?ran Meclisi ?k?sasa k?sas? dedi

?ran Meclisi, ?lkede orduya e? milis g?c? Devrim Muhaf?zlar??n? ?ter?rist? ?rg?t ilan etmeye ?al??an ABD?ye sert yan?t verdi.


?ran Meclisi, ?lkede orduya e? milis g?c? Devrim Muhaf?zlar??n? ?ter?rist? ?rg?t ilan etmeye ?al??an ABD?ye sert yan?t verdi. Meclis, ABD ordusu ve Amerikan gizli servisi CIA?y? ter?r ?rg?t? olarak ilan etti.
Meclisin ?nceki ak?amki oturumunda, ABD Temsilciler Meclisi?nde ?ran Devrim Muhaf?zlar??n?n ?ter?r ?rg?t?? diye yaftalanmas?na ili?kin kabul edilen tasar? g?r???ld?. Milletvekillerinin ?o?unlu?uyla kabul edilen bildiride, ABD ordusu ve CIA?n?n ter?rizmi destekledi?i vurguland?.
Diplomatik ?k?sasa k?sas? olarak nitelenen kararda, ?ABD ordusu ve CIA?n?n kendileri de ter?risttir? denildi.
Ter?rist faaliyetler
ABD ordusu ile CIA?n?n bir?ok nedenden ?t?r? ter?rist ?rg?t olduklar?n?n vurguland??? bildiride, Amerikan ordusu ile istihbarat?n?n ter?rist giri?imleri; ABD?nin Hiro?ima ve Nagazaki?ye atom bombas? atmas?, Balkanlar, Irak ve Afganistan?da seyreltilmi? uranyum i?eren bombalar kullanmas?, Vietnam, Irak ve Afganistan?? i?gal etmesi, sald?rgan siyonist rejiminin (?srail) Filistinlilere kar?? icraatlar?n? desteklemesi ?eklinde s?raland?.
ABD?nin Taliban ve El Kaide gibi ?rg?tleri destekledi?inin de belirtildi?i bildiride, ?Biz ?ran halk?n?n temsilcileri olarak, ABD ordusunun Irak ve Afganistan?da g?vensizli?e yol a?an giri?imlerini k?n?yoruz. BM?den de Guantanamo, Ebu Garib ve CIA?n?n gizli cezaevlerindeki i?kencelere m?dahale etmesini istiyoruz? denildi. Tasar?da, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad?dan, ABD ordusu ile CIA?ya ter?rist ?rg?t olarak davranmas? da istendi.
ABD Temsilciler Meclisi, George W. Bush y?netiminden, ?ran Devrim Muhaf?zlar??n? ?ter?rist ?rg?t? olarak ilan etmesini isteyen bir karar tasar?s?n? ge?en hafta kabul etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net