Tiyatronun ?zerindeki tozu ataca??z

Mersin?de tiyatro sevgisini geli?tirmek i?in yola ??kan Gen?lik Sanat Merkezi Altan Erkekli Sahnesi oyuncular?, yerel y?netimlerden gerekli deste?i g?rememekten ?ikayet?i.


Mersin?de tiyatro sevgisini geli?tirmek i?in yola ??kan Gen?lik Sanat Merkezi Altan Erkekli Sahnesi oyuncular?, yerel y?netimlerden gerekli deste?i g?rememekten ?ikayet?i. Mersin?in ilk ?zel tiyatrosu olma ?zelli?ini ta??yan Altan Erkekli Sahnesi sahibi Mehmet Tekkanat, ama?lar?n?n para kazanmak de?il tiyatroyu Mersin halk?na mal etmek oldu?unu s?yledi.
Kurslar 15 YTL
2004 y?l?nda faaliyete ba?layan Altan Erkekli Sahnesi?nin sahibi tiyatro oyuncusu Mehmet Tekkanat, ?zel bir tiyatro a?ma amac?n? ?tiyatronun ?zerindeki tozu kald?rmak? olarak belirtti. Ama?lar?n?n, para kazanmaktan ?te tiyatroyu hak etti?i yere getirmek oldu?unu ifade eden Tekkanat, ?Biz Mersin?de devletin yapmad???n? yapt?k. Ve amac? ger?ekten tiyatroya hizmet etmek olan insanlar? bir araya getirmeye ?al??t?k? dedi.
Tiyatronun isminin Altan Erkekli olmas?n? ?Hep ?len ustalar?n isimleri verilir bu tarz yerlere, ben ya?ayan bir ustan?n ismini vermek istedim? olarak a??kl?yor. Tiyatro b?nyesinde ?ocuklara yarat?c? drama dersleri verdiklerini belirten Tekkanat, bu derslerin ?zellikle sorunlar?n geli?iminde ?ok ?nemli katk?lar sundu?unu s?yledi. Derslerin ?ocuk geli?imi ve drama uzmanlar? taraf?ndan verildi?ini vurgulayan Tekkanat, ayr?ca yeti?kinler i?in de kurslar?n oldu?unu, kursiyerlerden ihtiya?lar? kar??lamak i?in sembolik olarak 15 YTL ald?klar?n? s?zlerine ekledi. Kurslara tiyatro ??renmek isteyen herkesin kat?labilece?ini aktaran Tekkanat, kurslara kat?lan arkada?lardan her hafta kitap okumalar?n? talep ederek tiyatronun yan?nda insanlar?n kitap okuma al??kanl?klar?n? da geli?tirdiklerini ifade etti.
Varl???m?z? hissettirece?iz
Mersin?de sanata ve tiyatroya verilen ?nem hakk?nda da gazetemize a??klamalarda bulunan Tekkanat, yerel y?netimler i?in tiyatronun sadece Ankara ve ?stanbul?dan getirilen ve ?ok para verilen tiyatro gruplar?ndan ibaret oldu?unu s?yledi. Bunun bir sebebinin de Mersin?de tiyatroyla u?ra?m?? ki?ilerin insanlara yeteri kadar g?ven verememesi oldu?unu ifade eden Tekkanat, ?Biz bunun ?n?ne ge?me ?abas?nday?z? diye konu?tu. Mersin?de eyl?l ay? ba??nda yap?lan festivalde Mersin?e ait hi?bir ?al??man?n olmamas?n? ele?tiren Tekkanat, ?Burada sanat anlay??? her sene kadrolu ?ark?c?lar? getirip, binlerce YTL harcamaktan ?teye gitmiyor. Oysa bir ?ark?c?ya verilen ?cretle biz be? sene ayakta kal?r?z. Ama? sanat?, tiyatroyu insanlara sevdirmek de?il. Ama biz yerel y?neticilere varl???m?z? hissettirece?iz. Tiyatronun ?zerindeki tozu ataca??z? dedi. (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net