Kentli filmler

Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?kkent ?ubesi?nce ger?ekle?tirilen ?Mimarl?k ve Kent ?enli?i? etkinlikleri kapsam?nda d?zenlenen, ?stanbul Uluslararas? Mimarl?k ve Kent Filmleri Festivali bug?n ba?l?yor.


Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?kkent ?ubesi?nce ger?ekle?tirilen ?Mimarl?k ve Kent ?enli?i? etkinlikleri kapsam?nda d?zenlenen, ?stanbul Uluslararas? Mimarl?k ve Kent Filmleri Festivali bug?n ba?l?yor. Festival, mimarl?k ve kent konular?nda ?retilmi? filmleri desteklemeyi ve seyirciye ula?t?rmay? hedefliyor. Seminer ve s?yle?ilerin de yer alaca?? festival; mimarlar?n, mimarl?k ??rencilerinin, ?e?itli demokratik kitle ?rg?tlerinin deste?ini de al?yor. ?stanbul Uluslararas? Mimarl?k ve Kent Filmleri Festivali, ulusal ve uluslararas? olmak ?zere iki ayr? kategoride ger?ekle?tiriliyor. Festival kapsam?nda, Belgesel ve Canland?rma Filmleri Yar??mas? ger?ekle?tirilecek. Yurti?inden ve yurtd???ndan yar??maya kat?larak ?n elemeyi ge?en filmler, seyirci ile bulu?turulacak ve bu filmler aras?nda bir yar??ma ger?ekle?tirilecek. ?lke ?ap?nda herkese a??k olarak d?zenlenecek olan ?Mimarl?k ve Kent? temal? belgesel ve canland?rma filmlerinin yar??aca?? etkinlik, ayr?ca konuyla ilgili mimar, y?netmen ve uzmanlar?n etkinlik kapsam?nda ?stanbul?da bulu?malar?na ortam haz?rlayarak T?rkiye?yi ve mimarl?k ortam?n? geni? kesimlere tan?tmay? ?ng?rmekte. Filmler e?g?d?ml? olarak Goethe Enstit?s? ve Naz?m Hikmet K?lt?r Merkezi salonlar?nda 1-6 Ekim tarihleri aras?nda her g?n 14.00-19.30 saatleri aras?nda 3 seans halinde g?sterime girecek. 7 Ekim?de ?d?l t?reniyle son bulacak olan festivalin Ulusal Yar??ma As?l Se?ici Kurulu ise Behi? Ak, Afife Batur, Mahmut Durmu?, Hilmi Etikan, Esin K?ymen, Hasan ?zgen ve Necati S?nmez?den olu?uyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net