Hazine?nin kara deli?i ?zel sekt?r

Enerji Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, kamunun enerji sekt?r?ne yat?r?m yapmayaca??n? s?yl?yor.


Enerji Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, kamunun enerji sekt?r?ne yat?r?m yapmayaca??n? s?yl?yor. Oysa ?zel sekt?r?n yapt??? yat?r?mlardan dolay? devlet her y?l y?z milyonlarca dolarl?k zarar ediyor. ?zellikle ?zel santrallerin ?retti?i pahal? elektri?e s?bvansiyon uygulayan TEDA???n y?ll?k zarar?n?n h?zla b?y?d??? g?zleniyor.
Daha ?nce zarar ettikleri gerek?esiyle ?retimi durdurma yoluna giden ?zel sekt?r ?reticileriyle uzla?ma kapsam?nda ??kar?lan Dengeleme ve Uzla?t?rma Y?netmetli?i kapsam?ndaki fiyat mekanizmas? devletin aleyhine i?liyor. TEDA?, ?zel ?reticilerden kilovat saatini 12 cent?ten ald??? elektri?i, t?keticiye 10 cent dolay?nda sat?yor. Amortisman bedeli de dikkate al?nd???nda bu al??veri?ten Hazine, her kilovat saat ba??na 4 cent dolay?nda zarara u?ruyor. Bu da TEDA???n y?l?k 650 milyon dolar zarar etmesi demek.
??z?m?n zam yapmak olamayaca??n?, kamunun ucuza ?retim yapabilece?ine dikkat ?eken Elektrik M?hendisleri Odas? Hazine?yi ya?maya d?n??en ?zelle?tirme s?recini ??yle ?zetliyor: Do?algazla ?al??an kaynak temin ve ?retti?i elektrik i?in al?m garantili yap-i?let-devret, yap-i?let s?zle?meleri nedeniyle kamu kendi santrallerinden daha ucuza elektrik ?retiyor olmas?na kar??n kendi santrallerini durdurmu?tur. Bu ?zel santrallerden daha pahal?, hatta fahi? fiyatla y?llarca elektrik sat?n alm??t?r. Almaya devam etmektedir. Fiyatland?rman?n d???nda yap?lan s?zle?melerdeki kamu zarar?na ko?ullar, hatta s?zle?melerdeki baz? ko?ullar?n uygulanmamas? nedeniyle milyarlarca dolar bu ?irketlere aktar?lm??t?r. Bu durum devletin en ?st kademelerinde haz?rlanm?? raporlarla sabittir. Enerji alan?nda ?zelle?tirmelerin yap?labilmesi, bu ?zelle?tirmelere 30 milyar dolarl?k yabanc? sermaye ?ekilmesi iddias?yla tahkim yasalar? ??kar?lm??t?r. Gelinen noktada hi? sermaye giri?i olmad??? gibi a??lan tahkim davalar? sonucunda bug?ne kadar 155 milyon dolar ?deme yap?lm??, di?er tahkim davalar?n?n da sonu?lanmas? beklenmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? Tefti? Kurulu?nun ?al??mas?na g?re ise bu rakam?n 206 milyon dolar? a?m??t?r. Tahkim korkusu y?z?nden ad?m at?lamaz noktaya gelinmi?tir. ?zelle?tirmenin ilk ?rneklerinden olan ?ukurova Elektrik A.? (?EA?), KEPEZ ve AKTA??? da milyarlarca dolarl?k zararla kamu geri almak zorunda kalm??t?r. Bug?n hala bu 3 ?irketle ilgili davalar s?rmekte, ?st?ne ?EA??a sonradan ortak ??kanLibenanco denilen bir ?irket de tahkime ba?vurarak, T?rkiye?den 10.1 milyar dolar istemektedir.
Yap?lan ?zelle?tirme uygulamalar? sonucunda bug?n T?rkiye, Ekonomik ??birli?i ve Kalk?nma ?rg?t? (OECD)i?inde en pahal? enerjiyi kullanan ?lkeler aras?ndad?r.
www.evrensel.net