Cambro patronu sald?r?ya devam ediyor

Petrol-?? Sendikas??nda bir y?l ?nce ?rg?tlenen Cambro ?zay Plastik?te patronun ?rg?tl?l??? da??tmaya d?n?k sald?r?lar? devam ediyor. Patron, bir i??iyi tazminats?z i?ten att?.


Petrol-?? Sendikas??nda bir y?l ?nce ?rg?tlenen Cambro ?zay Plastik?te patronun ?rg?tl?l??? da??tmaya d?n?k sald?r?lar? devam ediyor. Patron, bir i??iyi tazminats?z i?ten att?. Ge?en hafta iki i??iyi disiplin kuruluna veren patron, i??ilerden Cemil ?zanl??y? 4857 say?l? ?? Yasas??n?n 25. maddesi gere?ince tazminats?z olarak i?ten ??kar?rken, di?er i??i Y?ksel Bursa?n?n i?ten ??kar?lma karar? ise i??ilerin tepkileri ?zerine geri ?ekildi. Bir arkada?lar?n?n tazminats?z olarak i?ten ??kar?lmas? ?zerine eyleme ge?en Cambro ?zay i??ileri, yapt?klar? eylemlerle patronu uyar?yor. ?? ??k??? toplu halde alk??larla servislere kadar y?r?yen i??iler, arkada?lar?n?n tazminat?n?n ?denmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler.
Petrol-???te ?rg?tlenerek toplus?zle?me imzalanan fabrikada ?al??an i??iler, ?zellikle ilk ?ye olan ve sendikal ?rg?tlenmede ba?? ?eken i??ilerin ?zerindeki bask?lar?n her ge?en g?n artt???n?, bu durumdaki arkada?lar?n?n i?ten ??kmaya zorland?klar?n?, i?ten ??kmayanlar?n ise i?ten ??kar?ld???n? ifade ettiler.
??ten ??kar?lma korkusu ile ismini vermeyen Cambro ?zay i??isi, disiplin kurulunda i?ten ??kar?lma karar? verilen Cemil ?zanl??n?n sendikaya ilk ?ye olan i??ilerden biri oldu?unu dile getirerek, ?Patronun amac? ?rg?tl?l??? da??tmak, i??ilere g?zda?? vermek. Cemil ?zanl? arkada??m?z?n disiplin kuruluna verilme gerek?esi y?zde 50 fire ile ?al??mak ve bir g?n devams?zl?kt?. Arkada??m?z i?e gelemeyece?ini, mazeretini bildirmesine ra?men izin almam?? gibi g?sterildi? dedi.
Talep ?zerine protesto karar? ald?k!
Konuya ilgili gazetemize a??klama yapan Petrol-?? Gebze ?ube Ba?kan? S?leyman Aky?z, Cemil ?zanl??ya 2-3 kez ??k?? verildi?ini, her defas?nda patronla yap?lan g?r??melerle geri ald?r?ld???n? belirterek ?En son 13 Eyl?l?de hatal? ?retim su?u ile disiplin kuruluna verildi. ?? Yasas? gere?ince tazminats?z ??k??? verilmesi gerekiyordu. O zaman genel m?d?r?n aff? ile i?e devam etti? diye konu?tu. ?zanl??n?n 20 Eyl?l?deki devams?zl??? da s?z konusu olunca ?? Yasas? gere?ince tazminats?z olarak i?ten ??kar?ld???n? ifade eden Aky?z, hakl? bir pozisyonda olmamalar?na ra?men i??ilerin talebi ?zerine, sendikal birliklerini ortaya koymak ad?na alk??l? protesto karar? ald?klar?n? kaydetti. (Kocaeli/EVRENSEL)
Arzu Sarpkaya
www.evrensel.net