ABD, K?rfez?i sava?a haz?rl?yor

ABD?nin, b?lgedeki ?ran n?fuzundan endi?e eden K?rfez ?lkelerini, ?ran ile olas? sava?a kar?? haz?rlad??? iddia edildi.


ABD?nin, b?lgedeki ?ran n?fuzundan endi?e eden K?rfez ?lkelerini, ?ran ile olas? sava?a kar?? haz?rlad??? iddia edildi. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Telegraph? gazetesi d?n, ?Amerikan Hava Kuvvetleri?nin, baz? K?rfez ?lkeleri komutanlar?yla ortak ?al??malar y?r?tt???n?, bu ?al??malar arac?l???yla b?lgedeki hava kuvvetlerine, ?ran ile olas? sava?a y?nelik e?itim verdi?ini ve bu g??leri sava?a haz?rlad???n?? yazd?.
ABD?nin bu ama?la ge?en g?nlerde Washington?da hava harp konferans? d?zenledi?ini de yazan ?ngiliz gazete, Amerikan Hava Kuvvetleri komutanlar?n?n da haz?r bulundu?u konferansta, ?K?rfez ?lkeleriyle istihbarat payla??m? ve birlikte sava?may? kolayla?t?racak ortak tatbikat organize edilmesi? konular?n?n g?r???ld???n? belirtti.
?ngiliz gazete, ?ABD Hava Kuvvetleri Komutan? General Michael Mosley, konferans?, ABD Ba?kan? Bush?un ?ran??n bombalanmas?na karar vermesi durumunda, m?ttefiklerinden gerekli deste?in g?r?lmesi ve daha yak?n ili?kilerin arac? olarak kullan?yor? ifadelerini kulland?. Konferansta hava harp teknolojisi konusunun da g?ndeme geldi?i ??renildi.
Baz? K?rfez ?lkeleri, ??ran?a kar?? olas? bir Amerikan sald?r?s?n?n par?as?? olmayacaklar?n? ifade etseler de b?lgenin en etkin g?c? Suudi Arabistan ba?ta olmak ?zere bir?ok K?rfez ?lkesi, ?ran??n b?lgede artan n?fuzundan duyduklar? rahats?zl??? her f?rsatta belirtiyor.
BAE?de harp ?ss?
Washington?daki konferans?n ard?ndan ABD Savunma Bakanl????n?n (Pentagon), K?rfez ?lkeleri hava kuvvetlerinin e?itildi?i Birle?ik Arap Emirlikleri?nde (BAE) tam donan?ml? bir hava harp merkezi kurma karar? ald??? ifade edildi. ?ran ile sava?a haz?rl?k i?in kullan?lacak merkezin, ABD?nin Nevada?daki Nellis Hava Kuvvetleri ?ss? ile ?e? de?er? olaca?? ??renildi. ABD?nin K?rfez plan?nda, topraklar?nda bir?ok Amerikan ?ss? olan BAE?nin yan? s?ra ?rd?n??n kritik ?neminin bulundu?u s?ylendi. The Telegraph, ?rd?n ile BAE?nin durumunu, ?Her iki ?lkede, hava kuvvetlerinin Amerikan jetleriyle birlikte u?abilece?inden ve sava?abilece?inden emin olmak istiyor? ifadeleriyle a??klad?.
Konuya ili?kin bir a??klama yapan Amerikan Hava Kuvvetleri Uluslararas? ?li?kiler Ba?kan Yard?mc?s? Bruce Lemkin, ?Uygun zamanda bize kat?lacak ve kendi topraklar?yla b?lgenin g?venli?i ve istikrar?n? sa?layacak dostlar ile ortaklara ihtiyac?m?z var. En basit seviyede bu, beraber u?mak, beraber operasyon d?zenlemek ve beraber e?itim almakla ilgilidir. Ve e?er zorunda kal?rsak, beraber de sava?abiliriz? ?eklinde konu?tu.
?rd?n Genelkurmay Ba?kan? ?zel Dan??man? Orgeneral Prens Faysal Bin H?seyin ise ??ran??n b?lgesel bir s?per g?? haline gelme endi?esinin, kendilerini daha b?y?k i?birli?ine zorlad???n?? ifade ederken ?Sadece askeri alanda de?il, siyasi alanda da b?yle? dedi.
A??r neo-condan Bush?a: ?ran?? bombala
Bu arada ABD Ba?kan? George W. Bush?a ?b?y?k yerden? ?ran?a sald?rmas? konusunda ?emir? geldi. ABD?de ?neo-muhafazakarl???n kurucular?ndan? diye bilinen Norman Podhoretz?in, Bush?a ??ran??n n?kleer silah sahibi olmas?na izin vermektense bombala? dedi?i ??renildi.
Halen 2008 ABD Ba?kanl?k yar??? adaylar?ndan Rudolp Giuliani?nin dan??manl???n? yapan ?a??r neo-con? Podhoretz, ge?en bahar ABD Ba?kan? ile New York?ta gizli bir g?r??me yapt?. Bu g?r??meyi do?rulayan neo-con Podhoretz, The Sunday Times gazetesine verdi?i deme?te, ?Bush?a, ?ran??n n?kleer tesislerini vurmas?n? s?yledim ve bunun d???nda bir alternatifin olmad???n? anlatt?m. En k?t? senaryoya; ?ran??n n?kleer bomba sahibi olmas?, kar?? en k?t? senaryoyu; ?ran??n bombalanmas? ?nerdim? diye konu?tu. Podhoretz, Bush?a ?Yeni bir soyk?r?m? ?nleyecek heybetli bir sorumlulu?un var. Bunu yapabilecek tek ki?i sensin? diye ?cesaret? verdi?ini de s?yledi.
Norman Podhoretz, ?Bush?un, g?r??lerine kat?l?p kat?lmad??? konusunda bir tepki vermedi?ini? ifade ederken ?Ama dikkatle dinledi? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net