TYS'nin en geni? kat?l?ml? kongresi

T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu, Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde ger?ekle?tirildi.


T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS) Ola?an?st? Genel Kurulu, Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde ger?ekle?tirildi. Daha ?nce a??lan kapat?lma davalar? nedeniyle ?yelere s?k s?k kat?lma ?a?r?s? yap?lan kongre, sendika tarihinin en kalabal?k kat?l?m?na sahne oldu. ?ki listenin yar??t??? kongrede, ?imdiki ba?kan Enver Ercan'?n da bulundu?u Yaz?n?n S?z Birli?i listesi yeniden y?netime geldi.
Haftalard?r yazarlar?n sendikaya sahip ??kmas? ve kongreye kat?lmas? ?a?r?lar? yazarlardan yan?t buldu. Kongreye, eski genel ba?kanlardan Cengiz Bekta?, Ataol Behramo?lu'nun yan? s?ra Sennur Sezer, Adnan ?zyal??ner, Rekin Teksoy, Orhan Duru, H?fz? Topuz gibi bir?ok edebiyat?? kat?ld?. Toplant? yeter say?s? olan ?ye toplam say?s?n?n ??te biri 228 imza sa?land?ktan sonra ba?layan TYS Ola?an?st? Genel Kurulu'nda divan i?in oylama yap?ld?. Divan Ba?kanl???'na Kamil Tekin S?rek'in se?ildi?i genel kurulda ilk konu?may? TYS 2. Ba?kan? Mustafa K?z yapt?. Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?ndan sonra TYS'nin etkinliklerini yans?tan sinevizyon g?sterildi.
Daha sonra ?e?itli konularda g?r??lerini a??klayan ?yeler, AKP taraf?ndan haz?rl??? yap?lan Anayasa tart??malar?na ili?kin d???ncelerini dile getirdiler. T?rkiye PEN Ba?kan? Tar?k G?nersel'in S?vas katliam?n?n ya?and??? 2 Temmuz tarihinin "D?nya Laiklik G?n?" olarak ilan edilmesi teklifinin oylamayla kabul edildi?i oturumlarda bir?ok ?ye s?z ald?. Dayan??ma Giri?imi ad?na s?z alan Osman Bozkurt, TYS y?netiminin bas?n ?zerinden konu?tu?unu s?yleyerek, ?yeler aras?nda diyalog yoklu?undan yak?nd?.
Yazarlar?n Anayasa g?r??leri
Anayasa tart??malar? ilgin? bir sonu?la noktaland?. Enver Ercan, Tevfik Ta?, Mustafa K?z, Sennur Sezer gibi isimlerin yer ald??? Yaz?n?n S?z Birli?i grubunun verdi?i "Yazarlara sormadan Anayasa m? yaz?l?r" ?nergesi ile, Af?ar Timu?in'in bulundu?u "Dayan??ma Giri?imi"nin AKP'yi "sivil darbe" yapmakla su?layan ?nergesi birlikte kabul edildi. ?ki ?nergenin de sonu? bildirgesinde yer almas?na karar verildi. Daha sonra s?z alan konu?mac?lardan Sezai Sar?o?lu, TYS'nin tarihsel bir i?levi oldu?una dikkat ?ekerek, d???ncelerini a??klad?. Sar?o?lu, "TYS'nin i?levi ?zg?rl?k vaadi ve edebi gelene?i birle?tirmektir" dedi.
Sennur Sezer ise T?rkiye'nin ?ok ?nemli sorunlar? oldu?unu ifade ederek, yap?lan konu?malar? ele?tirdi. Sezer, "TYS'nin g?revi siyaset ayarlamak de?ildir. Bir ?yemizin Sepet?iler Kasr?'nda emekli askerler taraf?ndan s?rt?n?n s?vazlanarak, 'AKP, TYS'ye ra?men iktidar oldu' a??klamas? k??k?rtmad?r. Oysa bu sendika 12 Eyl?l'de askeri cunta taraf?ndan yarg?land?" a??klamas?n? yapt?.
Yeniden Enver Ercan
S?z alan bir di?er konu?mac? Tevfik Ta? ise, TYS ?yelerinin daha aktif ve ilerici olmas? gerekti?ini belirterek, toplumsal bar?? vurgusu yapt?. Ta?, bar?? i?in TYS'nin her t?rden gericili?e kar?? ??kmas? gerekti?ini belirterek, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: "Toplumumuzun bar?? i?erisinde ya?amas? i?in fa?izan, dinsel, ?rk??, milliyet?i s?ylem, d???nce ve eylemlere kar?? olmal?d?r. Lin? giri?imlerine, 301. Maddenin kald?r?lmas?na, yasaklara, T?T'in gazeteci ve yazarlara tehdit savurmas?na, g?venlik g??lerinin yazar katilleriyle poz vermelerine kar?? olmal?y?z. Milliyet?i s?ylem, AKP ve dinci gericili?e kar?? toplumun t?m ilerici dinamiklerinin birlikte m?cadele etmelidir."
Son olarak s?z alan mevcut TYS Ba?kan? Enver Ercan, t?z??e g?re sendikay? y?nettiklerini ifade ederek, ele?tirileri cevaplad?. Sendikan?n ayakta kalmas? i?in ?al??t?klar?n? ifade ederek, kapat?lmay? engellediklerine dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL
Yaz?n?n S?z Birli?i yine kazand?
D?n yap?lan oylama sonucunda, 127 oy alan Yaz?n?n S?z Birli?i listesi, 79 oy alan Dayan??ma Giri?imi'ni geride b?rakarak yeniden y?netime geldi. Buna g?re Y?netim Kurulu'nda Enver Ercan, ?ner Ciravo?lu, Mustafa K?z, Mehrizat Poyraz, ?lhan G?lek, Tevfik Ta?, Nurullah Can, Nurduran Duman, ?enel G?k?e; Disiplin Kurulu'nda H?fz? Topuz, Adnan ?zyal??ner, Cengiz Bekta?, Ataol Behramo?lu, Egemen Berk?z; Denetleme Kurulu'nda ise Ahmet Miskio?lu, L?tfi Kaleli ve Mazhar Alpman g?rev alacak.
www.evrensel.net