BM temsilcisi Myanmarl? liderlerle g?r??t?

Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?da askeri y?netim, protesto g?sterilerini bast?rmak i?in ?nlemleri art?r?rken, BM ise harekete ge?ti.


Cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?da askeri y?netim, protesto g?sterilerini bast?rmak i?in ?nlemleri art?r?rken, BM ise harekete ge?ti. BM ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari d?n Myanmar?a gitti ve cuntac? generaller ve muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ile cuntan?n verdi?i izin sayesinde g?r??t?.
Bu arada Myanmar sokaklar? ise cuntan?n a??r ?nlemleri ve sald?r? tehditleri nedeniyle d?n k?smen duruldu. The Guardian haberinde, ?Muhalefet eylemlerine y?nelik askeri sald?r?, sokaklar?n bo?almas?na ve rejim de?i?ikli?i umutlar?n?n s?nmesine neden oldu. Ama sadece ?imdilik...? ifadelerini kulland?.
Suu Kyi ile g?r??me
BM Temsilcisi Gambari, ?lkeye varmas?n?n ard?ndan ?nce cunta komitesinin lideri General Than Shwe ile g?r??t?. Cuntac? generalden Nobel ?d?ll? Suu Kyi ile g?r??me s?z? alan Gambari, Yangon?a d?nd? ve Suu Kyi ile g?l kenar?nda, ev hapsinde bulundu?u villada 1.5 saat g?r??t?. Diplomatik kaynaklar, ?usul gere?i? ayr?nt?l? bilgi vermedi.
BM heyetinde yer alan Malezyal? diplomat Razali ?smail ise ?Bu ziyaretin bir sonucu olmal?. (Gambari) taleplerini sokakta g?steren insanlara ate? a??lmayaca?? y?n?nde askerden s?z almal?? dedi. Myanmarl? siyaset?i Bo Hla Tint de halk?n BM ziyaretinden ?olduk?a umutlu? oldu?unu ifade etti.
Myanmar cuntas? bu ay demokrasi isteyen y?r?y??leri zor yoluyla bast?rmaya ?al??t? ve eylemlerde, 14 ki?i hayat?n? kaybetti. Ba??ms?z kaynaklar, ?l? say?s?n?n ?ok daha fazla olabilece?ini ifade ediyor. (DI? HABERLER)
Norve?, Myanmar halk? i?in k?rm?z?lara b?r?nd?
Mahmut Alg?nerhan

Norve? ge?en cuma Myanmar halk?yla dayan??ma eylemlerine sahne oldu. Bir?ok kentte d?zenlenen eylemlerde Norve?liler, k?rm?z? ti??rtler giyerek Myanmar halk?na desteklerini bildirdi. Ba?kent Oslo?daki Myanmar Komitesi, Norve? Sendikalar Konfederasyonu (LO) ve Uluslararas? Af ?rg?t??nce Nobel Bar?? Merkezi ?n?nde yap?lan eyleme yakla??k 2 bin ki?i kat?ld?. Eylemde Norve??in eski piskoposu Gunnar Stalsett, Norve? eski Ba?bakan? Kjell Magne Bondevik, Sosyalist Sol Parti?den Agot Valle, Myanmarl? Wunna Thiri birer konu?ma yapt?lar. Konu?malarda, ?cuntan?n silahlar? b?rak?p demokrasi ve ?zg?rl?k i?in diyaloga a??k olmas?? talep edildi.
Myanmar halk?na destek i?in Oslo ?niversitesi ??rencilerinin b?y?k bir k?sm? da k?rm?z?lara b?r?nd?. Kentte k?rm?z? ti??rt da??tan K?z?l Gen?lik ?rg?t?n?n Oslo ba?kan? ise polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd?. (Oslo/EVRENSEL)
www.evrensel.net