Kalli?nin keyfi yerinde

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, Be?ikta? kar??s?nda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, ?Muhte?em bir m?cadele ortaya koyduk ve hakl? bir galibiyet ald?k? dedi.


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, Be?ikta? kar??s?nda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, ?Muhte?em bir m?cadele ortaya koyduk ve hakl? bir galibiyet ald?k? dedi.
Feldkamp, ?Tak?m?m?z bu ma?ta iyi oynad?, muhte?em bir m?cadele ortaya koydu ve hakl? bir galibiyet ald?? dedi.
Tak?m?n birbirleriyle yard?mla?mas?n?n ?ok iyi oldu?unu dile getiren Feldkamp, ilerideki yard?mla?man?n savunman?n g?c?n? artt?rd???n? ve rakibin gol ?ans?n? azaltt???n? kaydetti.
Kazand?klar? penalt? pozisyonunu sahadaki konumu itibariyle g?remedi?ini s?yleyen Kalli, ?Penalt?yla ilgili tart??abilece?im bir?ey yok. Bulundu?um yer itibar?yla o pozisyonu en son g?rebilecek ki?iydim? dedi. Feldamp, bu y?ndeki sorular ?zerine, ?Bir sezon uzun bir s?re bir g?n sizin lehinize, bir g?n aleyhine verebilirler. Bug?n T?rk hakemleri ikili m?cadelede oynatmaya ?al??malar? nedeniyle Almanya?daki hakemlerden ?ok ileride, topla ilgilenen oyunculara f?rsat veriyor, futbolcular?n da buna al??malar? gerekir? ?eklinde konu?tu.
Arda, Kalli?den ?vg? ald?
Be?ikta? ma??nda iyi bir oyun ortaya koyan Arda?ya ?vg?ler ya?d?ran Feldkamp, ?Onun i?in de b?yle bir ma?? oynamak kolay de?ildi? dedi. Deneyimli teknik adam, ?Arda?n?n b?yle ?nemli bir d?nemde bu sorumlulu?u ?stlenip, b?yle m?cadele ortaya koymas? beni etkiledi. Ancak beni bu ma?ta ?zen tek ?ey, 2. gol? bulabilece?imiz pozisyonu de?erlendirmeyip, hemen gol? yememizdi. O beraberlik ma?? terse getirebilirdi? de?erlendirmesinde bulundu.
Sa?lam tebrik etti
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, kar??la?ma sonras?nda d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda galibiyeti hak eden taraf?n Galatasaray oldu?unu ifade ederek sar?-k?rm?z?l?lar? tebrik etti.
Galatasaray derbisinin ligdeki konumlar? itibariyle kazanmak istedikleri bir ma? oldu?unu belirten Ertu?rul Sa?lam, ?Kazan?p, rakibimizin ?n?ne ge?mek amac?ndayd?k. Maalesef 90 dakika boyunca bu iste?imizi ger?ekle?tirecek oyun kalitesini sahaya yans?tamad?k? dedi. Devrenin sonunda bulduklar? golden sonra ikinci yar?ya iyi ba?lamak istediklerini kaydeden Sa?lam, ?Rakibin risklerini iyi de?erlendirme gibi umudumuz vard?. Ancak rakip bizden daha fazla kazanmak istedi. ?yi oynamad???m?z bir kar??la?may? hakl? olarak kaybettik? diye konu?tu.
?Baz? ki?iler ?hakem aut olan topu korner verdi. Penalt? olmayan pozisyonu penalt? verdi? diyebilirler? yorumunu yapan Sa?lam, ?Ama biz bunun arkas?na s???nmayaca??z. Futbol ad?na do?rular? neden sahaya yans?tamad?k, bunlar? bulmak zorunday?z. ?n?m?zde ?ok yak?n zamanda camiam?z a??s?ndan ?nemli bir ma? var. Bu ma?? bir kenara b?rak?p Porto kar??la?mas?n? d???nmek zorunday?z. O ma?ta alaca??m?z 3 puan, bu ma??n olumsuzlu?unu ?zerimizden atacakt?r. Rakibimizi kutluyorum. Kazanmay? bizden daha fazla istediler? dedi.
?Bahane aramaya gerek yok?
Sa?lam, yeteri kadar ofansif oynayamad?klar?n? da ifade ederek, ?ift forvetle ma?a ba?lad?klar?n?, ama kazanmak i?in, kazanacak derecede do?rular? yapamad?klar?n? s?yledi. Ne Galatasaray??n oynamayan y?ld?zlar?n?n, ne de seyircisiz oynaman?n kendilerine yaramad???n? aktaran gen? teknik adam ?Ke?ke seyircili oynansa, y?ld?zlar da forma giyseydi. Kaybederken su?lu araman?n gere?i yok. Kazan?rken herkes ba?ar?y? sahipleniyorsa, ba?ar?s?zl?kta herkes ?apkas?n? ?n?ne koyacak. Buna ben de dahilim, oyuncular?m da dahil? dedi.
Ele?tirilerin odak ismi haline gelen kaleci Hakan ile ilgili ele?tirilere de de?inen Sa?lam, ?Hakan, ?u anda milli tak?m?n oynayan kalecisi. Marsilya ma??nda ?anss?z goller yedi. Hakan iyi bir kaleci. Arada bir kaleciler hatal? goller yiyebilir? ifadeleri ile oyuncusunu savundu.
Sa?lam, penalt? pozisyonu i?in de ?Pozisyonu tekrar izleme ?ans?m olmad?. Penalt?yla alakal? fikir y?r?tmek istemiyorum ama ilk goldeki pozisyon korner de?ildi. Penalt? olmayabilir, korner olmayabilir. Bunlar ma??n skorunu etkileyen pozisyonlar ama bu pozisyonlara tak?l?p kendi yapamad???m?z? unutmamak gerekir? dedi. (SPOR SERV?S?)
Y?netim, karar?m?n arkas?nda

Karl Heinz Feldkamp, Hakan ??k?r ve Lincoln?u Be?ikta? ma??nda kadroya almayarak kurallar? uygulad???n? s?yledi.
Alman teknik direkt?r, ma?tan ?nce son 10 saatteki geli?melerden sonra i?lerinin zor oldu?unu belirtirken, ?Bizim kul?b?m?z?n de kimi kurallar? var. Benim g?revim o kurallar? uygulamak ve uygulad?m. Bunlar?n tamam? benim d???ncelerim de?il ama sezon ba??nda kul?b?n ??karlar? i?in ortak ald???m?z kurallar vard?. Benim i?in o konu tamam?yla kapanm??t?r. Bu olaylar bu ma?a y?nelikti, her ?ey normal olarak devam edecek? diye konu?tu.
?Y?netim kurulu bug?n yapt?klar?m?, Haziran ay?nda benden istemi?ti? ifadesini kullanan Feldkamp, ?Yaln?zca benden istediklerini yapt?m. ?imdi o karar? almadan ?nce y?netimle g?r??medik, ald?ktan sonra da y?netimin sonuna dek arkam?zda oldu?unu g?rd?k? dedi.
Alman ?al??t?r?c?, bu futbolcular?n uyar?larak cezaya meydan vermeden disiplinin sa?lanabilece?i y?n?ndeki g?r??e kat?lmayarak ?Bu t?r bir uyar?ya gerek yok. Sezon ba??ndan beri Florya?day?z, kurallar? herkes biliyor ama bir daha hat?rlatmaya gerek yok? dedi.
Ma? sabah? taktik de?i?tirmenin kendisi i?in zor oldu?unu belirten Feldkamp, ?As?l bu geli?melerden dolay? olu?an atmosfer ?ok zor oldu. Burada hi?bir ?ey olmam?? gibi, basit bir?ey olmu? gibi g?stermek tamam?yla yalan olur? diye konu?tu.
www.evrensel.net