G?ND?N?M

 • 30 Eyl?l 2007 tarihli Evrensel?de okudu?umuz iki haber dikkatle de?erlendirilmelidir.


  30 Eyl?l 2007 tarihli Evrensel?de okudu?umuz iki haber dikkatle de?erlendirilmelidir.
  T?rk Harb-?? Genel Kurulunda T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l?? ve T?rk Harb-???in eski Genel Ba?kan? Kenan Durukan??n konu?malar? ve genel grev i?in haz?r olunmas?na ili?kin ?a?r?lard?.
  T?rk Harb-?? kongresinde divan ba?kanl???na getirilen T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??: T?rk-???in k?dem tazminat? konusunda ald??? genel grev karar?n? hat?rlatarak T?rk-???in bu konuda genel grev karar? verece?ini belirtmi? ve ?Siz de genel greve haz?r m?s?n?z? diye sormu?. Salondan alk??larla ?Evet? yan?t? gelmi?, bir delegenin ?Siz haz?r olun, biz haz?r?z ba?kan? tepkisine K?l?? da ?Siz haz?r olun karde?im, biz haz?r?z? diye kar??l?k vermi?.
  K?l??, ??sizlik Fonu?nun i?g?c?n?n e?itimi d???nda hi?bir ?ekilde kullan?lmas?na ?evet? demeyeceklerini de belirtmi?. K?l????n s?zlerine kar??l?k olarak Kenan Durukan ise ????iyi geli?tirmenin i?verenin g?revi oldu?unu? hat?rlatarak ?Fon, i??iler i?verenin hizmetini daha iyi g?rs?nler diye kullan?lamaz? diyerek tepki g?stermi?. Durukan, ?Siz emek?isiniz. Eme?inin getirisi ile ya?am?n? s?rd?ren s?n?f emek?i s?n?f?d?r. Bu bilince eri?meyenler ne emek?i ne i??i, nede hizmet?i olurlar. S?n?f?n?z? bilin, gelece?inize sahip ??k?n? ?a?r?s? yapm??.
  ??sizlik (Sigortas?) fonu, ge?ici s?reli olarak i?siz kalan i??ilerin i?siz kald?klar? d?nemde asgari d?zeyde ya?amlar?n? s?rd?rmelerini sa?layacak olan bir t?r sosyal sigortad?r. Bu fonun i??inin e?itimi i?in kullan?lmas? ?nerisi b?rak?n bir konfederasyon ba?kan?n?, az bu?uk s?n?f bilinci alm?? herhangi bir i??i taraf?ndan bile yap?lmamal?d?r. ???inin sendikal haklar ve s?n?f bilinci bak?m?ndan e?itimini sendikalar yapar. Mesleki (hizmet i?i) e?itimini de i?veren sa?lamak zorundad?r. Bu bak?mdan Kenan Durukan??n s?yledikleri son derece ?nemlidir.
  ??sizlik fonunun patronlara devredilmesi, b?lgesel asgari ?cret uygulamas?na ge?ilmesi ve k?dem tazminat?n?n fona devredilmesi ?nerilerinin sahibi olan Ankara Sanayi Odas? eski ba?kan? Zafer ?a?layan??n yeni AKP h?k?metinde bakan olmas? bu haklar?n korunmas? i?in ?etin m?cadelelerin ya?anaca?? bir d?neme girildi?inin i?aretidir. O nedenle de genel grev i?in ?Siz haz?r olun, biz haz?r?z ba?kan? diyen i??i bir ger?e?e i?aret etmektedir. Sendika y?neticileri ?sosyal diyalog? ad? alt?nda patronlara hizmeti bir yana b?rak?p eme?in haklar? i?in k?yas?ya bir m?cadeleye giri?melidirler.
  Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n??n:
  ?Y?llard?r da gerek bor?lar?n kapat?lmas?n?, gerekse b?t?e a????n?n en aza indirgenmesini sa?layan K?T?lerdi. K?T?lerin tek tek elden ??kart?l?p gelir toplanamay?nca a??k vermesi, devletin planlad??? gelirleri elde edememesi gayet do?al. Tabii ki ?zelle?tirmenin sonu?lar?yla da do?rudan ba?lant?l? bir durum. T?PRA? ?zelle?ti?inde y?lda 2 milyar dolar gelir kayb?n?n olaca??n? ifade etmi?tik. PETK?M, Telekom ve di?erleri i?in de durum b?yle. A??klar ise vergi oranlar? art?r?larak, yeni vergilerle ya da bor?lanarak kapat?lacakt?r. Bu nedenle b?t?eyi dengelemek i?in y?k yine i??inin ve emek?inin s?rt?na bindirilecektir. Onun i?in elimizde kalan K?T?ler bu ?er?evede de?erlendirilmeli ve ?zelle?tirme kapsam?ndan ??kart?lmal?d?r.?
  Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu?nun:
  ?Telekom?un, ?zelle?tirilmeden ?nce devlete aktard??? vergi geliri y?ll?k 1 milyar 450 milyon dolar civar?ndayd?. ?zelle?tirildikten sonraki y?l ise bu rakam 700 milyon dolara kadar d??t?. ?zelle?tirme propagandas? yapanlar?n ?B?t?e ?zerindeki K?T?lerden yeterli kaynak gelmiyor? s?z?n? do?ru bulmuyorum. Ba?tan s?yledi?imiz gibi ?zelle?tirme, devlete gelen kaynaklar?n patronlara aktar?lmas? ?eklindeydi ve ortaya ??kan sonu? bunun itiraf?d?r.?
  ?eklindeki a??klamalar?na bir de daha ?nce ?zelle?tirilen POA???n yaratt??? vergi kay?plar? eklenince emek?ilerin s?rt?na y?k?lacak olan y?k?n a??rl??? anla??lacakt?r.
  AKP?nin anayasa tasar?s?nda grev yasaklar? devam ediyor, memurlar?n toplu s?zle?me haklar? tan?nm?yor, i? g?vencesi ortadan kalk?yor. Uyan?k olal?m, uyan?k kalal?m.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net