ABD?de i?gal kar??tlar? yine alanlarda

??gal kar??t? muhalefetin g?n ge?tik?e g?? kazand??? ABD?de ?nceki g?n yine Irak ve Afganistan?daki askerlerin ?derhal eve getirilmesi? talebiyle eylemler d?zenlendi.


??gal kar??t? muhalefetin g?n ge?tik?e g?? kazand??? ABD?de ?nceki g?n yine Irak ve Afganistan?daki askerlerin ?derhal eve getirilmesi? talebiyle eylemler d?zenlendi. ?lkenin ?? ayr? eyaletinde d?zenlenen eylemlere binlerce Amerikal? kat?ld?.
Syracuse ?niversitesi?nde bir araya gelen yakla??k 3 bin ABD?li, Irak ve Afganistan?daki i?gallerin son bulmas?n? talep etti. Eyleme New York?un di?er kentlerinden ve New England?dan i?gal kar??tlar? da kat?ld?.
Bir ba?ka eylem ise Los Angeles?ta ger?ekle?tirildi. Kentteki y?r?y?? s?ras?nda ise, Jena?daki siyah gen?lerin ?rk?? bir bi?imde yarg?lanmas?ndan Meksika s?n?r?ndaki uygulamalara de?in bir?ok sorun dile getirilerek, ?Yurtd???ndan i?ine sava?lar; Irak?tan Jena?ya, New Orleans?tan Meksika s?n?r?na? pankart? ta??nd?. LA polisi, eyleme 300 dolay?nda ABD?linin kat?ld???n? a??klad?.
??gal kar??t? bir di?er eylem ise Oregon?a ba?l? Portland?da d?zenlendi. Benzer taleplerin dile getirildi?i eyleme 55 yerel kitle kurulu?unun destek verdi?i ??renildi.
Eylemde ?Bar?? i?in Gaziler? ?rg?t? ?yesi Chris Knight da ??lkemizin, sava?? bir uluslararas? politika arac? olarak kullanmas?n? istemiyoruz? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net