ba?kalar?n?n da kendi dillerine b?yle sayg?l?, sevgili davranmalar?n? anlamas? do?al de?il mi?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net