M?badillerin notalar?

Lozan M?badilleri Vakf??n?n (LMV) d?zenledi?i ?M?badele T?rk?leri Konseri? Y?ld?z Teknik ?niversitesi Oditoryumu?nda ger?ekle?tirildi.


ozan M?badilleri Vakf??n?n (LMV) d?zenledi?i ?M?badele T?rk?leri Konseri? Y?ld?z Teknik ?niversitesi Oditoryumu?nda ger?ekle?tirildi. Konserin a??l?? konu?mas?n? yapan vak?f y?neticileri, unutulmaya y?z tutmu? ?e?itli dillerdeki t?rk?lerin, ?ark?lar?n, ninnilerin, manilerin kaybolmamas? ve bunlar?n kaydedilip ar?iv edilebilmesi i?in ?al??malar?n?n devam edece?ini belirttiler. Etkinlik, LMV?nin faaliyetlerinin anlat?ld??? T?rk?e, Makedonca, Vlah?a, Rumca mani ve t?rk?lerin yer ald??? barkovizyon g?sterimiyle ba?lad?. Bal?kesir, Bursa, Edirne, ?stanbul illeri, il?eleri ve k?ylerinde yap?lan ?ekimlerde birinci, ikinci ve ???nc? ku?ak m?badillerle yap?lan g?r??melerden olu?an, kendi ana dillerinde T?rk?e, Rumca, Makedonca-Pomak?a, Vlah?a s?yledikleri ?ark?, t?rk? ve manilerin kaydedildi?i; ?T?rkiye?de K?lt?rel Haklar?n Desteklenmesi Hibe Program?? kapsam?nda y?r?t?len ?Belleklerdeki G?zellik: M?badele T?rk?leri? isimli konserde, daha sonra LMV korosu sahne ald?. Konser, ?efli?ini ?zg?l ?zbilen?in yapt???, Makedonca, Vlah?a , T?rk?e, Rumca t?rk? ve a??tlar? ustaca yorumlayan koronun oyun havalar?yla son buldu.
Proje kapsam?nda derlenen Girit manileri, Rumca ve T?rk?e olarak yak?nda kitap olarak yay?mlanacak. Ayr?ca yine derlenen ?ark?lar ve t?rk?ler s?ylendikleri dilde T?rk?e ?evirileriyle ve notalar?yla da kitapla?t?r?lacak. Orijinal seslerden se?ilen ?rneklerse alb?m haline getirilecek. 30 Ocak 1923 tarihinde, T?rkiye ve Yunanistan aras?nda Lozan?da imzalanan ?N?fus M?badelesi? s?zle?mesi uyar?nca do?duklar? topraklar? terk etmek zorunda kalan m?badiller b?t?n ta??nmaz malvarl?klar?n?, aile mezarlar?n?, dostlar?n? geride b?rakmak zorunda kald?lar. ?stanbul?daki Ortodoks Rumlar ile Bat? Trakya?daki M?sl?manlar hari?, Yunanistan?da yerle?ik b?t?n M?sl?manlar T?rkiye?ye, T?rkiye?de yerle?ik b?t?n Ortodoks Rumlar Yunanistan?a zorunlu g?? ettirildi. Yakla??k iki milyon civar?nda insan, yerlerinden yurtlar?ndan kopart?larak yeni yerle?im yerlerinde ya?amaya mecbur edildiler. Bu kitlesel zorunlu g??e m?badele, g?? edenlere de m?badil dendi. (K?LT?R SERV?S?)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net