M?dahaleler Sabah'? kar??t?rd?

Ankara temsilcisi de TMSF taraf?ndan g?revden al?n?nca, ?al??anlar toplu istifay? tart??maya ba?lad?


H?k?mete ba?l? olan TMSF'nin her g?n yeni bir m?dahalesiyle g?ndeme gelen Sabah'ta huzursuzluk, art?k b?t?n ?al??anlar? rahats?z edecek boyuta geldi. Son olarak gazetenin Ankara temsilcisi Asl? Ayd?nta?ba? da g?revden al?n?nca, toplu istifay? tart???r hale geldiler.
Sabah'?n eski genel yay?n y?netmeni Fatih Altayl? kendi internet sitesinde, Sabah'ta son ya?anan geli?meleri anlatarak, atama ve g?revden almalar? de?erlendirdi. Altayl?'n?n verdi?i bilgiye g?re, Ayd?nta?ba?'?n g?revden al?nma karar? ona bildirilmeden gazete personeline haber verildi. Hatta genel yay?n y?netmeni bile bu geli?meyi, gazete ?al??anlar?na g?nderilen elektronik posta mesaj?ndan ??rendi.
Bu g?revden alman?n ard?ndan ?stanbul'da yap?lan toplant?da ya?ananlar da yine Altayl?'n?n sitesinde anlat?ld?. Buna g?re, ?ule Talu hep birlikte istifa etmeyi ?nerdi ancak ?neri kabul g?rmedi. Genel Yay?n Y?netmen Yard?mc?s? Do?an Satm?? ise "Bu bir ilk de?il. Altayl? istifa etti. K?l?m?z? k?p?rdatmad?k. Ba?yazar?m?z b?rakmak zorunda kald?. K?l?m?z? k?p?rdatmad?k. Ramazan Kurnaz kovuldu k?l?m?z? k?p?rdatmad?k. Almanya'da transfer edip getirdi?imiz Ali G?len kovuldu. Yerine Star'?n yay?n y?netmeninin karde?i getirildi k?l?m?z? k?p?rdatmad?k. Bundan sonra k?l?m?z? k?p?rdatsak kimin umurunda" dedi.
TMSF Sabah Gazetesi'ne el koydu?u zaman "Sadece y?netime el koyduk. Editoryal m?dahale yok" demi?ti. Ancak, ?nce Genel Yay?n Y?netmeni koltu?una TMSF taraf?ndan oturtulan Ergun Babahan'?n bilgisi d???nda Sabah'a bir Ajans M?d?r? atand?. Ard?ndan gazetenin Ankara B?rosu'na Ankara Temsilcisinin ve genel yay?n y?netmeninin bilgisi d???nda Okan M?derriso?lu temsilci yard?mc?s? olarak atand?.
Son olarak cuma g?n? gazetenin Ankara temsilcisi, yine Genel Yay?n Y?netmenin haberi olmadan g?revden al?nd?.
Ayd?nta?ba?'?n g?revden al?nmas?na gerek?e olarak, M?derriso?lu'nun atanmas?na tepki g?steren Ayd?nta?ba?'?n Meclis kart?n? iptal etmesi g?sterildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net