Necdet Turhan ?engel?leri a?may? s?rd?r?yor

G?rme engelli sporcu Necdet Turhan, ?Be? K?tada Be? Maraton Be? Zirve? projesi kapsam?nda ?engel?leri a?may? s?rd?r?yor. A?r? Da???na t?rmanan Turhan??n son hedefi Tanzanya?da bulunan Klimanjaro Da???na t?rmanmak.


G?rme engelli sporcu Necdet Turhan, ?Be? K?tada Be? Maraton Be? Zirve? projesi kapsam?nda ?engel?leri a?may? s?rd?r?yor. A?r? Da???na t?rmanan Turhan??n son hedefi Tanzanya?da bulunan Klimanjaro Da???na t?rmanmak.
Turhan, ?Be? K?tada Be? Maraton Be? Zirve? k?resel projesi kapsam?nda maraton ko?ular?n? bitirdi ve ?imdi t?rmanmaya ba?lad?. T?rkiye K?rler Federasyonu Ba?kan? Hasan Tatar?la birlikte bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Turhan, Klimanjaro Da???na t?rmanmak istedi?ini ancak maddi olarak destek bekledi?ini s?yledi.
T?rkiye K?rler Federasyonu Ba?kan? Hasan Tatar, Turhan??n g?rme engelli bir insan?n azmetti?inde neleri ba?arabilece?ini kan?tlad???n? bildirdi. Tatar engellilerin yaln?z s?k?nt?lar?n? de?il, ba?ar?lar?n? da duyurdu?unu ve Necdet Turhan?la gurur duyduklar?n? belirterek, Turhan ?Be? K?ta Be? Maraton Be?
Be? Zirve? projesi kapsam?nda T?rkiyeli engellileri temsil etti?ini kaydetti. Projenin maraton k?sm?n?n bitti?ini, s?ran?n t?rmanmaya geldi?ini aktaran Tatar, Turhan??n ilk olarak A?r? Da???na t?rmand???n? dile getirdi. Turhan??n ba?ar?lar?n?n engellilerin neleri ba?arabilece?ini kan?tlad???n? bildiren Tatar, Turhan??n d?nya ?ap?nda g?sterdi?i ba?ar?lar sayesinde, engellilerin toplumsal sorunlar?na dikkat ?ekildi?ine i?aret etti. Turhan??n maddi ve manevi desteklenmesinin ?nemli oldu?unun alt?n? ?izen Tatar, ?Necdet Turhan?? kararl? tutumundan dolay? kutluyoruz? dedi.
Necdet Turhan ise b?yle bir projeye kat?lmaktan dolay? onur duydu?unu belirtti. Projenin 2002?de ba?lad???n? aktaran Turhan, maraton k?sm?n?n tamamlad???n?, s?ran?n t?rmanmaya geldi?ini ifade etti.
Hedefinin, ilk olarak Afrika k?tas?nda Tanzanya?da bulunan Klimanjaro Da???na, ard?ndan Amerika k?tas?nda Racky Da?lar??na, Avrupa k?tas?nda Mont Blanc?a, Avusturalya?da ise Avusturalya Alpleri?ne t?rmanmak oldu?unu kaydetti. Projeye kat?larak, ?Engellilerin ihtiya? duyduklar? olanaklara ula??p, gerekli e?itim s?re?lerinden ge?meleri halinde pek ?ok ?eyi ba?arabileceklerinin mesaj?n? topluma iletmek? niyetinde oldu?unu aktaran Turhan, engellilere ?zel ve yayg?n e?itim ko?ullar?n?n sa?lanmas? gerekti?ini s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net